04-05-2021 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

İnsan­lık, uzun yıl­lar için­de, o denli geniş bir coğ­raf­ya­da Öje­ni­yi ya­şa­dı ki, yok edi­liş­ten kur­tu­lan da­hi­ler, bilim in­san­la­rı, mu­cit­ler iki elin par­mak­la­rın­dan az sa­yı­da kal­mış­tı ne yazık ki. İnsan dü­şün­me­den ede­mi­yor, ya­şa­sa­lar­dı in­san­lı­ğa büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak olan “ırk ıs­la­hı” prog­ram­la­rın­da acaba kaç in­sa­nın ya­şa­mı­na son ve­ril­di?
Aşa­ğı­da­ki in­san­lı­ğa mal olmuş ki­şi­ler, Öje­nist­le­rin kı­yı­mı­na uğ­ra­mış ol­say­dı­lar in­san­lık on­la­rın üre­ti­le­rin­den, bi­li­me her türlü kat­kı­la­rın­dan yok­sun ka­la­cak­tı.

PİSA­GOR- M.Ö.570-495 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­mış olan İyon­ya­lı fi­lo­zof ve ma­te­ma­tik­çi ve Pi­sa­gor­cu­luk ola­rak bi­li­ne­ne akı­mın ku­ru­cu­su­dur. Sa­yı­la­rın Ba­ba­sı ola­rak bi­li­nen Pi­sa­gor, Ob­se­sif Kom­pül­sif Bo­zuk­luk has­ta­lı­ğı­na sa­hip­ti.

JO­HAN­NES KEP­LER- Ço­cuk­lu­ğun­da ge­çir­miş ol­du­ğu yü­zün­den el­le­rin­de ve göz­le­rin­de ka­lı­cı bo­zuk­luk­lar oluş­muş­tu. Bu du­ru­mu­na rağ­men yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la dün­ya­nın en ünlü “AST­RO­NO­MU” olma özel­li­ği­ne ulaş­tı. Ev­re­nin Giz­le­ri adlı ya­pı­tın­da açık­la­dı­ğı ge­ze­gen sis­te­miy­le bu alan­da çığır açtı. Kep­ler, ge­ze­gen­le­rin ha­re­ket­le­riy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da Mars'ın yö­rün­ge­si­ni in­ce­ler­ken kendi adıy­la anı­lan ya­sa­la­rın ilk iki­si­ni, daha son­ra­ki ça­lış­ma­la­rıy­la 3. Ya­sa­sı­nı bulan Ke­ep­ler, bu ya­sa­lar­la da­hi­ler ara­sın­da­ki ye­ri­ni aldı. Kep­ler ya­sa­la­rı: 1. Bütün ge­ze­gen­ler, odak­la­rın­dan bi­rin­de Güneş'in bu­lun­du­ğu elips bi­çim­li yö­rün­ge­ler üze­rin­de ha­re­ket eder. 2. Bir ge­ze­ge­ni Güneş'e bağ­la­yan doğru par­ça­sı eşit zaman ara­lık­la­rın­da eşit alan­lar tarar. 3. Ge­ze­gen­le­rin do­la­nım sü­re­le­ri­nin ka­re­si ile Güneş'e olan uzak­lık­la­rı­nın kü­pü­nün oranı tüm ge­ze­gen­ler için ay­nı­dır.
STEP­HEN HAWKİNG- En ünlü fizik de­ha­sı ola­rak kabul edi­len, Ha­w­king, Genç yaşta bir has­ta­lı­ğa tu­tu­la­rak te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum oldu. Öje­nist ku­ral­lar uy­gu­lan­say­dı özür­lü ol­du­ğu için ya­şa­mı­na son ve­ri­lecek, bizde onu ta­nı­ma­ya­cak­tık. İnsan­lık bu­luş­la­rın­dan mah­rum ka­la­cak­tı.


FRANKLİN D. RO­OSE­VELT- ço­cuk­lu­ğun­da ge­çir­di­ği ra­hat­sız­lık ne­de­niy­le ha­ya­tı bo­yun­ca bir daha yü­rü­ye­me­di ve te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum oldu. Öje­nik ku­ral­la­ra göre ele­mi­ne edil­me­si ge­re­kir­di ama o Ame­ri­ka'nın 32. ve en uzun süre gö­rev­de bu­lu­nan baş­ka­nı ol­ma­yı ba­şar­dı.

HEL­LEN KEL­LER- ABD'li pe­da­gog, yazar ve ha­tip­tir. Be­bek­lik ça­ğın­dan iti­ba­ren kör,sağır ve dil­siz­di. Öje­niz­me göre hemen ele­mi­ne edil­me­liy­di. Helen kel­ler kör sağır ve dil­siz ol­ma­sı­na rağ­men beş lisan bi­li­yor, bi­sik­let, kano ve yel­ken­li ile ge­zin­ti­ye çıkıp, yü­zü­yor, sat­ranç oy­na­ya­bi­li­yor, ma­ka­le­ler, dizi ki­tap­la­rı ya­za­bi­li­yor­du.
FRİDA KAH­LO- Bin­di­ği oto­bü­sün tram­vay­la çar­pış­ma­sı so­nu­cu ya­ra­la­nan Frida'nın tüm ya­şa­mı has­ta­ne­ler­de geç­miş­ti. Ama o en­gel­li­ne boyun eğ­me­di ve sanat dün­ya­sı­na yine dam­ga­sı­nı vur­ma­yı bildi.

LUDWİG VAN BE­ET­HO­VEN- 47 ya­şın­da işit­me prob­lem­le­ri ya­şa­ma­ya baş­la­mış ve 1817'de ta­ma­men sağır ol­muş­tur. Bu dö­nem­den son­ra­ki en­ge­li müzik ya­şa­mı­nı hiç­bir şe­kil­de et­ki­le­me­miş­tir ve 9. sen­fo­ni­yi işit­me ye­ti­si­ni ta­ma­men kay­bet­tik­ten sonra bes­te­le­miş­tir.

VİNCENT WİLLİEM VAN GOGH- Dün­ya­ca ünlü res­sam­lar ara­sın­da yer alan sa­nat­çı­nın re­sim­le­ri dün­ya­nın önem­li mü­ze­le­rin­de en de­ğer­li ya­pıt­lar ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Şi­zof­re­ni has­ta­sı olan Van Gogh öjeni uy­gu­la­ma­la­rın­dan kur­tu­lan bir sa­nat­çı­dır.

SAL­VA­DOR DALİ- Hi­pe­rak­ti­ve bo­zuk­lu­ğu ve yük­sek de­re­ce­de dik­kat ek­si­li­ği vardı.

JOHN NASH- Ünlü ma­te­ma­tik­çi. Oyun te­ori­si­nin sa­hi­bi. Akıl oyun­la­rı onun ya­şa­mın­dan örnek alın­dı. Nash Şizf­ren has­ta­lı­ğı yü­zün­den Öje­ni­ye kur­ban gi­de­bi­lir­di.


Bu yazı 342 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer