02-08-2019 11:06 GÜNDEM

ŞARKILAR ‘’SEVGİLİLER GÜNÜ’’NE ÖZEL SÖYLENDİ

İlçe­miz­de Selim Gö­nül­daş'ın yö­ne­ti­min­de Datça Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su “Sev­gi­li­ler günü “kon­se­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. Ev­vel­si gün ger­çek­leş­ti­ri­len kon­ser Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­len­di. İki bölüm ha­lin­de dü­zen­le­nen kon­ser­de 13 Türk sanat mü­zi­ği eseri Selim Gö­nül­daş yö­ne­ti­min­de ses­len­di­ril­di. 20:00'da baş­la­yan kon­ser yak­la­şık 3 buçuk saat sürdü.

 ŞARKILAR ‘’SEVGİLİLER GÜNÜ’’NE ÖZEL SÖYLENDİ

Meral Meier'in su­nu­muy­la baş­la­yan kon­ser­de İzmir Marşı ile bir­lik­te top­lam­da 14 eser ses­len­di­ril­di. Datça'daki va­tan­daş­la­rın yoğun ilgi gös­ter­di­ği kon­ser sa­lo­nun­da boş kol­tuk kal­ma­dı. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'da kon­se­ri din­le­me­ye ge­len­ler ara­sın­da ye­ri­ni aldı. 8 ese­rin koro ile bir­lik­te ses­len­di­ril­di­ği kon­ser­de Ali Yaşar Bin­bo­ğa'nın ses­len­dir­di­ği Ahmet Hamdi Tan­pı­nar'ın şi­ir­le­rin­den biri olan “Leyla” eseri iz­le­yi­ci­ler­den büyük alkış aldı. Klar­net­te ye­ri­ni alan Haşim Kıl­kış­lı­lar'ın ser­gi­le­di­ği klar­net per­for­man­sı da din­le­yi­ci­ler­den tam not aldı. Koro'nun ses­len­dir­di­ği “ Yar Saç­la­rın Lüle Lüle ” ve “ Çap­kı­nım Ho­var­da­yım “ eseri de tüm salon ta­ra­fın­dan hep bir­lik­te ses­len­di­ril­di.
15 da­ki­ka­lık arada Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar sa­nat­se­ver­ler­le soh­bet etti. Tür­ki­ye Radyo Te­le­viz­yon Ku­ru­mu Sa­nat­çı­sı kanun Vir­tü­özü Selim Gö­nül­daş' ın şef­li­ğin­de­ki Kon­se­re ka­tı­lan sa­nat­se­ver­ler ses­len­di­ri­len eser­ler­le mutlu anlar ya­şa­dı.Yak­la­şık 4 yıl ön­ce­sin­de “ Datça Gönül Dost­la­rı TSM Top­lu­lu­ğu “ adı al­tın­da Türk Sanat Mü­zi­ği ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan ekip 2016 yılı son­ba­ha­rın­da adını “ Datça Selim Gö­nül­daş TSM Ko­ro­su “ ola­rak de­ğiş­tir­di. Ça­lış­ma­la­rı­na 20 ko­rist­le devam eden ekip emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nu­nu sa­nat­se­ver­le­rin dol­dur­ma­sıy­la aldı. Bir çok ünlü ses sa­nat­çı­sı­na enst­rü­ma­nı ile eşlik etmiş TRT ku­ru­mun­da ön saf­lar­da mes­le­ği­ni icra etmiş olan, Selim Gö­nül­daş Datça Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su ile bir­lik­te iyi bir iş çı­ka­ra­rak Datça'daki va­tan­daş­lar için unu­tul­maz bir kon­ser ger­çek­leş­tir­di.Datça Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su'nun ses­len­dir­di­ği İzmir Marşı ile “ Sev­gi­li­ler Günü “ kon­se­ri ile sona erdi.
    
    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 52783 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer