22-11-2017 İSKENDER ÖZERDEM
İSKENDER ÖZERDEM

İSKENDER ÖZERDEM

BİTCOİN DENİLEN SANAL KRİPTO PARA VE KUR­GU­LA­NAN SA­ADET ZİNCİRİ

Son iki- üç aydır te­le­viz­yon­la­rın eko­no­mi ka­nal­la­rın­da, özel­lik­le de Blo­om­berg Tv'de; BİTCOİN ha­ber­le­ri ne­re­dey­se her eko­no­mi sa­atin­de ve her sa­bah- akşam haber ol­ma­ya baş­la­dı. “ BİTCOİN rekor kırdı. BİTCOİN aldı ba­şı­nı gitti. BİTCOİN % 700 değer ka­zan­dı. BİTCOİN ikiye bö­lün­dü. BİTCOİN ete ke­mi­ğe bü­rü­nü­yor. BİTCOİN de BİTCOİN... ”
Haber prog­ram­la­rı­na ka­tı­lan ko­nuş­ma­cı­lar da dahil, prog­ra­mın su­nu­cu­su­nun, konu hak­kın­da, ne de­rin­le­me­si­ne ne de ge­niş­le­me­si­ne ye­ter­li bir bil­gi­ye sahip ol­ma­dık­la­rı BİTCOİN ha­kın­da ileri geri fi­kir­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.
Bir­kaç yıl­dır ve zaman zaman BİTCOİN hak­kın­da ha­ber­le­ri duyar ol­muş­tuk. Merak ettik. BİTCOİN de­ni­len bu sanal pa­ra­nın ya­ra­tı­cı­sı­nı ve Ulus­la­ra­ra­sı para pi­ya­sa­la­rın­da kabul görüp gör­me­di­ği araş­tı­rıp ya­zı­mı­za konu etmek is­te­dik ve bir- iki ay sü­rey­le, ola­nak­la­rı­mız öl­çü­sün­de on­lar­ca kay­nak araş­tır­dık, in­ter­net or­ta­mın­da bu ko­nu­da açık­la­ma­la­rı olan si­te­ler­de ve­ri­len bil­gi­le­ri oku­duk, ken­di­le­ri­nin uzman ol­du­ğu­nu ileri süren ki­şi­le­rin; ma­ka­le­le­ri­ni oku­duk, te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da­ki açık­la­ma­la­rı­nı din­le­dik ve bir­bi­rin­den fark­lı açık­la­ma­la­rın var­lı­ğı­nı gör­dük. Bir­ço­ğu­nun açık­la­ma­la­rı ise, di­ğe­rin­den kop­ya­lan­mış idi.
İnter­net üze­rin­den eri­şi­len bir- iki Por­tal'da, konu hak­kın­da ya­zı­lan­la­rı aynen alı­yo­ruz.
“ .... Bit­co­in, mev­cut fi­nan­sal sis­te­min ıs­rar­la gör­mez­den gel­me­ye ça­lış­tı­ğı ancak ba­şa­ra­ma­dı­ğı yeni bir de­ney­sel tek­no­lo­ji­dir tüm dün­ya­da bit­co­in kul­la­nan­la­rın sa­yı­sı 1 mil­yo­na ulaş­mış du­rum­da. -฿-ile sem­bo­li­ze edil­miş­tir. “BTC” tüm dün­ya­da kabul edi­len kı­salt­ma­sı­dır....”, “ ...2009 yı­lın­dan bu yana sanal dün­ya­da do­la­şım­da­dır. Bit­co­in, ki­şi­den ki­şi­ye (P2P) doğ­ru­dan trans­fer im­ka­nı­na sa­hip­tir. Hiç­bir ara­cı­ya ih­ti­yaç duy­maz. Bunun ya­nın­da in­ter­net üze­rin­den “bit­co­in” kabul eden iş yer­le­rin­den alış­ve­riş ya­pa­bi­lir­si­niz. Gön­de­rim kay­na­ğı­nı ve alı­cı­yı tes­pit etmek zor­dur. He­sap­la­rı­nı­zı ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni al­dı­ğı­nız tak­dir­de sizin dı­şı­nız­da hiç kimse kont­rol ede­mez ya da el ko­ya­maz. Her ne kadar gü­ve­ni­lir­li­ği ile il­gi­li ha­ber­ler çıksa da bu gü­ven­lik za­af­la­rı Bit­co­in'in kendi alt­ya­pı­sın­dan kay­nak­lan­ma­mak­ta­dır....”“ ..​Kadir Has Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si İsmail Hakkı Polat bit­co­ini şöyle an­lat­tı: "Bit­co­in, 2009 yı­lın­da, kimin yap­tı­ğı belli ol­ma­yan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan üre­til­di. Diğer fi­nans araç­la­rın­dan fark­lı yapan şey ise, ku­rul­du­ğu gün­den bu güne kadar basit bir kod ve al­go­rit­ma ol­ma­sı. Bu kod, ilk başta bir bil­gi­sa­ya­ra ko­nul­muş, şu anda 15 bin bil­gi­sa­yar­da var. Nor­mal­de, her­han­gi bir banka ya da para, belli ka­yıt­lar­da tu­tu­lur. Alış­ve­riş­ler­de­ki uyuş­maz­lık­lar da, bir hakem ta­ra­fın­dan çö­zü­lür. Bit­co­in­de ise, 15 bin bil­gi­sa­ya­ra aynı anda kayıt ya­pı­lır ve bun­dan do­la­yı her­han­gi bir şe­kil­de sorun ya­şa­dı­ğı­nız­da, daha ön­ce­ki­ler gibi değil, pro­ak­tif ola­rak en ba­şın­dan çö­zü­lür. "
Bir di­ğe­rin­de ise; “ .. Bit­co­in, yeni çağın sanal para bi­ri­mi. 10 yıl kadar önce Sa­tos­hi Na­ka­ma­to ta­ra­fın­dan or­ta­ya çı­ka­rı­lan; ancak o gün­ler­de de­ğe­ri pek an­la­şıl­ma­yan Bit­co­in, şu an hemen hemen tüm dün­ya­dan kabul gören bir sanal para bi­ri­mi olma özel­li­ği ta­şı­yor....” de­ni­li­yor... Hangi bilgi ger­çek acaba?

De­ğe­ri ile il­gi­li bil­gi­le­re ge­lin­ce ak­lı­nız ka­rı­şı­yor. Bir iki örnek daha ak­ta­ra­lım.
“ ... 1 Bit­co­in'in de­ğe­ri yüzde 5'e yakın değer ka­za­na­rak 6 bin 420 do­la­ra kadar tır­man­dı ve tüm za­man­la­rın en yük­sek se­vi­ye­si­ne ulaş­tı....”
“ ... 1 Bit­co­in kaç dolar eder so­ru­su­nun ce­va­bı artık dudak uçuk­la­ta­cak tür­den zira, 1 Bit­co­in 4100 dolar se­vi­ye­si­ni aşmış du­rum­da. 2010 yı­lın­da 0.03 dolar ile pa­za­ra giren Bit­co­in, 2012 yı­lın­da 13 dolar se­vi­ye­si­ne ulaş­tı. 2013 yı­lın­da ise 266 dolar olan Bit­co­in de­ğe­ri 2017 yı­lın­da ise 4100 dolar se­vi­ye­si­ni geç­me­yi ba­şar­dı....”.
“.... Yak­la­şık 4 kat yük­se­len Bit­co­in Cash 1400$ se­vi­ye­le­ri­ne kadar çıktı. Bit­co­in ise 1000$'dan daha fazla dü­şe­rek adeta Bit­co­in Cash'i alev­len­dir­di. Bu du­ru­mu gören in­san­la­rın da Bit­co­in Cash'e gü­ven­me­siy­le bir­lik­te Bit­co­in Cash'in daha da yük­sel­me­si bek­le­ni­yor. Ba­ka­lım Çin'e bile yı­kıl­ma­yan Bit­co­in, Bit­co­in Cash kar­şı­sın­da ne ya­pa­cak?........”

BİTCOİN hak­kın­da ya­zı­lan­la­rı oku­duk­ça ak­lı­nız ka­rı­şı­yor. Kaç çeşit ol­du­ğu­nu, de­ğe­ri­nin ne ol­du­ğu­nu, nasıl üre­til­di­ği­ni, ga­ran­ti­li, gü­ve­ni­lir ve yasal olup ol­ma­dı­ğı­nı bi­le­mi­yor­su­nuz.
Sonu ola­rak; dünya üze­rin­de ya­şa­yan akıl­lı bi­ri­le­ri, örüm­cek ağ­la­rı­nı dö­şü­yor ve kısa yol­dan, ko­lay­ca para ka­zan­mak ha­ya­li ile yanıp tu­tu­şan kur­ban­la­rı­nı “ HAYAL PARA BİTCOİN ağına çek­mek için, hiç dur­ma­dan ça­lı­şı­yor­lar.

        Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 12172 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer