31-05-2019 16:58 GÜNDEM

DATÇA ADD' DEN ''AZİZ MİLLETİMİZE''

Sebiha ARSLAN : Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Datça Şube Başkanı Bekir şahin , Yeni as­ker­lik yasa ta­sa­rı ile il­gi­li eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

 DATÇA ADD' DEN  ''AZİZ MİLLETİMİZE''

 

ADD ' de Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin'in der­nek bi­na­sın­da eş zamanlı yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de''
16 Nisan 2017 hal­koy­la­ma­sıy­la, hukuk dışı bir şe­kil­de; ol­du­bit­ti­ye ge­ti­ri­le­rek, ger­çek­leş­ti­ri­len rejim de­ği­şik­li­ğiy­le, önce parti dev­le­ti­ne dö­nüş­tü­rü­len sis­tem, şimdi hızla şahıs dev­le­ti ha­li­ne ge­ti­ril­mek­te­dir.

Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin temel il­ke­le­ri ve mil­li­lik an­la­yı­şı, si­ya­si ik­ti­dar­lar­ca, bil­has­sa da 17 yıl­lık ik­ti­dar­ca yok edil­miş­tir. Si­ya­si ik­ti­da­rın, hemen her uy­gu­la­ma­sı, her adımı ve her ka­ra­rı bu yön­de­dir.

“Yeni As­ker­lik Yasa Ta­sa­rı­sı” mec­lis­te ko­mis­yon­dan ge­çi­ril­miş­tir. Kur­ta­rı­cı­mız ve Ku­ru­cu­muz Büyük Ata­türk'ün; eği­tim, eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka­da­ki mil­li­lik yak­la­şı­mın­dan vaz­ge­çen si­ya­si ik­ti­dar, sa­vun­ma ve gü­ven­lik­te de mil­li­lik­ten “yeni dü­zen­le­mey­le” vaz­geç­mek­te­dir.
Dünya ta­ri­hin­de say­gın bir yere sahip olan Milli Or­du­mu­zun, say­gın­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve bu doğ­rul­tu­da uya­rı­lar­da bu­lun­mak Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği'nin gö­re­vi­dir.
Ko­mis­yon­dan ge­çi­ri­len “Yeni As­ker­lik Yasa Ta­sa­rı­sı”; milli var­lı­ğı­mı­zı, üni­ter dev­let ya­pı­mı­zı, milli gü­ven­li­ği­mi­zi, de­mok­ra­si­mi­zi ve ge­le­ce­ği­mi­zi teh­li­ke­le­re açık hale ge­ti­recek dü­zen­le­me­le­ri içer­mek­te­dir:

 Pa­ra­sı ola­nın para ve­re­rek as­ke­re git­me­me­si, zen­gi­nin bedel öde­ye­ce­ği ve fa­ki­rin asker ola­ca­ğı bir sis­te­mi ge­tir­mek­te­dir. Oysa, gurur duy­du­ğu­muz Milli Or­du­muz; her ke­sim­den gen­ci­mi­zin büyük he­ye­can­la bu­luş­tu­ğu, davul zur­nay­la koş­tu­ğu kut­sal bir ça­tı­dır. Böyle bir ayı­rım, milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­mü­zü teh­dit ede­cek­tir. Top­lum­sal ba­rı­şı ve hu­zu­ru bo­za­cak­tır.

Yasa ta­sa­rı­sı­nın 45. mad­de­si­nin 2. fır­ka­sın­da “ba­rış­ta, ola­ğa­nüs­tü hal veya se­fer­ber­lik hal­le­rin­de veya sa­vaş­ta, as­ker­li­ği­ni henüz yap­ma­dan, Cum­hur­baş­ka­nın­ca ge­rek­li gö­rü­len sa­ha­lar­da özel ola­rak gö­rev­len­di­ri­len gö­nül­lü­ler, Cum­hur­baş­ka­nın­ca be­lir­le­nen şart­la­ra uy­duk­la­rı tak­dir­de as­ker­lik hiz­me­tin­den muaf tu­tu­lur.”den­mek­te­
dir.

Ko­nu­mu ne olur­sa olsun hiç­bir de­mok­ra­tik ülke de hiç­bir ki­şi­ye ya da ma­ka­ma böyle bir yetki ve­ri­le­mez. Ve­ri­lir­se de o ül­ke­de de­mok­ra­si­den söz edi­le­mez.

 Milli Or­du­mu­zun köklü ve say­gın ya­pı­sı­nı ki­şi­sel key­fi­ye­te bı­rak­mak, mil­li­li­ğin ve de­mok­ra­si­nin so­nu­nu ge­ti­re­cek­tir. “Cum­hur­baş­ka­nın­ca ge­rek­li gö­rü­len hal­ler” ne de­mek­tir? Hangi de­mok­ra­si­de var­dır? Tek kişi yö­ne­ti­mi­ni güç­len­di­ren, biat eden bir top­lum ya­rat­ma­yı he­def­le­yen bu ta­sa­rı, kabul edi­le­mez. Milli Mü­ca­de­le­mi­zin 100. yı­lın­da, Milli Or­du­dan şahıs or­du­su­na geçiş ola­maz.

“Yeni As­ker­lik Yasa Ta­sa­rı­sı” der­hal geri çe­kil­me­li­dir. Bu ta­sa­rı, ger­çek an­lam­da bir milli beka so­ru­nu­dur.

Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin,Gazi Mec­lis'in say­gın­lı­ğı­na ve Milli Or­du­mu­zun şa­nı­na ya­kı­şa­cak bir dav­ra­nış ser­gi­le­ye­cek­le­ri­ne inan­mak is­ti­yo­ruz.

Ko­nu­nun ta­kip­çi­si ola­ca­ğı­mı­zı ve şahıs dev­le­ti­ne izin ver­me­ye­ce­ği­mi­zi Aziz Mil­le­ti­mi­ze say­gıy­la du­yu­ru­ruz.


Bu haber 409 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer