10-02-2016 İSKENDER ÖZERDEM

     Sü­rek­li: sos­yal ve eko­mo­mi-po­li­tik ko­nu­lar üze­rin­de yazma alış­kan­lı­ğı­mız­dan uzak­la­şıp, bu ya­zı­mı­zı; “ O ses Tür­ki­ye” adlı ses ya­rış­ma­sın­da Tür­ki­ye'nin yeni sesi ün­va­nı­nı ka­za­nan Emre Sert­ka­ya adlı ya­rış­ma­cı ile il­gi­li iz­le­nim­le­ri­mi­ze ayır­mak is­te­dik.
 
      Sayın Acun Ilı­ca­lı'nın sahip ol­du­ğu 8. Ka­nal­da, dört ayı aşkın sü­re­dir ya­yın­la­nan “ O ses Tür­ki­ye “ adlı ses ya­rış­ma­sı prog­ra­mı­nı, bir boş za­ma­nı­mız­da iz­le­mek fır­sa­tı­nı ya­ka­la­dık. As­lın­da; po­li­tik ve eko­no­mik içe­rik­li ko­nu­la­rı sü­rek­li iz­le­mek alış­kan­lı­ğı­mız ve zo­run­lu­lu­ğu­muz ne­de­niy­le, eğ­len­ce prog­ram­la­rı­na il­ti­fa­tı­mız ve iz­le­me alış­kan­lı­ğı­mız pek yoktu. 

     Taa ki..! 14 Ara­lık 2015 günü; Emre Sert­ka­ya adlı Bat­man do­ğum­lu 20 ya­şın­da olan bir ya­rış­ma­cı­nın, sah­ne­de ser­gi­le­di­ği per­for­man­sın­da, ter­ci­hi ola­rak ses­len­dir­di­ği “ min­net ey­le­mem “ adlı bir şar­kı­sı­nı din­le­yin­ce­ye kadar...
     O gün­den, final ya­rış­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı iki Şubat 2016 ak­şa­mı­na kadar geçen süre için­de, ne­re­dey­se her akşam, ya­rış­ma­cı­la­rın per­for­mas­la­rı­nı iz­le­me­yi ve ken­di­miz­ce de­ğer­len­dir­me­yi görev edin­dik. Sanki bir jüri üye­siy­mi­şiz gibi.

     Üze­ri­miz­de; mü­te­va­zi, duy­gu­sal, sa­mi­mi, içten ve son de­re­ce temiz bir insan iz­le­ni­mi bı­ra­kan Bat­man'lı Emre, ken­di­ne özgü bir us­lup­la ses­len­dir­di­ği; söz­le­ri Ne­si­mi'ye, bes­te­si Fey­zul­lah Çınar'a ait olan “ min­net ey­le­mem “ adlı parça ile bir anda Tür­ki­ye'nin sev­gi­li­si ha­li­ne geldi. Tabii ki, Bizim de 

     Se­sin­de­ki yu­mu­şak­lık ve için­de bes­le­di­ği yoğun ve sevgi dolu ruh ha­liy­le yo­ğur­du­ğu şar­kı­sı ile tüm din­le­yi­ci­le­ri adeta bü­yü­le­miş­ti.O'nun ya­rış­ma­yı ka­zan­ma­sı ve şam­pi­yon ol­ma­sı için, ya­pı­lan mü­te­ad­dit oy­la­ma­lar­da, en az dört sefer SMS ile oy kul­lan­dık.İki Şubat ak­şa­mı ya­pı­lan final ya­rış­ma­sı so­nu­cun­da Emre Sert­ka­ya hak­ket­ti­ği şam­pi­yon­lu­ğu, hal­kın oy­la­rıy­la ka­zan­mış oldu.

     Şimdi iz­le­nim­le­ri­mi­zi, ta­raf­sız ve ob­jek­tif ola­rak be­lirt­mek is­te­riz.?Ya­rış­ma prog­ra­mı, her ne­ka­dar “ses “ ya­rış­ma­sı ise de biz­ler, sık sık ve ol­duk­ça uzun sü­re­li rek­lam­la­rı da iz­le­mek zo­run­da kal­dı­ğı­mız için , as­lın­da Acun Ilı­ca­lı'nın ke­se­si­ni dol­dur­du­ğu bir prog­ram iz­le­ni­mi verdi.
    Bir diğer iz­le­ni­mi­miz ise; ses ya­rış­ma­sın­dan çok bir eğ­len­ce prog­ra­mı ha­va­sı ol­du­ğu yö­nün­dey­di. Çünkü; jüri üye­le­ri de dahil ya­rış­ma­cı­la­rın, ( is­tis­na olan bir kaçı hariç ) “ses” per­for­mans­la­rın­dan daha fazla söz ve şov gös­te­ri­le­ri­nin prog­ra­ma hakim ol­ma­sıy­dı. Öyle an­la­şı­lı­yor ki... 

     Acun Ilı­ca­lı'nın ni­ye­ti; sesi güzel ye­te­nek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na des­tek ol­mak­tan daha çok ve daha çok ve daha çok......!
      El­bet­te çok para ka­zan­mak.
      Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın. 


Bu yazı 15658 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer