11-06-2019 12:51 GÜNDEM

DATÇA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞEFKAT GÖSTERİP, ELLERİYLE SU İÇİRDİĞİ O EŞEK , UYUTULDU!

Sebiha ARSLAN : Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lun­da yol ke­na­rın­da ölüme terk edi­len ya­ra­lı eşeğe ilk yar­dı­mı Datça Jan­dar­ma ekip­le­ri yap­mış­tı. Ya­pı­lan kont­rol­ler­de Nefes al­mak­ta zor­lan­dı­ğı ve arka ba­cak­la­rı­nın da tut­ma­dı­ğı gö­rü­lün­ce uyu­tul­ma­sı­na karar ve­ril­di.

  DATÇA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞEFKAT GÖSTERİP, ELLERİYLE SU İÇİRDİĞİ O EŞEK , UYUTULDU!

 

Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağlı dev­ri­ye ekip­le­ri Pazar günü (09.06.2019) il­çe­ye 44 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki Ba­lı­ka­şı­ran Mev­kii'nde yol ke­na­rın­da ya­ra­lı bir şe­kil­de yerde yatan sa­hip­siz bir eşek gördü. Ekip­ler hemen araç­la­rı­nı dur­du­ra­rak ya­ra­lı eşe­ğin ya­nı­na gitti. Ka­ra­yo­lun­da bir ara­cın çarp­tı­ğı tah­min edi­len ve ayak­la­rı­nın kı­rıl­dı­ğı be­lir­le­nen eşe­ğin ilk te­da­vi­si­ni Jan­dar­ma ekip­le­ri yaptı. Jan­dar­ma ekip­le­ri, uzun za­man­dır ya­ra­lı halde orada bu­lu­nan ve su­suz­luk­tan ölmek üzere olan eşe­ğin ayak­la­rı­nı bezle sarıp, su verdi. gü­neş­ten ko­ru­mak için ağaç dal­la­rıy­la üze­ri­ni ör­te­rek göl­ge­lik yaptı. te­da­vi edil­me­si için Be­le­di­ye ekip­le­ri­ne haber verdi.
Yol ke­na­rın­da­ki ya­ra­lı eşe­ğin be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bu­lun­du­ğu yer­den alı­nıp Mar­ma­ris'te te­da­vi­si­nin ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.Eşeğe çar­pıp kaçan sü­rü­cü­nün kim­li­ği­nin be­lir­len­me­si ve ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.

NEFES AL­MAK­TA ZOR­LA­NAN EŞEK'İN UYU­TUL­MA­SI­NA KARAR VERİLDİ.
Mar­ma­ris Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ve­te­ri­ne­ri ile Mar­ma­ris Be­le­di­ye ve­te­ri­ne­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan kont­rol­ler­de eşe­ğin di­yaf­ra­mın­da yır­tık ol­du­ğu be­lir­le­nen eşe­ğin, nefes al­mak­ta zor­lan­dı­ğı arka ba­cak­la­rı­nın da tut­ma­dı­ğı gö­rü­lün­ce uyu­tul­ma­sı­na karar ve­ril­di. Ta­lih­siz eşek gö­mül­me­si için Mar­ma­ris te­miz­lik iş­le­ri mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edil­di


Bu haber 678 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer