26-04-2021 İ.Yekta Kolcu

Dün­ya­mı­zın dü­ze­ni­ni de­ğiş­tir­di­ği ,bir başka de­yiş­le, biraz ka­ba­ca onsa ,ya­şa­mı­mı­zın şaf­tı­nı de­ğiş­ti­ren bu sal­gın gün­le­rin­de, yal­nız­ca bir ko­nu­ya odak­lan­mak is­te­mi­yo­rum.. Bu ne­den­le göz­lem­le­di­ğim ko­nu­lar­da­ki dü­şün­ce ve öne­ri­le­ri­mi, yine siz­ler­le pay­laş­mak is­te­rim.
Son bir hafta için­de ,Datça'mızın hatta Ül­ke­mi­zin gün­de­mi­ne giren konu el­bet­te: KARGI ko­yun­da uy­gu­lan­ma­sı dü­şü­nü­len imar-ya­pı­laş­ma uy­gu­la­ma­sı. Konu 'nun ge­rek­çe­si­ni ve de­ta­yı hak­kın­da ye­te­rin­ce bilgi nin ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le, bir görüş bil­dir­mek is­te­mem. Te­men­ni ede­rim bu­ra­sı­na ya­pa­ca­ğı­mız mü­da­ha­le­ler­le ,Ma­ri­na­lar gibi, son­ra­dan dü­zel­ti­le­bil­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak ha­ta­lı uy­gu­la­ma­la­ra düş­me­ye­lim.
Antik dö­nem­ler­de ol­du­ğu gibi, ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı­mız ya­rı­ma­da­nın her ta­ra­fı­nı ar­ta­rak kap­sa­ma­ya devam edi­yor. Başta su olmak üzere, ka­mu­nun yü­küm­lü­lü­ğün­de olan alt­ya­pı hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği dü­şü­nü­lü­yor mu, bil­mi­yo­rum. Yapı gü­ven­li­ğin­den tu­tun­da, plan­lı ya­pı­laş­ma dan na­si­bi­ni al­ma­dan ,dış cephe es­te­ti­ğin­den yok­sun bu çıl­gın­lı­ğı­mız ne­re­de du­ra­cak merak edi­yo­rum.
Hı­zır­şah yolu üze­rin­de­ki Ki­li­se/Kül­tür Evi kar­şı­sı ko­ru­lu­ğun ,bir ARKEO PARK ola­rak dü­zen­len­me­si için , zaman zaman ya­pı­lan çevre te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı ,şim­di­lik dur­muş gibi. Ala­nın tam gö­rü­nür ye­rin­de bu­lu­nan eski MOBİL WC kal­dı­rıl­mış ancak, ma­şal­lah ye­ni­si ,gör­ke­miy­le ye­ri­ni almış. !!!! Her­hal­de ko­na­cak başka yer bu­lu­na­ma­mış..
Aynı du­yar­sız­lık Çeş­me­köy deki İlko­kul bi­na­mız için ge­çer­li el­bet­te.
De­fa­lar­ca uyar­ma­mı­za rağ­men, ana bul­var­dan Has­ta­ne gi­ri­şin­de­ki he­ye­lan ih­ti­ma­li ,her zaman müm­kün. Bü­yük­çe bir top­rak kit­le­si­nin, yağ­mur­lar­la yola ak­ma­sı ve yolu ka­pat­ma­sı ha­lin­de ,ak­lı­mı­za gelir in­şal­lah.
İlçe mer­kez ma­hal­le­sin­de di­ye­bi­le­ce­ği­miz (kargı de­re­si) yerde bu­lu­nan beton sant­ral­le­ri­nin ya­rat­tı­ğı çevre kir­li­li­ği ,kim­se­le­rin göz­le­ri­ne bat­mı­yor gibi.,

Kalın sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 272 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer