19-12-2017 İSKENDER ÖZERDEM

İki-üç hafta öce, BİTCOİN ile il­gi­li ola­rak bir ya­zı­mız­da aynen;
“ ...?Bir­kaç yıl­dır ve zaman zaman BİTCOİN hak­kın­da ha­ber­le­ri duyar ol­muş­tuk. Merak ettik. BİTCOİN de­ni­len bu sanal pa­ra­nın ya­ra­tı­cı­sı­nı ve Ulus­la­ra­ra­sı para pi­ya­sa­la­rın­da kabul görüp gör­me­di­ği araş­tı­rıp ya­zı­mı­za konu etmek is­te­dik ve bir- iki ay sü­rey­le, ola­nak­la­rı­mız öl­çü­sün­de on­lar­ca kay­nak araş­tır­dık, in­ter­net or­ta­mın­da bu ko­nu­da açık­la­ma­la­rı olan si­te­ler­de ve­ri­len bil­gi­le­ri oku­duk, ken­di­le­ri­nin uzman ol­du­ğu­nu ileri süren ki­şi­le­rin; ma­ka­le­le­ri­ni oku­duk, te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da­ki açık­la­ma­la­rı­nı din­le­dik ve bir­bi­rin­den fark­lı açık­la­ma­la­rın var­lı­ğı­nı gör­dük. Bir­ço­ğu­nun açık­la­ma­la­rı ise, di­ğe­rin­den kop­ya­lan­mış idi. ...” diye yaz­mış ve bu pa­ra­nın, para diye dün­ya­ya yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ve aklı az ama pa­ra­sı çok olan aç­göz­lü­le­ri do­lan­dır­ma­ya yö­ne­lik yeni bir sa­adet zin­ci­ri oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ifade et­me­ye ça­lış­mış­tık. Ancak geçen hafta için­de te­le­viz­yon ek­ra­la­rı­na düşen bir haber ne­de­niy­le, bu ko­nu­da tek­rar yaz­mak ge­rek­ti­ği­ne karar ver­dik.

Haber aynen şöyle: “ ..?Borsa İstan­bul Yön.?Krl. Baş­ka­nı Him­met Ka­ra­dağ, Borsa İstan­bul'un kendi krip­to para bi­ri­mi BIST-co­in üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­nı açık­la­dı....”
Aka­de­mik eği­tim yıl­la­rı­mız­da “para” ile il­gi­li öğ­ren­dik­le­ri­miz, her ak­lı­na ese­nin “para” ba­sa­mı­ya­ca­ğı yö­nün­de idi.
T.C Ana­ya­sa­sı'nın 87. mad­de­sin­de, T.B.M.M'e ait ol­du­ğu be­lir­ti­len para basma yet­ki­si ilk ola­rak, M.?Ban­ka­sı'nın ku­ru­lu­şu­na esas teş­kil eden 11 Ha­zi­ran 1930 tarih ve 1715 sa­yı­lı Kanun ile Mer­kez Ban­ka­sı­na dev­re­dil­miş­tir. Anı­lan Ka­nu­nun 1. mad­de­sin­de, bank­not ih­ra­cı im­ti­ya­zı, mün­ha­sı­ran Mer­kez Ban­ka­sı'na 30 yıl süre ile ve­ril­miş ve bu sü­re­nin dol­ma­sı­na 5 yıl kala uza­tı­la­bi­le­ce­ği hükme bağ­lan­mış­tır. Daha sonra bu im­ti­yaz sü­re­si 27 Nisan 1955 tarih ve 6544 sa­yı­lı Kanun'un 1. mad­de­si ile 1999 yılı so­nu­na kadar uza­tıl­mış­tır.
14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sa­yı­lı Mer­kez Ban­ka­sı Ka­nu­nu'nun yü­rür­lü­ğe gir­me­siy­le bir­lik­te, 11 Ha­zi­ran 1930 tarih ve 1715 sa­yı­lı Kanun yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır. Ancak, bu yeni Kanun'da Mer­kez Ban­ka­sı­nın bank­not ih­ra­cı­na iliş­kin im­ti­yaz sü­re­si aynen ko­run­muş­tur. Son ola­rak, 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sa­yı­lı Mer­kez Ban­ka­sı Ka­nu­nu'nda de­ği­şik­lik yapan 21 Nisan 1994 tarih ve 3985 sa­yı­lı Kanun ile Mer­kez Ban­ka­sı­nın bank­not ih­ra­cı yet­ki­si­ne iliş­kin süre sı­nır­la­ma­sı ta­ma­men kal­dı­rıl­mış­tır.
Bu da gös­te­ri­yor ki; Para bas­mak Ya­sa­lar ile olu­yor ve bu yet­ki­ler her ül­ke­de ol­du­ğu gibi O ül­ke­nin Mer­kez Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğı ile ve yasal hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor.
Ta­rih­çe­si­ne bak­tı­ğı­mız­da ilk ma­de­ni para ba­sı­mı­nın M.Ö VII. Yüz­yıl­da Ana­do­lu'da Lid­ya­lı'lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Ta­rih­te­ki ilk ma­de­ni para olma özel­li­ği ta­şı­yan Lidya pa­ra­sı, darp su­re­tiy­le ba­sıl­mış­tır. Sabit bir alt kalıp üze­ri­ne konan ma­de­ni pula ha­re­ket­li bir üst kalıp yer­leş­ti­re­rek, bir çe­kiç­le vur­mak su­re­tiy­le darp ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.

Ulus­la­ra­ra­sı ödeme sis­tem­le­ri ba­kı­mın­dan, dünya eko­no­mi ta­ri­hi be­lir­li dö­nem­le­re ay­rı­la­bi­lir. Bun­lar­dan bi­rin­ci­si, 1870'ler­den 1930'lara kadar süren ?altın para çağı, ikin­ci­si, 1930 ile 1944 ara­sı­nı kap­sa­yan ?buh­ran dö­ne­mi, üçün­cü­sü 1944 ve 1973 yıl­la­rı ara­sın­da uy­gu­la­nan Bret­ton Woods sis­te­mi­dir. Dör­dün­cü­sü ise?karma uy­gu­la­ma­lar ola­rak da ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz, halen için­de bu­lun­du­ğu­muz dö­ne­mi kap­sar.
Dünya para sis­te­mi­nin or­ta­ya çık­ma­sın­da ise şu ger­çek yat­mak­ta­dır.İnsan­lar üst­le­rin­de para ta­şı­ma­la­rı zah­met­li ve teh­li­ke­liy­di. Özel­lik­le ti­ca­ret ya­pan­lar ta­şı­dık­la­rı büyük mik­tar­da ki pa­ra­la­rı­nın gü­ven­li­ği­ni dü­şün­mek zo­run­day­dı.

Bu riski azalt­mak için Ban­ker­lik adı ve­ri­len olu­şum­lar dev­re­ye gir­me­ye baş­la­dı. Bu si­te­me göre artık in­san­lar üzen­le­rin de artık altın gümüş gibi para ma­ter­yel­le­ri ta­şı­mak ye­ri­ne banka gibi işlem yapan o dö­ne­min ban­ker­le­ri, ko­mis­yon­cu­la­rı gibi in­san­la­ra al­tın­la­rı­nı bı­ra­kı­yor ve bunun kar­şı­lı­ğın­da da bir “ban­ka­nın notu” adını ver­dik­le­ri bir kağıt ( Bank Not) alı­yor­du. Bun­lar hem kolay sak­la­nı­yor, hem çok hafif ve gü­ven­li olu­yor­du.
Bugün, hemen hemen bütün dünya ulus­la­rı, ma­de­ni ve bank­not ola­rak kendi milli pa­ra­la­rı­nı üret­mek­te, kon­ver­ti­bıl ola­rak değer ta­şı­yan­lar dünya para sis­te­min­de gü­ven­li bir ödeme aracı ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.
Sonuç ola­rak; ne ad ve­ri­lir­se ve­ril­sin, terör ör­güt­le­ri­nin fi­nans­ma­nın­da ve ka­ra­pa­ra­nın ak­lan­ma­sın­da trans­fer ko­lay­lı­ğı ve giz­li­li­ği sağ­la­yan bu tür ha­ya­li ve şif­re­len­miş ya­sa­dı­şı ödeme va­sı­ta­la­rı­na, aklı ile ha­re­ket etme ye­te­ni­ği­ne sahip in­san­lar; bi­rik­tir­di­ği bir­kaç li­ra­sı­nı, kötü ni­yet­li bu fır­sat­çı­la­ra kap­tır­ma­ya­ca­ğı­nı ümit edi­yo­ruz.

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.
BİTCOİN'E RAKİP SANAL PA­RA­MIZ GELİYOR. ADI: BİST-COİN


Bu yazı 11815 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer