07-09-2018 11:52 GÜNDEM

SON BİR AYDA DATÇA'DA 77 ,MUĞLA GENELİNDE 630 KAÇAK BİNA TESPİT EDİLDİ

Sebiha ARSLAN : Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum,geç­ti­ği­miz hafta bir dizi prog­ram kap­sa­mın­da Muğla'ya geldi. Bakan Kurum, imar ba­rı­şı­nın 2017 yılı so­nu­na kadar olan ya­pı­la­rı kap­sa­dı­ğı­nı, fakat Muğla'da bu ta­rih­ten sonra ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de son bir ayda 630 kaçak bina tes­pit edil­di­ği­ni,Datça'da ise 77 adet İmar Ba­rı­şı'na uy­ma­yan yeni kaçak yapı mev­cut ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek , 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­den sonra ya­pı­lan kaçak ya­pı­la­ra asla mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

  SON BİR AYDA DATÇA'DA 77 ,MUĞLA GENELİNDE 630 KAÇAK BİNA TESPİT EDİLDİ


Kurum, in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak için gel­di­ği Muğla'da ilk ola­rak Va­li­li­ği zi­ya­ret etti.
Vali Esen­gül Ci­ve­lek ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kurum, 75. Yıl Top­lan­tı Sa­lo­nu'nda ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Muğla'nın yüzde 29'unun Özel Çevre Ko­ru­ma (ÖÇK), yüzde 24'ünün de sit alanı ol­du­ğu­nu, kalan kıs­mı­nın büyük ço­ğun­lu­ğu­nu ise orman ala­nı­nın oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Amaç­la­rı­nın ÖÇK ve sit alan­la­rı­nı ge­lecek ne­sil­le­re en doğru şe­kil­de ak­tar­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kurum, günün şart­la­rı ge­re­ği bun­la­rın ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­lip in­ce­le­ne­bi­le­ce­ği­ni ancak bu alan­la­rın yüz­de­si­ni dü­şür­me­yi plan­la­ma­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
İmar Ba­rı­şı'nda bu­gü­ne kadar 4 mil­yon baş­vu­ru ya­pıl­dı­ğı­nı, bek­len­ti­le­ri­nin 13 mil­yon ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bakan Kurum, '' 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­den sonra yeni kaçak ya­pı­lar tes­pit edil­di­ği­ni bun­la­ra da asla mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni açık­la­dı. Bakan Kurum, "Bizim ba­kan­lı­ğı­mı­zın hü­kü­me­ti­mi­zin iyi ni­yet­le çı­kar­dı­ğı 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hi­ne kadar olan ya­pı­la­rı il­gi­len­di­ren bir yasa. Bu ya­sa­da bun­dan önce ya­pıl­mış kaçak, mağ­dur olmuş yine bir şe­kil­de bu­ra­da ya­şı­yor, ancak, iskan nok­ta­sın­da, elekt­rik su nok­ta­sın­da sı­kın­tı­la­rı olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek adına çı­ka­rıl­mış bir yasa. Bu ya­sa­dan bu­gü­ne kadar 4 mil­yon kişi baş­vur­du, 2 mil­yar TL'nin üze­rin­de de bir baş­vu­ru be­de­li söz ko­nu­su ki bek­len­ti­miz 13 mil­yon baş­vu­ru. Bu daha önce de ifade et­ti­ğim gibi 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hi­ne kadar olan ya­pı­la­rı il­gi­len­di­ri­yor" dedi. Bakan Kurum, imar ba­rı­şı­nın 2017 yılı so­nu­na kadar olan ya­pı­la­rı kap­sa­dı­ğı­nı, fakat Muğla'da bu ta­rih­ten sonra ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de 630 kaçak bina tes­pit edil­di­ği­ni söy­le­di. Kurum, "Ama gö­rü­yo­ruz ki, me­se­la Muğla ili­miz­de bizim tef­tiş ela­man­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı in­ce­le­me­de, Datça'da 77,Fet­hi­ye'de 236, Köy­ce­ğiz'de 105, Mar­ma­ris'te 89 , Men­te­şe'de 84, Bod­rum'da 8, Milas'ta 11, Or­ta­ca'da 3, Ula'da 6, Da­la­man'da bir olmak üzere şu an 15-20 günde tes­pit edi­len sayı 630 adet İmar Ba­rı­şı'na uy­ma­yan yeni kaçak yapı ya­pı­lı­yor" dedi.

2017 ta­ri­hin­den sonra ya­pı­lan kaçak ya­pı­la­rın İmar Ba­rı­şı kap­sa­mın­da baş­vu­ru­la­rı ya­pıl­ma­sı, pa­ra­la­rı­nın ya­tı­rıl­ma­sı du­ru­mun­da bile ke­sin­lik­le mü­sa­ade edil­me­ye­ce­ği­ni ve ya­tı­rı­lan pa­ra­la­rın dev­le­te irad kay­de­di­le­ce­ği­ni söy­le­yen Bakan Kurum, "Bu­ra­dan hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zı, hem de İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız ile ko­nuş­tuk. On­la­ra bu kaçak ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ver­dik ve bu kaçak ya­pı­lar yı­kı­la­cak. Bu ya­pı­lar İmar Ba­rı­şı'na baş­vur­sa, kayıt bel­ge­si alsa, pa­ra­sı­nı ya­tır­sa dahi bu ba­rış­tan ya­rar­la­na­ma­ya­cak­lar. Bunu va­tan­daş­la­rı­mı­zın net bir şe­kil­de bil­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ya­tır­dık­la­rı bir bedel varsa, imar ba­rı­şı­na bu konu uy­mu­yor­sa bu bedel de dev­le­ti­mi­ze irat kay­de­di­lecek. Bun­la­rı da bil­me­le­ri­ni is­te­riz. Sa­ha­da­ki uy­gu­la­ma­mız ise il­gi­li be­le­di­ye­le­ri­miz ta­ra­fın­dan va­li­lik ko­or­di­ne­sin­de bun­la­rın hepsi yı­kı­la­cak. Yeni kaçak yapı ya­pıl­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Bunu eden­ler­le iliş­kin de ka­nu­ni iş­lem­ler neyse, bu iş­lem­ler Ba­kan­lı­ğı­mız nez­din­de ya­pı­la­cak ve ta­kip­le­ri ya­pı­la­cak. Bun­la­rı da her­ke­sin açık ve net bil­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu­ra­dan hem va­tan­daş­la­rı­mı­za, hem de Be­le­di­ye­le­ri­mi­ze çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum. Bu ya­pı­la­rı ya­pan­la­ra cezai işlem neyse ya­pı­la­cak­tır. Be­le­di­ye­le­ri­miz de bun­la­ra mü­sa­ade et­me­sin. Et­me­si ha­lin­de de on­la­ra iliş­kin ge­re­ken neyse bun­la­rı ya­pa­ca­ğı­mı­zı yine ifade etmek is­ti­yo­rum" dedi.


Bu haber 555 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer