08-07-2019 17:45 GÜNDEM

BİN­LER­CE YIL­LIK FOSİL DEĞİL, TA­Rİ­Hİ Lİ­MAN­DAN KOPAN MEN­Dİ­REK PAR­ÇA­SIY­MIŞ

Rıza EZER : Datça ' da de­niz­de yü­zer­ken ta­ri­hi eser bulan Mu­ham­met Yük­sel'in, 15 gün önce aynı böl­ge­de bul­du­ğu ve 2 bin 500 yıl­lık fosil ol­du­ğu­nu iddia et­ti­ği ob­je­nin as­lın­da ta­ri­hi li­man­dan kopan men­di­rek par­ça­sı ol­du­ğu tes­pit edil­di.

 BİN­LER­CE YIL­LIK FOSİL DEĞİL, TA­Rİ­Hİ Lİ­MAN­DAN KOPAN MEN­Dİ­REK PAR­ÇA­SIY­MIŞ

 

15 Mayıs'ta Datça Ya­rı­ma­da­sı'nın Ak­de­niz kı­yı­sın­da bu­lu­nan ta­ri­hi Bur­gaz Ören yeri ya­kın­la­rın­da yü­zer­ken 'aslan yav­ru­su­nu em­zi­ren mer­mer kadın' hey­ke­li bulan 57 ya­şın­da­ki Mu­ham­met Yük­sel, 2 hafta önce yine aynı böl­ge­de yü­zer­ken sahil ke­na­rın­da ka­ya­la­rın ara­sın­da kır­mı­zı renk­li bir taş buldu. Yak­la­şık 50 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da, 3 kilo ağır­lı­ğın­da­ki ob­je­nin bir ta­ra­fın­da eski bir ya­pı­ya ait ol­du­ğu tah­min edi­len duvar ka­lın­tı­sı ve yan­mış tahta par­ça­la­rı, diğer ta­ra­fın­da ise ipek­si yu­mu­şak­lık­ta renk­li bir bölüm gören Yük­sel, 2 bin - 2 bin 500 yıl­lık ön­ce­sin­de ya­şa­mış bir deniz can­lı­sı­nın so­lun­gaç­la­rı­nı anım­sa­tan kır­mı­zı renk­li ob­je­nin fosil ola­bi­le­ce­ği­ni iddia etti.
Yük­sel'in araş­tı­rıl­ma­sı için ken­di­si­ne ge­tir­di­ği ob­je­yi in­ce­le­yen je­olo­ji mü­hen­di­si Gök­han Sağır, daha net bir ka­nı­ya sahip ola­bil­mek için araş­tır­ma­yı je­olo­ji mü­hen­di­si Cen­giz Ka­ra­kö­se ile bir­lik­te yap­ma­ya karar verdi. Yap­tık­la­rı in­ce­le­me so­nu­cun­da ob­je­de vol­ka­nik veya kris­tal bir yapı tes­pit ede­me­yen, ak­si­ne böl­ge­de halen bazı in­şa­at­lar­da çi­men­toy­la ka­rış­tı­rı­lan ho­ra­san (yu­mur­ta saman ka­rı­şı­mı) ile kar­şı­la­şan uz­man­lar, fosil ol­du­ğu iddia edi­len ahşap ya­pı­nın Kni­dos Antik Kenti'nde yer alan ta­ri­hi Bur­gaz Li­ma­nı men­di­rek­le­rin­den bi­rin­den dal­ga­lar­la kopan bir par­ça­sı ol­du­ğu­na karar verdi.
“Fosil ol­ma­sı müm­kün değil”
Ob­je­nin vol­ka­nik veya kris­tal ol­ma­dı­ğı ak­si­ne ah­şap­tan ya­pıl­mış ol­du­ğu­na dik­kat çeken je­olo­ji mü­hen­di­si Cen­giz Ka­ra­kö­se, “Mes­lek­ta­şım­la yap­tı­ğı­mız ay­rın­tı­lı in­ce­le­me­de, söz ko­nu­su mal­ze­me­nin için­de ahşap par­ça­sı ola­bi­lecek bir par­çay­la bir­lik­te sıva özel­li­ği ta­şı­yan ki­reç­li par­ça­la­rın bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le bu par­ça­nın fosil ola­ma­ya­ca­ğı­na, buna kar­şı­lık bu par­ça­nın ta­ri­hi Bur­gaz Li­ma­nı men­di­rek­le­rin­den bi­rin­den dal­ga­lar­la kopan ho­ra­san par­ça­sı ol­du­ğu­na karar ver­dik. Çünkü, bu­lu­nan kır­mı­zı renk­li ob­je­nin et­ra­fı­nı çev­re­le­yen ka­lın­tı­lar büyük ola­sı­lık­la bu böl­ge­de es­ki­den in­şa­at­lar­da kul­la­nı­lan mas­tik kireç taş­la­rı. Kil aşı­nıp sa­de­ce kireç taş­la­rı ka­lın­ca bulan kişi de bunu fosil zan­ne­di­yor. Fosil ol­ma­sı müm­kün değil” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Bu haber 391 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer