01-01-1970 03:00 SİYASET

VATAN PARTİSİNDEN KAYMAKAM ZİYARETİ,ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İlçe­miz Kay­ma­kam'ı Hamdi Üncü' yü ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Vatan Par­ti­si ka­nun­lar eşi­ğin­de yap­tık­la­rı si­ya­si ça­lış­ma­la­rı ve Yeni Yö­ne­tim ku­ru­lu hak­kın­da bilgi verdi.

VATAN PARTİSİNDEN KAYMAKAM ZİYARETİ,ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İlk ola­rak İlçe­miz Kay­ma­kam'ı Hamdi Üncü' yü Ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Va-tan Par­ti­si Yö­ne­tim ku­ru­lu Seçim Kam­pan­ya­la­rı eşi­ğin­de Kamu Alan­la­rın­dan fay­da­lan­mak ama­cıy­la gö­rüş­me­ler­de bu­lu­nan Yö­ne­tim ku­ru­lu Kay­ma­kam'dan Yer tah­si­si is­ten­di.

Sıcak ve sa­mi­mi soh­bet­le­rin ya­şan­dı­ğı zi­ya­ret­te Yeni Parti ve Par­ti­nin Yö­ne­tim ku­ru­lu ta­nı­tıl­dı.Ye­ni­le­nen Yü­züy­le Yep­ye

­ni Par­ti­ni işçi Par­ti­siy­le hiç­bir ala­ka­sı­nın ol­ma­dı­ğı ve bam­baş­ka bir yö­ne­tim ku­ru­lu ve başka bir parti ola­rak si­ya­set ha­ya­tın­da Ül­ke­mi­zin Ay­dın­lık yü-zü ola­cak­la­rı­nı ve bu se­bep­ten ötürü Yeni parti do­la­yı­sıy­la Ka­nun­suz hiç­bir şey ol­ma­dı­ğı­nı ve her şeyin ka­nun­la­ra uygun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Kay­ma­ka­mı­mı­za İlçe­miz Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve lis­te­si­ni sun­du­lar.?

Si­ya­si bir parti ola­rak seçim Kam­pan­ya­la­rı sü­re­sin­ce Ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bil­me­le­ri için Ka­nun­lar eşi­ğin­de Kam­pan­ya ça­lış­ma­la­rı­nı sun­du­lar. 

Hal­kın hu­zu­ru­nu boz­ma­mak ve seçim kam­pan­ya­la­rı­na de-vam etmek adına Vatan ve Datça adına Ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­bil­mek için Mer­kez Ata­türk Cad­de­si Üze­rin­de PTT Kar­şı­sın­da­ki alan­da masa ku-rup ve ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di­ler.?
Ve­ri­len ka­ra­lar so­nu­cu Stant­lar açıp İlçe­mi­zin el emeği göz nuru ka­dın­la­rı­mı­zın ha­zır­la­dı­ğı he­di­ye­lik eş­ya­lar sa­tı­la­ca­ğı ve ka­nun­lar eşi­ğin­de Parti ta­nı­tım Ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­ca­ğı alan için Hafta içi gün­ler okul sa­at­le­ri dı­şın­da 14:00 ve 18:00' a kadar olan süre içe­ri­sin­de ve hafta sonu tam gün olmak şek­lin­de sos­yal ve kamu ha­ya­tı­nı zor­laş­tır­ma­dan Ka­nun­lar eşi­ğin­de ça­lış­ma­la­rı­na devam et­me­le­ri için söz ko­nu­su ala­nın 

kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da hiç mani ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­til­miş­tir.

 
Öncü Ka­dın­dan Er­me­ni soy­kı­rı­mı­na tepki 
Per­şem­be günü son top­lan­tı­la­rı­nı dü­zen­le­yen Öncü kadın 8 madde üze­rin­de gö­rüş­tü. 
İlk ola­rak Er­me­ni soy­kı­rı­mı­na söz veren Öncü Kadın Kol­la­rı Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Er­me­ni soy­kı­rı­mı ile İlgili İnsan Hak­la­rı Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­de Dava açan Vatan Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Doğu Pe­rin­çek' in Mah­ke­me ko­nu­sun­da uğ­ra­dı­ğı hak­sız­lık­la­ra ve Av­ru­pa Par­le­men­to­su' nun Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı kabul et­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler.?

Tepkile­ri­ni dile ge­ti­ren Öncü kadın kol­la­rı Av­ru­pa'nın ada­let­siz­lik yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.?
bu ko­nu­nun sa­de­ce Vatan Par­ti­si­nin bir so­ru­nu ol­ma­dı­ğı­nı bu-nun tüm Tür­ki­ye' yi kap­sa­yan bir konu ol­du­ğu­nu ve Diğer 

Par­ti­le­rin bu ko­nu­da des­tek ve­re­ce­ği­ne Vatan'a engel ol­duk­la­rı­nı ve Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ka­bul­len­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.

Seçim ma­sa­la­rı açı­lı­yor
Vatan Par­ti­si yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den Av. Nuray Mus­lu­oğ­lu' nun City Ote­li­nin arka so­ka­ğın­da­ki boş alan­da masa ku­ra­bil­me­le­ri için o böl­ge­yi Öncü ka­dı­na Tah­sis ede­ce­ği be­lir­til­di.
?
Kahve ola­rak kul­la­nı­lan Böl­ge­nin Yan ta­ra­fın­da­ki boş arazi ala­nı­nın Öncü Kadın için uy-gun ol­du­ğu­nu ve seçim ma­sa­la­rı kurup tez­gah­la­rın­da üret­ti­ği ürün­le­ri sa­ta­bi­lecek ve aynı za­man­da Par­ti­miz için Ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­le­cek­ler dedi.

Ses sis­tem­ler ile vatan koy­lar­da da ola­cak
Özel ses sis­tem­le­ri­nin ve araç­la­rın yap­tı­rı­la­ca­ğı­nı bil­di­ren Öncü Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı ga

­ni­me Altun Pek­mez­ci araç­la­rın kap­la­nı­la­ca­ğı ve Üye­le­rin­de kendi araç­la­rı­nı da kap­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Özel araç­lar ola­ca­ğı­nı ve ses sis­tem­le­ri­nin yap­tı­rı­lıp bu araç­la­rın koy­la­rı do­la­şa­cak­la­rı be­lir­til­di.?Koy­lar­da ve Ma­hal­le­ler­de Va­tan­daş­la­rın ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

Vatan Va­tan­da­şın ya­nın­da
PTT ' nin kar­şı­sın­da­ki alana çadır ku­ru­la­ca­ğı ve va­tan­daş­la iç içe gelip çay kahve ve soh­bet­le­rin ya­pı­la bi­le­ce­ği Bir alan ya­rat­ma­ya Ça­lı­şan Öncü kadın Kol­la­rı bu ça­dır­da kendi üret­tik­le­ri ürün­le­ri satıp kendi ü-rün­le­riy­le parti ta­nı­tı­mı­nı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.?
Halk­la iç içe gelip soh­bet­ler ede­rek hal­kın ha­li­ni ha­tı­rı­nı so­ra­rak biraz olsun dert­le­ri­ne yar­dım­cı olmak için halka daha yakın böl­ge­le­re geç­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ari­fi­ye Köy Ens­ti­tü­sü Muh­sin Ci­ve­lek'in imza günü
Ari­fi­ye Köy Ens­ti­tü­sü Muh­sin Ci­ve­lek' in yaz­mış ol­du­ğu ki­ta­bın Önü­müz­de­ki Gün­ler­de il­çe­mi­ze gelip Kon­fe­rans dü­zen­le­yecek olan Aydın Mil­let­ve­ki­li adayı Hasan Atil­la Uğur'un Kon­fe­ran­sı sı­ra­sın­da İmza günü ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.
Tüm hal­kı­mı­zın da­vet­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.

132 ada­la­ra zi­ya­ret
12 ada­lar diye bil­di­ği­miz as­lın­da 132 ada ol­du­ğun ve artık Türk ada­la­rı ola­ma­dık­la­rı­nı bil­di­ren Pek­mez­ci 26 Nisan Pazar günü Vatan Par­ti­si Yö­ne­tim ku­ru­lu Genel baş­kan ve Baş­kan yar­dım­cı­sı da dahil olmak üzere ada­lar­da bu­lu­şa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.Ada­la­rı zi­ya­re­te gi­de­cek­le­ri­ni be­lir­ten Pek­mez­ci ka­tıl­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın bil­dir­me­le­ri­ni be­lirt­ti.?Ka­tı­lım için tüm hal­kı­mı­zın da­vet­li ol­du­ğu­nu ve ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin Vatan Par­ti­si İlçe­miz Şu­be­si­ne Bil­dir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Bu tür turların Vatan Partisi adı altında devam edeceğini ve daha bir çok tur ve etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.


Bu haber 1505 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer