16-02-2016 AYCAN AFACAN

     "Bronz ma­dal­ya aldım!" Bu haf­ta­so­nu İstan­bul'day­dım. Her git­ti­ğim­de ya kar ya­ğı­yor ya da yağ­mur. İlla kötü bir ha­vay­la kar­şı­la­şı­yo­rum.Bu git­ti­ğim­de yağ­mur bana uğur­lu geldi. İstan­bul gast­ro­no­mi fes­ti­va­li için düş­tüm İstan­bul yol­la­rı­na. Yüz­ler­ce aş­çı­lık öğ­ren­ci­si. Hepsi bir amaç için ya­rı­şı­yor.Hep­si­nin fark­lı ha­yal­le­ri var ve hepsi ha­yal­le­ri için adım­lar atı­yor. Her zaman elin­den ge­le­nin daha da iyi­si­ni yap­mak ge­re­ki­yor. Bu sefer bazı ak­sak­lık­lar oldu. Ta­ba­ğı­mı nasıl ya­pa­ca­ğı­ma bir türlü karar ve­re­me­miş­tim. Onu yap­sam bunu yap­sam der­ken bir mar­ket­te ina­nın 4 saat dur­mu­şum. Ve ya­rış­ma gü­nü­nün ön­ce­ki günü. Her­ke­sin ba­şı­nın etini de yedim ha­liy­le. O yüz­den sü­rek­li ara­yıp bir şey­ler sor­ma­mı hiç sorun yap­ma­yan yar­dım­cı olan in­san­la­ra son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Annem dün­ya­nın en tatlı üni­for­ma­sı­nı dik­miş kendi el­le­riy­le. Hay­van sev­gi­mi ve aş­çı­lık sev­da­mı be­lir­ten güzel ya­zı­lar ve işa­ret­ler kul­lan­mış. Çok sev­dim. Size biraz yap­tı­ğım ta­bak­tan bah­set­mek is­te­di­ğim­den bu hafta ya­rış­ma­da yap­tı­ğım dil ba­lı­ğı­nın ta­ri­fi­ni ve­re­ce­ğim.
 
     Mal­ze­me­ler:
  1 adet dil ba­lı­ğı
  1 adet pazı
  1 adet kır­mı­zı biber
  1 adet havuç
  1 adet sa­la­ta­lık
  1 adet pi­rinç yuf­ka­sı
  Biraz soya sosu

    Ha­zır­la­nı­şı:
   Ba­lık­la­rı­mı­zı ta­va­da kı­zar­ta­lım. Seb­ze­le­ri­mi­zi jül­yen doğ­ra­ya­lım ve ta­va­da az bir yağda so­te­le­ye­lim. Bir mik­tar soya sosu dö­ke­lim. Pazı ve pi­rinç yuf­ka­mı­zı sıcak suda biraz bek­le­te­lim ve soğuk buzlu suya ko­ya­lım. 
   Dil ba­lı­ğı­mı­zı or­ta­dan ikiye bölüp pa­zı­mı­zın içe­ri­si­ne ko­ya­lım ve kare şe­kil­de ba­lı­ğı­mı­zı sa­ra­lım. So­te­le­di­ği­miz seb­ze­le­ri aynı pa­zı­da ol­du­ğu gibi pi­rinç yuf­ka­sı­na kare şe­kil­de sa­ra­lım. Ve ser­vis ede­lim. Daha güzel ye­mek­ler­le bu­luş­mak di­le­ğiy­le. 


Bu yazı 3970 defa okunmuştur.AYCAN AFACAN Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer