04-10-2017 İSKENDER ÖZERDEM

24 Eylül'de ya­pı­lan se­çim­ler­de, büyük oran­da oy kay­be­de­rek bi­rin­ci çıkan Hı­ris­ti­yan De­mok­rat Parti'nin tek ba­şı­na hü­kü­met ku­ra­cak ço­ğun­lu­ğa eriş­me­me­si, Al­man­ya'yı, yeni bir ko­alis­yon hü­kü­me­ti bek­le­mek­te­dir.

Mev­cut hü­kü­me­tin ko­alis­yon ortağ olan Sos­yal De­mok­rat Parti'nin li­de­ri

Sc­hulz'un, yeni ku­ru­la­cak hü­kü­met­te yer almak is­te­me­dik­le­ri­ni, ana mu­ha­le­fet ola­rak devam etmek is­te­dik­le­ri­ni açık­la­ma­sı, yeni hü­kü­me­ti kur­ma­sı bek­le­nen Mer­kel'i zor­la­ya­cak gibi gö­zü­kü­yor. Çünkü; İkinci Dünya Sa­va­şı'ndan sonra ilk defa par­le­men­to­ya gi­recek olan ve se­çim­ler­den % 13,5 oy ala­rak üçün­cü büyük parti ola­rak çıkan aşırı ırkçı AFD ile ko­alis­yon oluş­tu­rul­ma­sı bek­len­mi­yor.

Akla yakın tek ih­ti­mal, ye­şil­ler ve hür de­mok­rat­la­rın ko­alis­yo­na gir­me­si ve üç par­ti­li bir ko­alis­yon hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sı.

As­lın­da; İkinci Dünya Sa­va­şı bi­ti­miy­le, Fe­de­ral Al­man­ya'nın tek­rar ku­rul­du­ğu 1949 yı­lın­dan iti­ba­ren ül­ke­de tek ba­şı­na bir ik­ti­dar ku­ru­la­ma­mış­tır. Ülke hep ko­alis­yon­lar­la yö­ne­til­miş­tir.

Al­man­ya'nın 1949'daki ilk se­çi­min­de ko­alis­yon çıktı ve Hı­ris­ti­yan De­mok­rat Bir­lik (CDU) bi­rin­ci parti oldu ama, Kon­rad Ade­na­u­er tek ba­şı­na hü­kü­met ku­ra­cak ço­ğun­lu­ğa ula­şa­ma­dı ve diğer 3 par­tiy­le ko­alis­yon ku­rul­du.

Bun­dan son­ra­ki ilk se­çim­de, 1953 yı­lın­da Ade­na­u­er hü­kü­me­ti, ku­ra­cak ço­ğun­lu­ğa eriş­ti­ği halde, yine 3 ayrı par­tiy­le ko­alis­yon kurdu. Ade­na­u­er (1960 yı­lın­da iki parti ko­alis­yon­dan ay­rı­lıp bir parti de CDU'ya ka­tı­lın­ca, Al­man­ya ta­ri­hin­de ilk ve son kez, 1961 yı­lın­da­ki se­çi­me kadar 1 yıl­lık dö­nem­de, tek ba­şı­na ik­ti­dar dö­ne­mi is­tis­na­sı ya­şan­dı.)

2005 se­çim­le­rin­den son­ra­sı­nı zaten bi­li­yo­ruz: Önce An­ge­la Mer­kel baş­ba­kan­lı­ğın­da yine CDU – SPD ara­sın­da­ki büyük ko­alis­yon, ar­dın­dan CDU – FDP ko­alis­yo­nu ku­rul­du. 24/09/2017 günü ya­pı­lan bu se­çi­me kadar hü­kü­met, yine CDU – SPD büyük ko­alis­yo­nuy­la yü­rü­tü­lü­yor­du.

İki büyük kitle par­ti­si­nin si­ya­se­tin mer­ke­zin­de yer al­dı­ğı za­man­lar artık ge­ri­de kal­mı­şa ben­zi­yor. Büyük ko­alis­yon­lar mer­ke­ze uzak par­ti­le­ri güç­len­di­ri­yor. AfD'nin ba­şa­rı­sı bunun bir gös­ter­ge­si. 1987 yı­lın­da Hris­ti­yan Bir­lik par­ti­le­ri ile SPD'ye ve­ri­len oy­la­rın top­la­mı yüzde 82 do­la­yın­day­dı, şu anda yüzde 53 ci­va­rın­da.

Bu se­çim­den sonra or­ta­ya çıkan tablo yine bir ko­alis­yon hü­kü­me­ti­ni ge­rek­ti­ri­yor. Ancak; Sos­yal De­mok­rat Parti'nin (SPD) rekor se­vi­ye­de­ki oy kaybı An­ge­la Mer­kel'in elin­de­ki ko­alis­yon se­çe­nek­le­rin­den bi­ri­ni aldı.

Ni­te­kim ilk so­nuç­la­rın açık­lan­ma­sın­dan kısa bir süre sonra SPD'nin önde gelen üye­le­ri, büyük ko­alis­yo­na devam edil­me­ye­ce­ği me­sa­jı­nı ver­me­si­nin ar­dın­dan Scuhlz'un, bu ko­olis­yon­da yer almak is­te­me­di­ği­ni açık­ça söy­le­me­si ve Al­man­ya İçin Al­ter­na­tif Par­ti­si'nin aşırı ırkçı bir çiz­gi­de ol­ma­sı ne­den­le­riy­le ko­alis­yon ter­cih­le­ri dı­şın­da tu­tu­la­ca­ğı gö­zö­nü­ne alı­nır­sa, yeni ku­ru­la­cak hü­kü­me­tin Mer­kel baş­kan­lı­ğın­da: Hı­ris­ti­yan Bir­lik Par­ti­le­ri CDU/CSU - Hür De­mok­ra­tik Parti (FDP) - Ye­şil­ler Par­ti­si (Bir­lik 90/Ye­şil­ler) ara­sın­da üçlü bir ko­alis­yon ku­rul­ma­sı­nın akla daha yat­kın ola­ca­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.

Küçük ortak ola­rak ko­alis­yon­lar­da yer al­dı­ğı za­man­lar SPD'ye hiç ya­ra­ma­mış, bu tür or­tak­lık­lar­dan sonra önem­li öl­çü­de oy kay­bı­na uğ­ra­mış­tır. SPD şimdi, bir oy kaybı ris­ki­ni daha göze ala­ma­mış ol­ma­lı ki, ye­ni­den mu­ha­le­fe­te geri dön­mek is­ti­yor.

Mer­kel; ko­alis­yon kur­mak­ta epey zor­luk çe­kecek gibi gö­zü­kü­yor.

Önü­müz­de­ki dört yıl için­de, hem hı­ris­ti­yan, hem de sos­yal de­mok­rat­la­rın si­ya­set çiz­gi­le­rin­de önem­li de­ği­şik­lik ola­ca­ğı ve bu de­ği­şik­li­ğin; her iki par­ti­nin ta­ba­nın­dan önem­li oran­da oy alan ırkçı neo-na­zi­le­rin önünü kes­mek ama­cıy­la, ırkçı ve fa­şist si­ya­si çiz­gi­ye doğru ka­ya­rak gös­te­re­cek­le­ri an­la­şı­lı­yor.

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere, hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 12556 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer