26-09-2017 İSKENDER ÖZERDEM

Tür­ki­ye'nin gün­de­mi­ni meş­gul edecek bir­den fazla ve önem­li ge­liş­me­ler var.
Ya­zı­mı­zı ha­zır­la­dı­ğı­mız sa­at­ler­de, Al­man­ya'da ya­pı­lan, fe­da­ral par­le­men­to­yu be­lir­le­yecek genel se­çim­ler so­nuç­lan­dı. Hı­ris­ti­ya de­mok­rat Mer­kel ve sos­yal de­mok­rat Sc­hulz; Tür­ki­ye ve Er­do­ğan düş­man­lı­ğı yap­ma­nın be­de­li­ni öde­di­ler. Yüzde yir­mi­den fazla oy kay­be­de­rek bo­yun­la­rı­nın öl­çü­sü­nü al­dı­lar.

Kuzey Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'nin yap­mak­ta ol­du­ğu yasa dışı re­fe­ran­dum devam edi­yor.
Kuzey Irak sınır hat­tı­mız­da baş­la­yan as­ke­ri tat­bi­kat­la­rı­mız devam edi­yor.
Tür­ki­ye ve Rusya'nın, sa­de­ce İdlib için değil, Afrin ko­nu­sun­da da bir an­laş­ma­ya var­dı­ğı ileri sü­rü­lü­yor. As­ke­ri ha­zır­lık­la­rın güney sı­nır­la­rı­mız­da yo­ğun­laş­tı­ğı göz­le­ni­yor.
Al­man­ya'da ya­pı­lan genel se­çim­ler­den galip çıkan, ancak, büyük oran­da oy kay­bı­na uğ­ra­yan Mer­kel ve Sc­hulz'u zor gün­ler bek­li­yor. Uy­gu­la­dık­la­rı tu­tar­sız, kısır, akıl­dan yok­sun, duy­gu­sal ve iki yüzlü po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le, Neo-Na­zi­le­rin, ikin­ci dünya sa­va­şın­dan sonra ilk kez par­le­men­to­ya gir­me­si­ne çanak tut­tu­lar.

Bar­za­ni'nin; hak­sız ve yasa dışı re­fe­ran­dum için gös­ter­di­ği ina­dı­nın ve ço­cuk­luk yıl­la­rı­na da­yan­dır­dı­ğı içi boş ha­ya­li­nin; hem ken­di­si hem de Kuzey Irak halkı için do­ğu­ra­ca­ğı olum­suz risk­ler, oy sa­yı­mı ta­mam­lan­ma­dan gel­me­ye baş­la­dı bile. İnter­ne ga­ze­te­le­rin­den geçen bir ha­ber­de; ” Kuzey Irak'ta Bar­za­ni'nin dü­zen­le­di­ği sözde ba­ğım­sız­lık re­fe­ran­du­mun­da oy verme iş­le­mi sü­rer­ken, Bağ­dat yö­ne­ti­mi Ker­kük'te as­ke­ri güç bu­lun­dur­ma ka­ra­rı aldı.

Bağ­dat ay­rı­ca IKBY kont­ro­lün­de­ki tüm sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ve Ker­kük pet­rol­le­ri­nin mer­ke­zi yö­ne­ti­me tes­lim edil­me­si ta­li­ma­tı verdi. Sa­at­ler sonra gelen bir başka karar ise, Bar­za­ni ve eki­bi­nin banka he­sap­la­rı­nın ta­ki­be alın­ma­sı oldu.

Ker­kük'ün gü­ne­yin­de­ki önem­li Türk­men il­çe­si Tuz­hur­ma­tu'da bugün Şii mi­lis­ler Haşdi Şabi ile Peş­mer­ge ara­sın­da­ki tar­tış­ma ça­tış­ma­ya dö­nüş­tü. Haşdi Şabi'nin aç­tı­ğı ateş­te bir Peş­mer­ge öldü, ya­ra­lı­lar var.

Bölge ül­ke­le­rin­den İran kara sı­nı­rı­nı da ka­pat­tı­ğı­nı du­yur­du. Re­fe­ran­du­mu ta­nı­ma­dı­ğı­nı ilan eden Su­ri­ye ise, "Biz sa­de­ce bir­le­şik bir Irak'ı ta­nı­yo­ruz. Irak'ın bö­lün­me­si­ne yol aça­cak her­han­gi bir sü­re­ci red­de­di­yo­ruz" açık­la­ma­sı­nı yaptı. Su­ri­ye'den gelen açık­la­may­la bir­lik­te Bar­za­ni'nin çev­re­sin­de­ki tüm ül­ke­ler aynı nok­ta­da bir­leş­ti. Tür­ki­ye, İran, Irak ve Su­ri­ye dı­şın­da IKBY'nin dün­ya­ya çıkış şansı yok.” ifa­de­le­ri yer alı­yor­du. iler­ki gün­ler­de bu tür ha­ber­le­rin art­ma­sı­nı ve re­fe­ran­dum ba­lo­nu­nun sön­me­si­ni iz­le­ye­bi­li­riz.

Bar­za­ni'nin re­fe­ran­du­mu­na tek des­tek veren ülke İsrail'in mo­ti­vas­yo­nu da el­bet­te fark­lı değil. Yani ko­nu­yu yal­nız­ca bir mil­li­yet­çi­lik türü olan Si­yo­nizm ar­gü­man­la­rıy­la ko­nuş­mak da boş laf. İsrail de bu pro­je­yi ön­ce­lik­le Irak ve Su­ri­ye'deki su ve ener­ji kay­nak­la­rı­nı kont­rol etmek ama­cıy­la des­tek­li­yor.
Tür­ki­ye'nin bu ko­nu­da ver­di­ği bir­den fazla haklı ve hu­ku­ki tep­ki­nin ba­şın­da Lozan ve 1926 An­ka­ra Ant­laş­ma­sı ile ile­ri­de doğ­ma­sı muh­te­mel etnik teh­dit ve teh­li­ke­nin yakın var­lı­ğı­dır.
1926 An­ka­ra And­laş­ma­sı il­gi­li mad­de­le­ri bize mü­da­ha­le hak­kı­nı açık­ça ver­mek­te­dir. An­laş­ma­nın önem­li mad­de­le­ri gayet açık­tır.
Madde 1: Tür­ki­ye ile Irak ara­sın­da­ki hudut Ce­mi­yet-i Akvam'ın 29 Ekim 1924 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı şe­kil­de (Brük­sel Sınır Çiz­gi­si) ke­sin­leş­miş­tir.
Madde 4: 1. madde mu­ci­bin­ce Irak'a ter­ke­di­len ara­zi­de­ki ahâ­lî­nin ta­bi­iy­ye­ti Lozan An­laş­ma­sı'nın 30-36. mad­de­le­ri­ne da­ya­nı­la­rak hal­le­di­le­cek­tir.

Ta­raf­lar Lozan An­laş­ma­sı'nın 31, 32 ve 34. mad­de­le­rin­de ka­yıt­lı, seçme hak­kı­nın bu ant­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe ko­nul­du­ğu ta­rih­ten baş­la­ya­rak on iki ay müd­det­le ge­çer­li ola­bi­le­ce­ği­ni ka­rar­laş­tır­mış­lar­dır. Bu­nun­la be­ra­ber Tür­ki­ye, ahâ­lî­den seçme hak­la­rı­nı Tür­ki­ye uy­ru­ğu için kul­la­nan­la­rın işbu hak­la­rı­nı ta­nı­mak hu­su­sun­da ha­re­ket ser­bes­ti­si­ni mu­ha­fa­za eder.

Madde 5: Ta­raf­lar­dan her biri 1. mad­de­de be­lir­le­nen sınır hat­tı­nın kesin ve bo­zul­maz ol­du­ğu­nu kabul ede­rek bunu de­ğiş­tir­me­ye matuf her türlü te­şeb­büs­ten sa­kın­ma­yı ta­ah­hüd eder.

An­laş­ma mad­de­le­ri çok açık. Fazla söze de gerek yok.

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere, hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 12550 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer