18-03-2019 20:37 GÜNDEM

18 MART ÇA­NAK­KA­LE ZAFERİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI.

Sebiha ARSLAN : ÇE­LENK SUNMA TÖRENİ Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 104. yıl­dö­nü­mü ve 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Günü do­la­yı­sıy­la tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça' da da çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.

18 MART ÇA­NAK­KA­LE ZAFERİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI.

 

İlk tören Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk sunma tö­re­niy­le baş­la­dı. Saat 10:00 da baş­la­yan tö­re­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban,Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Bin­ba­şı Ahmet Yıl­maz, Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li Gök­han Sağır ,Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç, As­ke­ri ve mülki erkan, Kamu kurum ve ku­ru­luş amir­le­ri, Si­ya­si parti ile Sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ,Şehit aile­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Ata­türk Anı­tı­na sı­ray­la Kay­ma­kam­lık Çe­len­gi, Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı çe­len­gi, Bin­ba­şı Ahmet Yıl­maz,Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Çe­len­gi Gök­han Sağır ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Çe­len­gi su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­ni ka­za­na­rak va­ta­nı ve bay­ra­ğı için şehit olan kah­ra­man Meh­met­çik­ler hu­zu­run­da bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şunda bu­lu­nul­du. Aka­bin­de İstik­lal Marşı hep bir ağız­dan söy­le­ne­rek,Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.
(18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­ler günü ile il­gi­li aynı gün 10:30 da Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen ANMA PROG­RA­MI' haberimizi'de  paylaşacağiz.)


Bu haber 449 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer