31-10-2017 11:07 GÜNDEM

29 EKİM CUM­HURİYET BAY­RA­MI TÜM YURT­TA OLDUĞU GİBİ DATÇADA’DA ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin en büyük bay­ra­mı 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı Datça' da bin­ler­ce ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı. 28 Ekim Cu­mar­te­si günü çe­lenk sunma ve teb­ri­kat ka­bu­lüy­le baş­la­yan tören, 29 Ekim Pazar günü saat 10:00 dan gece saat 24:00 ' a kadar devam etti.

29 EKİM CUM­HURİYET BAY­RA­MI TÜM YURT­TA OLDUĞU GİBİ DATÇADA’DA ÇOŞKUYLA KUTLANDI

     KUT­LA­MA TÖRENİ
29 Ekim Pazar günü Kut­la­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan tüm öğ­ren­ci­ler Şehit Ersoy Yo­rul­maz METEM önün­de top­la­na­rak bando eş­li­ğin­de tören ala­nın­da­ki yer­le­ri­ni al­dı­lar.10:00 da İlçe Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, tö­re­ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­rin ve hal­kın bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nın ma­ne­vi hu­zu­run­da bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve aka­bin­de İstik­lal mar­şı­mız oku­na­rak Şanlı Bay­ra­ğı­mız Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­sin­den gö­rev­li 2 öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan gön­de­re çe­kil­di. Kay­ma­kam Bakır günün anlam ve öne­mi­ni, be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı ya­pa­rak öğ­ren­ci­le­rin ve hal­kın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı coş­kuy­la kut­lu­yo­rum dedi. Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Ber­fin­su Basut '' ATA­TÜRK BİR ÇI­KIŞ­TIR VARIŞ DEĞİL'' adlı şi­iri­ni , Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­si Sedat İlkan Ay­do­ğan ''BİZ CUM­HURİYETİZ'' adlı şi­iri­ni, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si İdil Erden ''BİZE SO­RAR­SA­NIZ ÇO­CUK­LAR'' adlı şi­iri­ni okudu.Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı et­kin­lik­le­rin­de dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni; Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç tak­tim etti. Ödül tö­re­nin­den sonra geçit tö­re­niy­le Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tören sona erdi.
FENER ALAYI TÖRENİ
Saat 20:00 da Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­da baş­la­yan geçit tö­re­ni Şehit Ersoy yo­rul­maz METEM okulu bando ta­kı­mı , mu­ha­rip ga­zi­ler ve va­tan­daş­lar, Türk bay­rak­la­rıy­la Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki me­sa­fe­yi dol­du­rur­ken , Datça'yı ay­dın­la­tan Fener Alayı yü­rü­yü­şü büyük gurur ya­şat­tı. Yoğun halk ka­tı­lı­mı­nın ya­şan­dı­ğı dik­kat çeken tören Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da son buldu.
HÜSEYİN TURAN KON­SERİ
Ye­di­den yet­mi­şe Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nı coş­kuy­la kut­la­yan Dat­ça­lı 'lar coş­ku­lu kut­la­ma­ya Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da, Datça Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği Hü­se­yin Turan kon­se­riy­le devam et­ti­ler. Kon­ser­de kısa bir ko­nuş­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar hal­kın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­la­dı. 20:30 da baş­la­yan kon­ser Coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğın hep bir ağız­dan şar­kı­lar söy­le­yip, dans et­me­siy­le son buldu.
   
    ( Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 2075 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer