13-04-2019 19:19 GÜNDEM

DATÇA' DA ÇOCUKLAR TEKNOLOJİDEN UZAK DOĞA, KÜLTÜR VE SANATLA DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­la­rı Klubü (DA­DA­DOSK) Öğ­ren­ci Veli Der­ne­ği Datça Şu­be­si (VELİ -DER ) ve Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı (DKSD) ta­ra­fın­dan bu gün (13.04.2019 Cu­mar­te­si ) Datça 'da ki ço­cuk­la­ra doğa ile iç içe ol­ma­la­rı ve do­ğa­ya zarar ver­me­den, kir­let­me­den nasıl ha­re­ket ede­cek­le­ri­ni anlatan eğlenceli bir gün düzenlendi.Datça'nın ta­ri­hi­ni öğ­re­nip ta­ri­hi eser­le­ri ve Karia yo­lu­nu ta­nı­ma­la­rı, Bur­gaz mev­ki­in­de Eski Li­ma­nın ta­nı­tıl­ma­sı ve kamp ala­nın­da ya­pı­la­cak olan atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ile hem eğ­le­nip hem de resim, müzik, hey­kel, kamp­çı­lık ve spor­tif be­ce­ri­le­ri­nin öne çı­kar­tıl­ma­sı ve hep bir­lik­te ha­re­ket et­me­nin fay­da­la­rı­nın bi­lin­ci­ne var­dı­rıl­ma­sı, ge­lecek ile il­gi­li olan ha­yal­le­ri­ne doğa, doğa spor­la­rı ve sanat kav­ram­la­rı­nın yer­leş­ti­ril­me­si farkındalığı aşılandı.

 DATÇA' DA ÇOCUKLAR TEKNOLOJİDEN UZAK DOĞA, KÜLTÜR VE SANATLA DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ

DA­DA­DOSK, VELİ – DER ve DKSD iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş kamp­ etkinliğine , Dat­ça­lı ço­cuk­la­ra ya­şa­dık­la­rı böl­ge­nin doğal ve ta­rih­sel önemi üze­ri­ne far­kın­da­lık ya­ratılarak hem eğitici hem eğlendirici bir gün yaşatıldı.
Pa­l­ia Kni­dos'un ço­cuk­la­ra , kamp ala­nı­na kadar ya­pı­la­cak Karia Yolu yü­rü­yü­şün­de bölge hak­kın­da Arkeolog Okan Özalp tarafından  bil­gi­len­dir­me­nin yanı sıra böl­ge­ye özgü bitki ör­tü­sü hak­kın­da da keşif ve bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. Kamp ala­nın­da kamp­çı­lık (kamp yeri nasıl be­lir­le­nir, çadır nasıl ku­ru­lur, çev­re­ye en az zarar veren kamp­çı­lık nasıl ol­ma­lı­dır), açık hava oyun­la­rı, gör­sel ve işit­sel sanat atöl­ye­le­ri, ve  çevre te­miz­li­ği ile geri dö­nü­şüm hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Kamp so­nun­da ha­fı­za­lar­da ka­lan­lar umu­du­muz ola­cak­tır de­nil­di.

DA­DA­DOSK Baş­kan Yar­dım­cı­sı ,Nebi Er­türk ve VELİ-DER Baş­kan Yar­dı­mcı­sı Deniz İkiz­ler ,gazetemize yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi ; Etkinliğimiz DA­DA­DOSK, VELİ -DER ve DKSD ile beraber yapmış olduğu bir etkinlik.Buradaki amaç çocuklara hem doğayla iç içe olmalarını sağlamak hem de bununla beraber yapılacak atölyelerle beraber kültür, sanat faaliyetlerini de onların hem yeteneklerini öne çıkartmak  hem de onlara başka hayalleri yaşatmak. Karia yolundaki tarihsel bölgeler Okan hocamız tarafından anlatıldı.Yürüyüş sonunda da atölye kısmımızda ressamlarımız heykeltıraşlarımız çocuklarımızla beraber atölye yaptılar  ve umarız çocuklar için  hem doğayla iç içe güzel bir gün  hem de çocukların ilerideki  hayatlarında hayallerinde  teknolojiden ziyade doğayla iç içe olma kültür ve sanatla iç içe olma hayallerini oluşturmuş olmuşuzdur '' denildi.


Etk­ni­lik Prog­ra­mı şu şekilde gerçekleşti.
09:30 Baş­lan­gıç nok­ta­sı Gö­ko­va Güneş Si­te­si ar­ka­sı sa­hil­den DA­DA­DOSK yet­ki­li­le­ri ve gö­nül­lü­ler kont­ro­lün­de ço­cuk­lar­la Karia yolu yü­rü­yü­şü­ne baş­lan­ma­sı,
10:30 :Okan Özalp Bur­gaz mev­ki­in­de eski li­ma­nın ta­nı­tıl­ma­sı.
11:00 – 13:00 Uşak­lar si­te­si önü ve için­de­ki kamp ala­nı­na ula­şıl­ma­sı, öğle ye­me­ği ve çadır ku­ru­lu­mu.
13:00 – 14:00 Merve Çelim ve Alara Erdem ile çocuk yo­ga­sı.
14:00 – 15:00 Berna Kı­lı­çoğ­lu ile kağıt hey­kel atöl­ye­si
14:00 – 18:00 Merve Çelim ile eğit­sel oyun­lar.
15:00 – 16:00 İbra­him Çift­çi­oğ­lu ve Hilal Bü­yük­ka­ya Özenç ile resim atöl­ye­si
16:00 – 17:00 Berna Kı­lı­çoğ­lu ile kağıt hey­kel atöl­ye­si
16:00 – 17:00 Özden Şe­no­zan ile do­ğa­da­ki mal­zem­ler ile duvar süsü yapma atöl­ye­si
17:00 – 18:00 Özden Şe­no­zan ile par­mak boya ile ser­best resim ça­lış­ma­sı gerçekleşti.


Bu haber 772 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer