07-09-2018 17:21 GÜNDEM

2. DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜL­LERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Sebiha ARSLAN : Datça 'da bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen 2.?Datça Altın Badem Ödül­le­ri ,Saygın Medya sahibi Saygın Kurt or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, Datça Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la dün akşam (06.09.2018 Perşembe ) Amfi Ti­yat­ro­da dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.

2. DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜL­LERİ SAHİPLERİNİ BULDU

6 Eylül Perşembe akşamı Reşadiye Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Konağında ,18:30 ile 20:00  saatleri arasında çok sayıda davetlinin katılımıyla  ''Altın Badem Kokteyli'' gerçekleşti.20:30 da Kortej yürüyüşüyle Amfi Tiyatroya geçildi. Saat: 21:00 da baş­la­yan ödül töreninin su­nu­cu­lu­ğu­nu Jess Molho ve Şebnem Scheafer yaptı.Amfi Ti­yat­ro­yu dol­du­ran 2 bin kişi ve bir o kadar da dı­şar­ıda kalan va­tan­daş­la­rın yoğun katılımıyla baş­la­yan tören ;si­ne­ma, müzik, ede­bi­yat ve sanat ca­mi­asın­dan çok sa­yı­da sa­nat­çı, mü­zis­yen, yazar ve ga­ze­te­ci­yi bu­luş­tur­du.
Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Say­gın Kurt özet­le “Bu yıl ikin­ci defa dü­zen­le­di­ği­miz  Datça Altın Badem Ödül Tö­re­ni için ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Datça Be­le­di­ye­si­ne ve Datça hal­kı­na son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. İnşal­lah daha muh­te­şem tö­ren­ler­le daha büyük et­kin­lik­le­re im­za­mı­zı ata­ca­ğız'' di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı yap­mak üzere Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar' ı sah­ne­ye davet etti.
Baş­ka­nı Uçar ko­nuş­ma­sı­na özet­le , "Datça an­la­tıl­maz ya­şa­nır''.Datça, hoş­gö­rü ve sev­gi­nin sı­nır­sız ol­du­ğu bir cen­net ola­rak ifade ede­bi­li­rim he­pi­niz hoş gel­di­niz di­ye­rek iyi eğ­len­ce­ler di­le­di.
Tö­ren­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan 2.?Datça Altın Badem Ödül­le­ri tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Tö­ren­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan kişi ve ku­ru­luş­lar şu şe­kil­de
Müzik ala­nın­da Ahmet Sel­çuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, te­le­viz­yon ala­nın­da Şahin Irmak ve Bü­lent Par­lak ile man­ken Gizem Öz­dil­li' ye yaşam boyu ba­şa­rı ödül­le­ri ve­ril­di.
Yılın en iyi ti­yat­ro ödülü, 'Sakın Di­yo­rum Sakın' oyu­nuy­la Ahmet Çevik ti­yat­ro­su­na gitti. Yılın ko­me­di filmi 'Oflu Hoca Trak­ya'da olur­ken, yılın ko­me­di oyun­cu­lu­ğu­na yine aynı film­de rol alan Çetin Altay se­çil­di.
Türk Ara­besk mü­zi­ği­nin ünlü ismi Ferdi Tay­fur'un kızı Tuğçe Tay­fur'a, yılın fan­te­zi müzik sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün ve­ril­di­ği ge­ce­de, yılın çıkış yapan sa­nat­çı­sı ödü­lü­nü 'Vay De­li­kan­lı Gön­lüm' şar­kı­sı ile Vey­sel Mutlu aldı. Yılın yar­dım­cı erkek dizi oyun­cu­su ödülü Murat Tavlı ve kadın oyun­cu­su ödülü İlayda Aydın'a ve­ri­lir­ken, yılın drama ve po­li­si­ye filmi 'Kızım ve Ben' se­çil­di. Cemal Hünal bu film­de­ki rolü ile yılın en iyi erkek oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. Hünal ödü­lü­nü, film­de bir­lik­te rol al­dı­ğı minik oyun­cu Zülal Me­mi­şoğ­lu ile aldı.Yılın Rock Sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Ali Altay oldu.
Ge­ce­ye ka­tı­la­ma­yan, yılın fan­te­zi erkek sa­nat­çı­sı Ali­şan ve yılın pop müzik kadın sa­nat­çı­sı Aley­na Tilki, video gö­rün­tü arı­cı­lı­ğıy­la hay­ran­la­rı­na te­şek­kür etti.
2. ?Datça Altın Badem Ödül ge­ce­sin­de Yılın Yerel Ga­ze­te­si ödü­lü­nü ise Baş­kan Gür­sel Uçar'ın elin­den, Datça Haber Ga­ze­te­miz adına So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü­müz Se­bi­ha Ars­lan, im­ti­yaz sa­hi­bi Hal­dun Laçin ve tüm ga­ze­te­miz ça­lı­şan­la­rı adına aldı. Ga­ze­te­mi­zi bu ödülü layık gören ko­mi­te üye­le­ri­ne ve Sayın Medya sa­hi­bi Say­gın kurt'a Datça Haber Ga­ze­te­si Ailesi  ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.

Ücretsiz yapılan etkinlikte, Datça Halkı eğlenceli ve keyifli  güzel bir gece geçirdi.


Bu haber 687 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer