01-01-1970 AYCAN AFACAN
AYCAN AFACAN

AYCAN AFACAN

DATÇA LEZZETLERİ:YENİ YIL LEZZETLERİYLE GELİYOR

Yeni bir yıl ge­li­yor. Her sene sı­kıl­ma­dan bu yılın bir ön­ce­kin­den daha mü­kem­mel ola­ca­ğı umudu ile yeni bir yıla neşe için­de gir­mek için ha­zır­lık­lar ya­pı­yo­ruz. Her­ke­sin ''Yıl­ba­şın­da ne ya­pa­cak­sın?'' so­ru­su­na ve­re­ce­ği ce­vap­la­rı hazır. Kü­çük­lü­ğüm­de 31 Ara­lık ge­ce­si­ni hep dedem ve ba­ba­an­nem ile bir­lik­te ge­çir­di­ği­mi ha­tır­lı­yo­rum. Dedem bize mey­ve­le­rin, çe­rez­le­rin en güzel olan­la­rın­dan, en sev­dik­le­ri­miz­den alır­dı. Ba­ban­nem ise en güzel ye­mek­le­rin­den ya­par­dı bize o güne özel. Bize göre mü­kem­mel fakat ona göre uy­dur­ma­ca ye­mek­le­ri. Ba­ba­an­nem, yemek yap­ma­yı öğ­ren­di­ğim el­le­ri öpü­le­si kadın. Ne zaman ''Ba­ba­an­ne­ci­ğim el­le­ri­ne sağ­lık ne ka­tı­yor­sun şu ye­mek­le­ri­nin içine? Ben yap­tı­ğım­da böyle ol­mu­yor.'' Desem ''Siz beni sev­di­ği­niz için, kü­çük­lü­ğü­nüz­den beri alı­şık ol­du­ğu­nuz için size güzel ge­li­yor as­lın­da uy­dur­ma­ca ya­pı­yo­rum.'' Der. Bende ba­ba­an­nem­den kü­çük­ken öğ­ren­dik­le­ri­mi ge­liş­ti­re­rek mis gibi ko­ku­lar saçan lez­zet­li bir yıl­ba­şı ye­me­ği sun­mak is­te­dim. Tabi ki hindi. Efen­dim Datça'da bil­di­ği­niz üzere bal badem meş­hur­dur. Bun­dan esin­le­ne­rek tat­lıy­la tuz­lu­yu dost bil­dim. Datça'ya özgü bir tarif or­ta­ya koy­dum. Uma­rım 31 Ara­lık ak­şa­mı yap­ma­yı dü­şü­necek kadar be­ğe­nir­si­niz. Datça'ya Özgü Ballı Ba­dem­li Yıl­ba­şı Hin­di­si.
Mal­ze­me­ler:
*500gr hindi göğüs fi­le­to
*50gr çiğ Datça ba­de­mi
*2 yemek ka­şı­ğı Datça balı
*4 yemek ka­şı­ğı soya sosu
*3 yemek ka­şı­ğı süt
*4 yemek ka­şı­ğı Datça zey­tin­ya­ğı

*1 diş sa­rım­sak
Ha­zır­la­nı­şı:
Hin­di­miz ince fakat orta bü­yük­lük­te­ki par­ça­lar ha­lin­de doğ­ra­nır. 1 yemek ka­şı­ğı Datça balı, 2 yemek ka­şı­ğı soya sosu, 3 yemek ka­şı­ğı süt ,2 yemek ka­şı­ğı Datça zey­tin­ya­ğı geniş bir kaba ko­yu­lur. 1 tane ince kı­yıl­mış sa­rım­sak içine ilave edi­lir. Hin­di­le­ri­miz ma­ri­ne edil­mek için ha­zır­lan­mış olan so­su­mu­zun içine bı­ra­kı­lır. Bir gece bek­le­ti­le­bi­lir fakat gece ma­ri­ne­de bek­le­til­mek unu­tul­muş ise 2 saat ma­ri­ne de bek­le­til­me­si ka­fi­dir. 1-2 su bar­da­ğı su ten­ce­re­de kay­na­tı­lır ve Datça ba­dem­le­ri içine atı­lır ve ka­buk­la­rı yu­mu­şa­yın­ca­ya kadar bek­le­ti­lir. Ar­dın­dan ten­ce­re­de­ki su sü­zül­dük­ten sonra ba­dem­ler so­yu­lur. Ta­va­ya 2 yemek ka­şı­ğı Datça zey­tin­ya­ğı ko­yu­lur ve hafif kız­dı­rı­lır. Hin­di­le­ri­miz ma­ri­ne­den alı­nıp ta­va­ya atı­lır. Biraz piş­tik­ten sonra bir kapta 2 yemek ka­şı­ğı soya sosu ve 1 yemek ka­şı­ğı Datça balı çır­pı­lır. Ta­va­nın içine ilave edi­lir. Hin­di­le­ri­mi­zin piş­me­si­ne çok az kala ta­va­nın içine so­yul­muş Datça ba­dem­le­ri­miz ek­le­nir. Ba­dem­le­ri­miz biraz kı­za­rıp hin­di­le­ri­miz­de ta­ma­mıy­la piş­ti­ğin­de ta­va­mız ocak­tan alı­nır. Yıl­ba­şı sof­ra­mız­da hoş soh­bet ve sev­dik­le­ri­miz ile ge­çir­di­ği­miz o güzel ge­ce­nin yemek ma­sa­sın­da mü­kem­mel ko­ku­lar ver­me­ye ve in­san­la­rı me­rak­lan­dır­ma­ya hazır hale gelir.

Gece tam 12'de ya­nı­nız­da olan in­san­lar­la bir ömür bir­lik­te ol­ma­yı di­le­yin. Ben ilk ta­ri­fim için afi­yet olsun di­yo­rum. Ve bir de Mutlu Yıl­lar, Hoşça kalın. Bu arada her hoşça kal bir mer­ha­ba­dır as­lın­da…


Bu yazı 3939 defa okunmuştur.AYCAN AFACAN Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer