20-09-2017 İSKENDER ÖZERDEM

15 Eylül'de As­ta­na'da ya­pı­lan top­lan­tı­da, va­rıl­dı­ğı ifade edi­len ça­tış­ma­sızl­şık böl­ge­le­ri and­laş­ma­sı ve böl­ge­ye gön­de­ri­len as­ke­ri tec­hi­zat­lar, İdlip Ha­re­kat'ının baş­la­ya­ca­ğı­na dair ipuc­la­rı ve­ri­yor.Güney sı­nır­la­rı­mız­dan ge­le­bi­lecek muh­te­mel terör teh­dit­le­ri­ni ön­le­mek ama­cıy­la ya­pı­lan “Fırat Kal­ka­nı” ha­re­ka­tın­dan sonra, İdlip Ha­re­ka­tı da güney sı­nır­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.Güney top­rak­la­rı­mı­za sınır olan Irak ve Su­ri­ye'de bu­lu­nan, mil­yar­lar­ca met­re­küp pet­rol ve do­ğal­gaz re­zerv­le­ri, bun­la­rı elde etmek is­te­yen güçlü ül­ke­le­rin iş­ta­hı­nı ka­bart­mış, bu kay­nak­la­ra sahip olan, zayıf ve ye­ter­siz dev­let­le­rin top­rak­la­rı par­ça­lan­ma­la­rı­na kadar gi­decek bir sa­va­şın oyun sa­ha­sı ol­muş­tur.Peki neden? Çünkü bu dev­let­ler: kendi ül­ke­le­rin­de cirit atan ve top­rak­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü­nü de işgal eden irili ufak­lı terör ör­güt­le­riy­le ba­şe­de­bi­lecek irade ve gücü dahi gös­ter­me­de acze düş­tük­le­ri için. Ve hele hele..! Kimin dost, kimin düş­man? ol­du­ğu­nu ayır­det­me­yi de be­ce­re­me­yip, top­rak­la­ın­da bu­lu­nan pet­rol ve do­ğal­gaz kay­nak­la­rı­na göz dik­miş ve kendi hal­kı­nı bir bir­le­ri­ne kıy­dı­ra­ran güçlü dev­let­le­rin ha­mi­li­ği­ni kabul ede­rek. Akıl ala­cak gibi değil....!Yüz yılı aşkın sü­re­dir: el­le­rin­de­ki de­ğer­le­ri ve ener­ji kay­nak­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­bi­lecek bir ge­liş­me gös­te­re­me­den, çağın tek­no­lo­ji­le­ri­ni ya­ra­ta­ma­dan, üret­me­den ve hal­kı­nı eğit­me­de acz için­de olan yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ben­cil ve muh­te­ris duy­gu­la­rı­nın ka­der­siz­li­ğin­de ya­şa­yan bu in­san­la­rın mal­la­rı­nı şimdi dost san­dık­la­rı bu dev­let­ler yi­ye­cek­tir. Hem de on­la­ra; ül­ke­le­ri­ni ter­ket­ti­re­rek ve bir­bir­le­ri­ni öl­dür­te­rek. Ancak; ülke yö­ne­ti­ci­le­ri ise hala bu ger­çe­ği kav­ra­mak­ta ge­re­ken ba­si­re­ti, sırf ben­cil çı­kar­la­rı uğ­ru­na gös­te­re­mi­yor­lar.Su­ri­ye'de ve Irak'ta ya­şan­mak­ta olan­lar, bö­lün­me­le­ri­ne yö­ne­lik ope­ros­yon­lar, Doğu Ak­de­niz'de top­la­nan Ame­ri­ka ve NATO üyesi dev­let­le­re ve Rusya'ya ait savaş ve uçak ge­mi­le­ri, İngil­te­re'nin Güney Kıb­rıs'taki hava üs­sün­de­ki ha­re­ket­li­lik....! Em­par­yal dev­let­le­rin sinsi plan­la­rı­nı adım adım uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir.Irak ve Su­ri­ye'de ya­şa­nan ve ge­le­cek­te nasıl so­nuç­la­na­ca­ğı da pek kes­ti­ri­le­me­yen, ancak, pet­rol ya­tak­la­rı­nın yağ­ma­lan­ma­sı ve Tür­ki­ye'yi gü­ne­yin­den terör ör­güt­le­ri eli ile ku­şat­ma­yı amaç­la­yan bu teh­li­ke­li plan, bu ayın 25'inde Kuzey Irak'ta Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı bek­le­nen re­fe­ran­dum ile be­ra­ber böl­ge­de bek­le­nen bö­lün­me­yi pe­kiş­tir­cek­tir.Bur­nu­mu­zun di­bin­de dost­muş gibi gö­rü­nen dev­let­le­ri iyi göz­le­yip, kötü ni­yet­le­ri­ni, Fırat Kal­ka­nı ha­re­ka­tın­da ol­du­ğu gibi, İdlip Ha­re­ka­tı­nı baş­la­ta­rak aşı­la­bi­le­ce­ği­ni ümit edi­yo­ruz. Unut­ma­mak ge­re­kir...! Zor olanı yap­mak oyun­la­rı­nı bo­za­cak­tır.Bu yön­de­ki ge­liş­me­ler­den ilk ha­ber­ler de gel­me­ye baş­la­dı. “ Deyr ez Zor'daki ku­şat­ma­yı kıran Su­ri­ye ordu bir­lik­le­ri­nin kısa sü­re­de El Kaim'e yö­nel­me­si bek­le­ni­yor. Deyr ez Zor'a ku­zey­den yak­la­şan terör ör­gü­tü PKK'nın Su­ri­ye uzan­tı­sı YPG, Rus veya Su­ri­ye hava kuv­vet­le­ri­ne ait uçak­la­rı ta­ra­fın­dan bom­ba­lan­dı. Ha­ber­de; bom­bar­dı­man sı­ra­sın­da altı te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü yer aldı. “Bütün bu ya­şa­nan­lar; Gor­ba­çov ile sona er­di­ril­di­ği dü­şü­nü­len soğuk savaş dö­ne­mi­nin ye­ni­den can­la­na­ca­ğı­na dair işa­ret­le­ri ta­şı­mak­ta­dır. Ak­de­niz su­la­rı ısın­mak­ta­dır...! Bu ge­liş­me­ler­den sonra iyi ni­yet­le dü­şün­mek ve ümit etmek fazla iyim­ser­lik ola­cak....!Bir başka teh­li­ke­li ge­liş­me Kuzey Kore'de ya­şan­mak­ta­dır.......
Geçen hafta sonu, Kuzey'deki O deli ku­yu­ya bir taş daha at­mış­tır. Akıl­lı­lar taşı ku­yu­dan çı­kart­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. As­lın­da: her atı­lan ve men­zi­li gi­de­rek artan taş­la­rı ku­yu­dan çı­kart­mak için ne ya­pa­cak­la­rı­nı dü­şü­ne­ne kadar, teh­li­ke­li oyun­cak­lar­dan hoş­lan­dı­ğı an­la­şı­lan O de­li­yi, taş ata­ma­ya­cak du­ru­ma ge­tir­me­le­ri daha akla uygun bir yol ola­rak gö­rü­nü­yor....
                 Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 12686 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer