28-11-2017 İSKENDER ÖZERDEM

Yıl 1928. 1 Kasım günü, yeni Türk harf­le­ri ve kul­la­nı­mı­nı içe­ren yasa TBMM ta­ra­fın­dan kabul edi­lip 3 Kasım günü ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş, aynı yıl 24 Kasım günü ya­yın­la­nan “ Mil­let Mek­tep­le­ri Teş­ki­la­tı Ta­li­mat­na­me­si “ ile de Cum­hur­baş­ka­nı'nın, mil­let mek­tep­le­ri­nin Ba­şöğ­ret­me­ni ola­rak görev ya­pa­ca­ğı, altı ay için­de 16-45 yaş ara­sın­da­ki va­tan­daş­la­ra yeni al­fa­be­nin ve yeni ya­zı­nın öğ­re­til­me­si hükme bağ­lan­mış­tır.
24 Kasım 1928, de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemel Ata­türk'ün "Mil­let Mek­tep­le­ri Ba­şöğ­ret­men­li­ği"ni kabul et­ti­ği gün­dür. Ba­kan­lar Ku­ru­lu, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e " Mil­let Mek­tep­le­ri Ba­şöğ­ret­men­li­ği " ün­va­nı­nı 11 Kasım 1928'de yap­tı­ğı top­lan­tı­da ver­miş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Mil­let Mek­tep­le­ri Ta­li­mat­na­me­si'nin ya­yın­lan­ma­sı ile res­mi­leş­miş­tir.

26 Kasım 1992'de Resmi Ga­ze­te'de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren “Öğ­ret­men­ler Günü Kut­la­ma Yö­net­me­li­ği “ ile; Ata­türk'ün 100. doğum yıl dö­nü­mü olan 1981 yı­lın­da onun " Ba­şöğ­ret­men " olu­şu­nun yıl­dö­nüm­le­rin­de ülke ça­pın­da “Öğ­ret­men­ler Günü” ola­rak kut­lan­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. 1992'den iti­ba­ren yur­dun dört bir ta­ra­fın­da öz­ve­riy­le ça­lı­şan bütün öğ­ret­men­le­rin yap­mış ol­duk­la­rı bu gö­rev­le­ri için onur­lan­dı­rıl­dık­la­rı gün­dür.
UNES­CO'nun tav­si­ye­siy­le 1994 yı­lın­dan bu yana, tüm diğer dünya ül­ke­le­ri ta­ra­fın­dan da: kendi kül­tü­rel ve ta­ri­hi özel­lik­le­ri­ne, okul tatil gün­le­ri­ne göre fark­lı ta­rih­ler­de kut­la­nan Öğ­ret­men­ler Günü: 1966 yı­lın­da Pa­ris­te ger­çek­le­şen “Öğ­ret­men­le­rin Sta­tü­sü Hü­kü­met­le­ra­ra­sı Özel Kon­fe­ran­sı”'nın sona erip UNES­CO tem­sil­ci­le­ri ile İLO ta­ra­fın­dan “Öğ­ret­men­le­rin Sta­tü­sü Tav­si­ye­si”'ni oy­bir­li­ği ile kabul edi­li­şi­nin de yıl­dö­nü­mü­dür.
“ Öğ­ren­me­nin yaşı yok­tur. “ Bil­me­mek ayıp değil öğ­ren­me­mek ayıp “ diyen bir de­yim­le­ri­miz var. Bu de­yim­ler biz­le­re; in­sa­nın, hangi yaşta olur­sa olsun, do­ğu­mun­dan ölü­mü­ne kadar bir­çok temel ko­nu­da bilgi sa­hi­bi olmak zo­run­da ol­du­ğu­nu ifade et­mek­te­dir. Bu zo­run­lu­luk var ol­du­ğu sü­re­ce, her can­lı­nın ömür boyu öğ­ren­me­ye ve öğ­ret­me­ne ih­ti­ya­cı var­dır.
Doğ­du­ğu­muz andan iti­ba­ren, idrak ede­me­di­ği­miz ço­cuk­luk yıl­la­rı­mız da dahil bu­gü­ne kadar: yüz­den fazla öğ­ret­me­nin üze­ri­miz­de emeği var. Başta anne ve ba­ba­mız, aile bü­yük­le­ri­miz, okul yıl­la­rı­mız­da öğ­ret­men­le­ri­miz, ça­lış­ma yıl­la­rı­mız­da mes­le­ki eği­ti­mi­mi­ze katkı sağ­la­yan, na­za­ri ve uy­gu­la­ma­lı ola­rak biz­le­ri bil­gi­len­di­ren ve eği­ten üs­tad­la­rı­mız ve kurs öğ­ret­men­le­ri­miz ve ben­ze­ri bir­çok ko­nu­da ders­le­ri­ne ka­tıl­dı­ğı­mız on­lar­ca eği­tim gö­rev­li­le­ri.....

Bugün dahi: sağ­lı­ğı­mız ye­rin­de ve ak­lı­mız da ça­lı­şı­yor ise bazı ko­nu­lar­da zaman zaman kurs­la­ra gi­di­yor, bazen bil­gi­le­ri­mi­zi ta­ze­li­yor, bazen de yeni şey­ler öğ­re­ni­yo­ruz. Ve her se­fe­rin­de yeni bir öğ­ret­men ta­nı­yo­ruz.
Bu bağ­lam­da ya­zı­mı­zı, Ba­şöğ­ret­me­ni­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün öğ­ret­men­ler için söy­le­di­ği bil­di­ği­miz veciz söz­le­ri­ni bir kez daha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ruz.“ Mil­let­le­ri kur­ta­ran­lar yal­nız ve ancak öğ­ret­men­ler­dir. Öğ­ret­men­den, eği­ti­ci­den yok­sun bir mil­let henüz mil­let adını almak ka­bi­li­ye­ti­ni ka­zan­ma­mış­tır. Ona basit bir top­lu­luk denir, mil­let de­ne­mez. Bir top­lu­luk mil­let ola­bil­mek için mut­la­ka eği­ti­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re muh­taç­tır. “
Biz­le­rin; her ne şe­kil­de ve her ne ko­nu­da olur­sa olsun öğ­ren­me­mi­ze ve eği­ti­mi­mi­ze: sevgi ve gay­ret­le emek veren, biz­le­ri, ço­cuk­la­rı­mı­zı ve ge­lecek ku­şak­la­rı­mı­zı; “ vatan sev­gi­si­ni ” aşı­la­ya­rak eği­ten ve eği­tecek olan tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­zin “Öğ­ret­men­ler Günü'nü “ can­dan kut­la­rız.
Önü­müz­de­ki çar­şam­ba gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 11895 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer