01-11-2017 İSKENDER ÖZERDEM

Dünya üze­rin­de­ki 150 den fazla dev­let için­de, özerk ola­rak var olan ve kendi par­le­men­to­la­rı­nı se­çe­rek, bağlı ol­duk­la­rı dev­le­tin ana­ya­sa­sın­da­ki ya­zı­lı ku­ral­lar ile sı­nır­lı ola­rak yö­ne­tim­le­ri­ni kuran bölge halk­la­rı ara­sın­da, son ay­lar­da bir akım baş­la­dı gibi gö­zü­kü­yor. Adı: ba­ğım­sız­lık....!Geçen hafta ya­zı­mız­da konu et­ti­ği­miz bu özerk böl­ge­ler­den; Irak'taki IKBY ve İspan­ya 'daki Ka­to­lan­ya par­le­men­to­la­rı, bu moda akı­mı­na ka­pı­la­rak ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu yap­mış ancak, kur­duk­la­rı ha­yal­le­ri kur­sak­la­rın­da kal­mış­tı....IKBY özerk yö­ne­ti­mi, re­fe­ran­dum son­ra­sı ilan ede­ce­ği­ni sö­ye­di­ği ba­ğım­sız­lık ka­ra­rı­nı don­dur­ma ni­ye­ti­ni dil­len­di­rir­ken, Ka­ta­lon­ya özerk yö­ne­ti­mi par­le­men­to­su İspan­ya Par­le­men­to­su'nun karşı ka­ra­rı­na kı­za­rak, re­fe­ran­dum so­nu­cu­nu bir adım öteye ta­şı­ma ce­sa­re­ti­ni gös­te­rip, geçen hafta sonu Cuma günü, Ka­ta­lon­ya özerk yö­ne­ti­mi par­la­men­to­su, tek ta­raf­lı ba­ğım­sız­lık ilan etti. 135 ki­şi­lik par­la­men­to­da 55 par­le­men­ter oy­la­ma­ya ka­tıl­ma­mış, kul­la­nı­lan 80 oy'dan 70 evet, 10 hayır oy' çı­kı­tı. İspan­yol yö­ne­ti­min­den jet yanıt geldi... İspan­ya Se­na­to­su, Ka­ta­lon­ya hü­kü­me­ti­ni fes­he­den ta­sa­rı­yı kabul etti. İspan­ya Baş­ba­ka­nı Ma­ri­ano Rajoy, Ka­ta­lon­ya'nın ba­ğım­sız­lı­ğı için "im­kan­sız bir şey" di­ye­rek ge­re­ken tep­ki­yi ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. İspan­ya hü­kü­me­ti Ka­ta­lon­ya özerk yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den aldı, par­la­men­to­yu fes­het­ti ve yeni par­la­men­to se­çim­le­ri­nin 21 Ara­lık'ta ya­pı­la­ca­ğı­nı ilan etti.. Ay­rı­ca İspan­ya Baş­ba­ka­nı Rajoy, Ka­ta­lon­ya yerel polis şe­fi­ni gö­rev­den aldı ve fes­he­di­len Ka­to­lan­ya hü­kü­me­ti gö­rev­le­ri­ni İspan­ya Ba­kan­lık­la­rı­na dev­ret­ti.
Kar­şı­lık­lı rest­leş­me­ler so­nu­cun­da ge­li­nen nok­ta­da Ka­ta­lan­la­rın sahip ol­duk­la­rı bir özerk­li­ği vardı, ba­ğım­sız­lık ila­nın­da ıs­rar­cı olun­ca, el­de­ki özerk­lik de git­miş oldu.
So­nuç­ta İspan­ya'da bir ana­ya­sa var ve Ka­ta­lan­la­rın gi­ri­şi­mi buna ay­kı­rıy­dı, fa­tu­ra­sı da ba­ğım­sız­lık diye gir­dik­le­ri yolda el­de­ki özerk­li­ği kay­bet­mek oldu. Diğer bir ifa­dey­le; Dim­yat'a pi­rin­ce gi­der­ken el­de­ki bul­gur­dan ol­du­lar.
Aynı akı­bet Irak Kürt Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi­ni bek­li­yor gibi gö­zü­kü­yor.
Geçen Cu­mar­te­si günü gelen ha­ber­ler­de, IKYB Baş­ka­nı'nın gö­re­vi­ni Bir Kasım'da bı­rak­mak zo­run­da ka­la­ca­ğı yö­nün­de.IKBY Baş­ka­nı, genç­lik yıl­la­rın­da­ki ço­cuk­su ha­yal­le­ri­ne ka­pı­la­rak ve muh­te­me­len ABD ve İsrail'in dol­du­ru­şu­na da ge­le­rek gi­riş­ti­ği ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu son­ra­sı; hukuk dışı da olsa, Ker­kük, Musul ve ku­zey­de­ki var­lı­ğı­nı, 100'den fazla pet­rol ku­yu­su­nu, yıl­lık 5-6 Mil­yar Dolar'ı aşan pet­rol ge­li­ri­ni, 1 Kasım'dan iti­ba­ren kol­tu­ğu­nu ve iti­ba­rı­nı, her­şey­den öte; inan­dı­rı­cı­lı­ğı­nı ve gü­ve­nir­li­li­ği­ni de kay­bet­miş­tir. Ve iler­ki ay­lar­da muh­te­mel­dir ki şahşi mal var­lı­ğı­nı da kay­bet­me ris­ki­ni ta­şı­mak­ta­dır.
İKBY Baş­ka­nı'nın amacı, için­de bu­lun­du­ğu si­ya­si kriz­den re­fe­ran­dum rüz­ga­rıy­la sıy­rıl­mak­tı. Belli ki bazı güç­le­rin ga­zı­na geldi ve bu yola girdi. Yola gir­dik­ten sonra da ar­ka­sın­da­ki güç­le­rin bir anda ken­di­si­ni yal­nız bı­rak­tı­ğı­nı gördü. Şimdi; hem si­ya­si, eko­no­mik, hem mali ve as­ke­ri kriz­ler iki-üç ka­tı­na çıktı.
Sonuç ola­rak her iki özerk yö­ne­tim: ya­şa­ya­cak­la­rı­nı ya gö­re­me­di­ler ya da görüp, bazı dev­let­le­rin plan­lan­mış ga­zıy­la bu iş­le­re gi­riş­ti­ler. Gö­re­me­di­ler ise kendi ad­la­rı­na si­ya­si son­la­rı oldu. Bu sü­reç­le­ri, görüp bi­le­rek ve maşa ola­rak baş­lat­tı­lar ise o zaman başka bir plan­lar var de­mek­tir. Ama gö­rü­nen ger­çek şu ki: her iki yö­ne­tim de ev­le­rin­de­ki bul­gur­la­rın­dan ol­du­lar.....

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 12402 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer