16-04-2021 İ.Yekta Kolcu

Dün­ya­mız­da ba­zı­la­rı­mız var­dır, hiz­me­ti ve çev­re­yi ,özel ha­ya­tın­dan önde ter­cih eder­ler. Datça Mızda / Ül­ke­miz­de çok na­dir­de olsa bulunur.​Bugün siz­le­re ,işte on­lar­dan bi­ri­ni ta­nıt­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Onu tüm Dat­ça­lı­lar ta­nı­dı­ğı gibi, başta An­ka­ra/İstan­bul hatta tüm ül­ke­miz­de dost ka­zan­ma­sı­nı bil­miş biri ola­rak ,her­ke­sin işine çözüm üre­ten, çev­re­si­ne ya­rar­lı ol­ma­yı ilke edin­miş biri ola­rak ta­nım­la­ya­bi­li­riz,
Evet:
Hı­zır­şah Kö­yü­mü­zün/Ma­hal­le­mi­zin ef­sa­ne­vi Muh­ta­rı MEH­MET ÇEN­GEL den bah­set­mek is­ti­yo­rum. İki dönem önce yü­rüt­tü­ğü Kö­yü­nün muh­tar­lık hiz­met­le­ri­ni ,şimdi res­men bı­rak­mış ol­sa ­da, o artık tüm Dat­ça­'mı­zın MUH­TA­RI. Yıl­la­ra varan bir dost­luk­tan öte, bir Kar­deş­lik mü­na­se­be­ti­mi­ze da­ya­na­rak ,onun için met­hi­ye­ler dü­zen­le­yecek de­ği­lim. O bunu hiç is­te­me­di­ği gibi, her­ke­sin gön­lün­de se­vi­len ve tak­dir edi­len biri ola­rak anıl­ma­yı ,ken­di­si için en büyük ödül ol­du­ğu­nu her zaman ifade eder.
Muh­tar­lık gö­re­vi­ni sür­dür­dü­ğü dö­nem­de, ilçe mer­ke­zi­miz­de ka­na­li­zas­yon sis­te­mi ku­rul­ma­dan ,kö­yün­de bir ARIT­MA te­si­si ya­pa­bi­lecek kadar ileri git­miş, kö­yü­ne çok uzun yıl­lar içme suyu sağ­la­ya­cak kay­nak­la­rı sis­te­mi­ne ka­zan­dır­mış, dar köy yol­la­rı­nı ça­mur­dan kur­tar­mış biri. Köy /Ma­hal­le sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan ,Ören yeri di­ye­bi­le­ce­ği­miz HA­CE­TEVİ-Bey­lik­ler dö­ne­mi­ne ait Cami ve 19.​yy son­la­rın­da inşa edil­miş olan Ki­li­se­nin de res­to­ras­yo­nu­nun ya­pı­la­rak bir kül­tür me­ka­nı ola­rak ka­za­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ça­ba­la­rı, Köy sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan ya­ba­ni HAR­NUP ağaç­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı ve İPEK BÖ­CEKÇİLİĞİ nin ge­liş­ti­ril­me­si için yap­tı­ğı ,hatta hala yü­rüt­me­ye ça­lış­tı­ğı ça­ba­la­rı ile ya­rat­tı­ğı yö­re­ye ka­zan­dır­dı­ğı, PO­PÜ­LARİTEYE, (Bu­ra­da do­kun­muş olan ŞAL Bel­çi­ka Ça­lış­ma Ba­ka­nı­na kadar ulaş­mış) ya­rı­ma­da mızda son yıl­lar­da ,(bil­has­sa BETÇE yö­re­miz­de) ya­şa­nan SU sı­kın­tı­sı­na çare bu­la­bil­mek için gös­ter­di­ği gay­ret ne­de­ni ile: ben ona SUYU ARA­YAN ADAM demek is­ti­yo­rum.

Bir gö­nül­lü ola­rak ıs­rar­lı ta­kip­le­ri so­nun­da ,MUSKİ ta­ra­fın­dan SINDI yö­re­sin­de açı­lan su ku­yu­sun­dan, çok yakın bir za­man­da sonuç ala­bi­le­ce­ği­ne ken­di­si inan­dı­ğı gibi, pek çok ki­şi­yi ikna etmiş gö­rü­nü­yor. Yakın bir ge­le­cek­te Datça'nın su ko­nu­sun­da­ki ya­şa­ya­bi­le­ce­ği sı­kın­tı­lar için far­kın­da­lık ya­rat­mış ,ilçe mer­ke­zi­mi­zin, bil­has­sa üç ma­hal­le­nin ,ge­li­şi­mi göz önüne alın­dı­ğın­da, fark­lı kay­nak­lar­dan ,tarım su kay­nak­la­rı­na do­kun­ma­dan ,kul­lan­ma suyu temin edil­me­si ko­nu­sun­da­ki gay­ret­le­ri­ne des­tek ver­mek lazım.

Ay­rı­ca, güneş ener­ji­sin­den ya­rar­la­na­rak ,ta­rım­sal su te­mi­ni ko­nu­sun­da­ki örnek ça­lış­ma­sı ,gör­me­ye ve tak­dir et­me­ye değ­mez mi.?

Sev­gi­li MEH­MET ÇEN­GEL kar­de­şi­min,(EF­SA­NE MUH­TA­RI­MIZ) gay­ret­le­ri­ni tak­dir ve teb­rik­le ayak­ta al­kış­lı­yo­rum.
SAĞ­LI­CAK­LA...


Bu yazı 299 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer