26-11-2020 17:12 GÜNDEM

SAĞ­LIK MİL-SEN BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA SALİH YAL­ÇIN­KA­YA SE­ÇİL­Dİ

Sebiha ARSLAN : “Fark­lı bir Sen­di­ka­cı­lık” slo­ga­nıy­la yola çıkan MİL-SEN kon­fe­de­ras­yo­nu­, Sağ­lık Mil-Sen'in 1. Ola­ğan genel ku­ru­lun­da baş­kan­lı­ğa Salih Yal­çın­ka­ya se­çil­di. Yal­çın­ka­ya “Artık eski sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı bit­miş­tir” ifadelerini kullandı.

 SAĞ­LIK MİL-SEN BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA SALİH YAL­ÇIN­KA­YA SE­ÇİL­Dİ


Kısa adı MİL-SEN olan Ma­ne­vi, İlkeli, Li­ya­kat­li Sen­di­ka­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu­na bağlı Sağ­lık Mil-Sen 1. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu­nu ger­çek­leş­tir­di. “Fark­lı bir sen­di­ka­cı­lık” slo­ga­nıy­la yola çıkan MİL-SEN kon­fe­de­ras­yo­nu ça­tı­sı al­tın­da fa­ali­yet gös­te­ren Sağ­lık Mil-Sen Genel Baş­ka­nı Salih Yal­çın­ka­ya ola­ğan genel ku­rul­da baş­kan se­çil­me­si­nin ar­dın­dan sos­yal medya he­sa­bın­dan bir te­şek­kür metni ya­yın­la­dı.

“Artık eski sen­di­ka­cı­lık bit­miş­tir”
Son dö­nem­de sağ­lık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­na yö­ne­lik tes­pit­le­ri ve çözüm öne­ri­le­riy­le gün­de­me gelen Sağ­lık Mil-Sen'in 1. Ola­ğan Genel Ku­ru­lun­da genel baş­kan­lı­ğa se­çi­len Salih Yal­çın­ka­ya sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da ol­duk­ça id­di­alı ifa­de­ler kul­lan­dı. Mev­cut sen­di­ka­la­rın ku­ru­luş mis­yon­la­rın­dan uzak­laş­tı­ğı­nı zaman zaman yap­tı­ğı pay­la­şım­la­rın­da da dile ge­ti­ren Salih Yal­çın­ka­ya genel ku­ru­lun ar­dın­dan yap­tı­ğı te­şek­kür pay­la­şı­mın­da “Artık eski sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı bit­miş­tir. Ken­di­ne, yan­daş­la­rı­na ne­ma­la­nan sen­di­ka­cı­lık ye­ri­ne üye­le­ri­nin il baş­kan­la­rı­nı seç­ti­ği, şef­faf, hiz­me­ti ge­ne­le yayan, sa­de­ce hakkı bilen ve ha­ki­ka­ti sa­vu­nan sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı için varız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ni­ya­zi Güneş de yö­ne­tim­de yer aldı

Sağ­lık Mil-Sen Genel Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Salih Yal­çın­ka­ya yö­ne­ti­mi­ni de be­lir­le­di. Sağ­lık Mil-Sen Muğla İl Baş­ka­nı ve Datça Devlet Hastanesinde görevli Ni­ya­zi Güneş de Mev­zu­at ve Toplu Söz­leş­me­den so­rum­lu genel baş­kan yar­dım­cı­sı ola­rak Salih Yal­çın­ka­ya'nın eki­bin­de yer aldı.


Bu haber 1086 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer