26-10-2017 İSKENDER ÖZERDEM

Bu hafta ya­zı­mız­da, son bir yıl için­de; kur­duk­la­rı ha­yal­ler­de yan­lı­şa dü­şen­le­rin baş­la­rı­na ge­len­le­ri ve gün­de­mi­mi­zi de meş­gul eden­le­ri­ni tek tek be­lir­te­lim is­te­dik.Bir ata­sö­zü­müz şöye der. “ İnsan hayal et­ti­ği müd­det­çe yaşar. “İnsan de­ni­len can­lı­lar; ço­çuk­luk yaş­la­rın­dan ölün­ce­ye kadar, ata­sö­zü­müz­de­ki ger­çe­ğe uygun ola­rak, ömür­le­ri bo­yun­ca yüz­ler­ce ha­yal­ler kur­muş, ha­yal­le­ri ile ya­şa­mış ve emi­niz ki bir­ço­ğu; ha­yall­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­den ve hayal kur­mak­tan da vaz­geç­me­den öm­rü­nü ta­mam­la­mış­tır.Son bir hafta dahil ge­ri­ye doğru bir yılı aşkın süre için­de, kur­duk­la­rı ha­yal­le­ri bir bir yı­kı­lan­la­rın kısa öy­kü­le­ri­ni ya­zı­mı­za konu ola­rak seç­tik.
Bi­rin­ci­si: Kuzey Irak Kürt Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi'nin ba­ğım­sız­lık ha­ya­li ile baş­lat­tı­ğı hukuk dışı re­fa­ran­dum inadı ve son­ra­sın­da ya­şa­na­la­rı kı­sa­ca özet­le­ye­lim.Ço­cuk­luk yıl­la­rın­da kur­du­ğu ço­cuk­su ve ma­sa­lım­sı ha­ya­li­ni ger­çek­leş­tir­mek is­te­yen IKYB Baş­ka­nı'nın, İsrail dı­şın­da­ki on­lar­ca dev­let baş­ka­nı­nın uya­rı­la­rı­na ve na­si­ha­tı­na rağ­men inat­la gi­riş­ti­ği ya­sa­dı­şı ba­ğım­sız­lık re­fa­ran­du­mu, ba­şı­na büyük bir bela açtı.İlk önce elin­de tut­tu­ğu top­rak­la­rın büyük bö­lü­mü­nü ve sahip ol­du­ğu pet­rol ku­yu­la­rı­nı bir bir kay­bet­ti. İkin­ci­si: yıl­lık 6 – 7 Mil­yar Do­la­ra'a varan pet­rol ge­lir­le­ri­ni ve işin daha da vahim olanı, dost­la­rı­nı, iti­ba­rı­nı ve gü­ve­ni­ni de kay­bet­ti. İlerki gün­ler­de kay­be­de­cek­le­ri de he­sa­ba ka­tı­lır­sa, ço­cuk­luk yıl­la­rın­da ku­ru­lan ço­cuk­su ve ger­çek­ler­den ol­duk­ça uzak olan ma­sa­lım­sı ha­yal­le­ri bir bir çöktü he­ve­si kur­sa­ğın­da kaldı. Böyle acı bir tec­rü­be­den sonra, nasıl bir hayal ku­ra­ca­ğı­nı da iler­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.İkin­ci­si: İspan­ya'ya bağlı, İber yar­ma­da­sı­nın kuzey do­ğu­sun­da yer alan ve özerk bir bölge olan “ Ka­ta­lon­ya “ 'da ger­çek­leş­ti­ri­len ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu son­ra­sı ya­şa­nan­lar.Ta­ri­hi geç­mi­şi 12 bin yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan, 1931- 1934 yıl­la­rı ara­sın­da İspan­ya'dan özerk­lik almış olan Ka­ta­lon­yaİspan­ya'nın 17 özerk yö­ne­ti­min­den biri olup, bu ay ba­şın­da ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu­nu ger­çek­leş­tir­miş­tir. Yüz­ler­ce yıl­dır aynı ha­yal­le ya­şa­mış olan Ka­ta­lan hal­kı­nın; re­fe­ran­dum son­ra­sı ba­ğım­sız­lık ilan et­me­yen Ka­ta­lon hü­kü­me­ti'nin bu tu­tu­mu ne­de­niy­le ha­yal­le­ri­ni yı­kı­ma uğ­rat­mış­tır. As­kı­ya alı­nan ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mu so­nu­cun­da İspan­ya Hü­kü­me­ti Ana­ya­sa'nın 155. mad­de­si­ne da­ya­na­rak al­dı­ğı bir ka­rar­la; Ka­ta­lon­ya par­la­men­to­su­nun fes­he­dil­me­si­ne ve böl­ge­de "en kısa süre içe­ri­sin­de" erken seçim ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­mış­tır.Bir bir yı­kı­lan diğer ha­yal­ler: Ara­dan bir yıl­dan fazla bir süre geçse de, halen yar­gı­la­ma­la­rı süren vatan ha­in­le­ri­nin, yıl­lar­ca kur­gu­la­dık­la­rı ma­sa­lım­sı ve sinsi darbe ha­yal­le­ri 15 Tem­muz gece ya­rı­sın­da, va­tan­se­ver­le­rin ce­sa­ret dolu di­re­ni­şi ile çö­kün­tü­ye uğ­ra­dı. Öyle sa­nı­yo­ruz ki; demir par­mak­lık­lar ara­sın­da ta­mam­la­ya­cak­la­rı bun­dan son­ra­ki ya­şam­la­rın­da, masal gibi ha­yal­ler ku­ra­bil­mek için ömür boyu sü­re­le­ri ola­cak......Başka ma­sa­lım­sı ha­yal­le­ri olan­lar yok mu...? El­bet­te var...Son ha­ber­ler­de: İtalya'nın ku­ze­yin­de­ki zen­gin Lom­bar­di ve Ve­ne­to kısmi özerk böl­ge­le­rin­de daha fazla özerk­lik ve eko­no­mik ba­ğım­sız­lık için Pazar günü ya­pıl­dı.Sonuç ola­rak; bir he­ves­le ku­ru­lan ha­yal­le­rin; ger­çek­le­re ay­kı­rı ol­du­ğun­da kur­sak­lar­da kal­dı­ğı­nı in­san­lar ya­şa­ya­rak öğ­re­ne­bi­li­yor.
Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere, hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 12469 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer