24-01-2022 16:22 GÜNDEM

İL MİLLİ EĞİ­TİM MÜ­DÜ­RÜ ÇAY DATÇA' DA BİR DİZİ Zİ­YA­RET­TE BU­LUN­DU

Sebiha ARSLAN : Muğla İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Emre Çay, Datça'da bir dizi ziyaret ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. İlk ola­rak Kay­ma­kam Mesut Çoban'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nde , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal' dan il­çe­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ile il­gi­li bri­fing aldı.

 İL MİLLİ EĞİ­TİM MÜ­DÜ­RÜ ÇAY DATÇA' DA BİR DİZİ Zİ­YA­RET­TE BU­LUN­DU


İlk olarak, Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek, minik öğ­ren­ci­ler­le vakit ge­çir­di. İl Mü­dü­rü Çay, daha sonra #Kü­tüp­ha­ne­si­zO­kul­Kal­ma­ya­cak ve #Sı­fı­rA­tık Pro­je­le­ri kap­sa­mın­da Kız­lan İlk/Or­ta­oku­lu'nda ya­pı­lan Sıfır Atık Kü­tüp­ha­ne­si­nin açı­lı­şı­nı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ve öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di. Çay, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan atıl du­rum­da olan mal­ze­me­le­rin geri dö­nüş­tü­rül­me­siy­le ya­pı­lan okul kü­tüp­ha­ne­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak, öğ­ren­ci­ler­le soh­bet etti.
Çay, zi­ya­ret­le­ri­nin bir son­ra­ki du­ra­ğın­da Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu Top­lan­tı Sa­lo­nu'nda okul ve kurum mü­dür­le­riy­le bir araya geldi. Datça'daki Eği­tim Öğ­re­tim­le il­gi­li bilgi ala­rak fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Top­lan­tı­nın ar­dın­dan Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ni sı­nıf­la­rın­da zi­ya­ret etti. Muğla Eği­tim aile­si­ne bu de­ğer­li okulu ka­zan­dı­ran mer­hum ha­yır­se­ver Necat Ka­bak­lar­lı' yı rah­met­le yad etti.

2021-2022 yı­lın­da Proje Okulu ola­rak be­lir­le­nen Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­sin­de, Eği­tim Öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ni ye­rin­de de­ğer­len­dir­di. Ta­sa­rım ve Be­ce­ri Atöl­ye­le­rin­de, önce Ebru Sa­na­tı ça­lış­ma­sı­na ka­tıl­dı ve ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­rin müzik din­le­ti­sin­de öğ­ren­ci­ler­le bir araya geldi.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlk/Or­ta­oku­lu­nu zi­ya­retinde ,Kü­tüp­ha­ne­siz Okul Kal­ma­sın Pro­je­si kap­sa­mın­da ye­ni­le­nen okul kü­tüp­ha­ne­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Okul bah­çe­sin­de vo­ley­bol oy­na­yan öğ­ren­ci­ler­le bir araya ge­le­rek bi­rin­ci dönem so­nun­da öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve ve­li­le­ri­mi­zi teb­rik etti.


Bu haber 290 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer