23-02-2016 AYCAN AFACAN

     Efen­dim ne de­miş­ler "Hayat kısa, tat­lı­yı önden yemek lazım". As­lın­da genel an­lam­da kul­la­nıl­mış olan bu söz beni ol­duk­ça et­ki­ler. En sev­di­ğim bir tat­lı­dan daha gir­mek is­ti­yo­rum bu haf­ta­mı­zın ko­nu­su­na. Sufle demek is­ti­yo­rum. 

     Acil tatlı ih­ti­ya­cı­mı­zı gi­de­recek kolay ve ol­duk­ça lez­zet­li çi­ko­la­ta­lı tat­lı­mız. Benim yap­ma­yı ol­duk­ça sev­di­ğim ya­par­ken tut­tu­ra­bi­lecek miyim acaba diye he­ye­can­lan­dı­ğım (çünkü bi­li­yor­su­nuz ki fazla pi­şer­se kek ha­li­ne ge­le­bi­lir), için­den oluk oluk ağ­zı­mı­zı su­lan­dı­ran çi­ko­la­ta­nın ak­tı­ğı mis gibi ko­ku­lar saçan tatlı. Tat­lı­lar de­nil­di­ğin­de ak­lı­ma geçen sene bu ara­lar merak sal­dı­ğım pas­ta­cı­lık ge­li­yor. O zaman Ba­lı­ke­sir'de ya­şı­yo­rum. 

     Bir gün çık­tım Ba­lı­ke­sir'in en bi­li­nen ve en iyi pas­ta­la­rı­nı yapan bir pas­ta­ne­si­ne git­tim. "Ben öğ­ren­mek is­ti­yo­rum." dedim. "Okul çı­kış­la­rın­da bu­ra­ya ge­le­rek elim­den gel­di­ğin­ce siz­le­re yar­dım ede­yim, para is­te­mi­yo­rum öğ­ren­mek is­ti­yo­rum." dedim. Kabul et­ti­ler. Nasıl bir mut­lu­luk, ha­va­la­ra uçu­yo­rum. O he­ye­can­la ilk ara­dı­ğım kişi tabi ki annem oldu. "An­ne­ci­ğim ben pas­ta­ne­de işe baş­lı­yo­rum, bana hemen üni­for­ma ayar­la­ya­lım.
     " Hiç unut­mu­yo­rum tey­zem üni­ver­si­te­de Yrd. Doç. onun la­bo­ra­tu­var­da kul­lan­dı­ğı eski beyaz üni­for­ma­sı­bı giyip ça­lış­mış­tım kaç ay. Öğ­ren­di­ğim onca şey hala ak­lım­da. 30 Ara­lık günü 1000 adet pasta yap­mış­tık. 31 Ara­lık günü ise hepsi sa­tıl­mış­tı. 

     Bu da benim en be­ğen­di­ğim pas­ta­lar­dan bi­ri­siy­di. Bir de bir 17 mayıs günü 4 5 yıl ön­ce­si diye ha­tır­lı­yo­rum. Benim dün­ya­lar tat­lı­sı de­de­min doğum gü­nün­de tat­lan­dı­rı­cıy­la pasta yap­mış­tım. De­de­min şe­ke­ri ol­du­ğun­dan fakat tatlı ye­me­ği çok sev­di­ğin­den do­la­yı doğum günü he­di­ye­si ola­rak ona tat­lan­dı­rı­cı­lı pasta yap­mış­tım. 
    Pan­dis­pan­ya­sın­dan tutun kre­ma­sı­na kadar tat­lan­dı­rı­cı -hani şeker has­ta­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı tat­lan­dı­rı­cı­lar- kul­lan­mış­tım. Pek lez­zet­li ol­ma­mış­tı evet ama dedem senin yap­tı­ğın zehir olsa yerim söz­le­riy­le afi­yet­le yemiş ve çok mutlu ol­muş­tu. Pas­ta­lar, pas­ta­ne­ler dedik, sufle di­ye­rek ta­ri­fi­mi­ze ge­çe­lim di­yo­rum.
 

     Bit­ter Çi­ko­la­ta­lı Sufle:
  100 gr bit­ter çi­ko­la­ta (is­te­ğe göre sütlü veya beyaz çi­ko­la­ta da ter­cih edi­le­bi­lir)
  100gr mar­ga­rin
  Yarım su bar­da­ğı un
  2 adet yu­mur­ta
  Yarım su bar­da­ğı pudra şe­ke­ri

     Ha­zır­la­nı­şı:
   Derin bir ta­va­ya çi­ko­la­ta­mı­zı ve mar­ga­ri­ni­mi­zi koyup kısık ateş­te eri­te­lim. Eri­dik­ten sonra içine unu­mu­zu ko­ya­lım ve ka­rış­tı­ra­lım. Bir kap içe­ri­si­ne yu­mur­ta­la­rı­mı­zı kı­ra­lım ve pudra şe­ke­ri­mi­zi ilave ede­rek iyice çır­pa­lım.
   Çırp­tı­ğı­mız ka­rı­şı­ma ta­va­da erit­ti­ği­miz çi­ko­la­ta­lı ka­rı­şı­mı da ilave ede­rek tek­rar çır­pa­lım. Sufle kap­la­rı­mı­zı (yoksa kağıt bar­dak ola­bi­lir) biraz yağ­la­ya­lım ve kap­la­rı­mı­za ka­rı­şım­la­rı eşit mik­tar­lar­da pay­laş­tı­ra­lım. Ön­ce­den ısı­tıl­mış 200 de­re­ce fı­rı­nı­mı­za yer­leş­ti­re­lim ve 8 da­ki­ka kadar pi­şi­rip ser­vis ede­lim. Afi­yet olsun, tatlı kriz­le­ri­miz son bul­sun...


Bu yazı 3757 defa okunmuştur.AYCAN AFACAN Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer