01-01-1970 03:00 SİYASET

MHP' Yİ DATÇA’DA 1. PARTİ YAPACAĞIZ

MHP Muğla Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı,Datça'da dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la par­ti­li­le­re ta­nı­tıl­dı.

MHP' Yİ DATÇA’DA 1. PARTİ YAPACAĞIZ

MHP Datça İlçe Teş­ki­la­tı'ndaki top­lan­tı­da Muğla Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Meh­met Er­do­ğan, Pe­ya­mi Cinas, Nuri Öz­türk, Ferat Yük­sel ve Nazmi İyi­bi­lir par­ti­li­ler­le bir araya ge­le­rek ken­di­le­ri­ni ta­nıt­tı.
Aday­la­rın ortak he­de­fi ise el­bir­li­ğiy­le MHP'yi ik­ti­da­ra ta­şı­mak 

oldu.Dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Oktay Gök­taş ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin yanı sıra Be­le­di­ye Mec­lis üyesi İrfan Cem Çe­le­bi, Ülkü Ocak­la­rı ilçe Tem­sil­ci­si Oğuz­han Öz­çe­lik ve çok sa­yı­da par­ti­li ka­tıl­dı.

MHP korkMHP Muğla il Baş­ka­nı Meh­met Kork­maz, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne id­di­alı ha­zır­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Tek he­de­fi­miz el­bir­li­ğiy­le Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si'ni ik­ti­da­ra ta­şı­mak­tır, çok ça­lı­şa­rak bunu ba­şa­ra­ca­ğız” dedi.?MHP'nin seçim bil­dir­ge­si­nin 3 Mayıs'ta açık­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Kork­maz, “MHP'nin ik­ti­dar ol­ma­sı için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız.. 

Bu da­va­da aday ar­ka­daş­la­rı­mız siz­le­rin yol ar­ka­daş­la­rı ola­cak­lar. Bunun için MYK üyesi Mil­let­ve­ki­li ada­yı­mız Meh­met Er­do­ğan, Prof Dr. Pe­ya­mi Cinas, Bod­rum'u Bod­rum yapan de­ğer­li geç­miş dönem ilçe Baş­ka­nım Asım Ba­şa­ran, Maden Yük­sek Mü­hen­di­si Ferat Yük­sel, Fet­hi­ye'den Ec­za­cı Nuri Öz­türk ve Muğla Mer­kez­de ti­ca­ret ile uğ­ra­şan iş adamı Nazmi İyi­bi­lir ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber bu yola çık­tık ve başta Muğla'mız olmak üzere tüm Tür­ki­ye'ye ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak, 7 Ha­zi­ran se­çim­le

­rin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si'ni ik­ti­da­ra ta­şı­ya­ca­ğız. Bunun için uğ­ra­şı­yo­ruz. İkti­dar ol­duk­tan sonra Tür­ki­ye'mizi 13 yıl­dır inim inim in­le­ten AKP hü­kü­me­tin­den kur­tar­mış ola­ca­ğız” dedi.?Daha sonra aday­lar tek tek söz ala­rak ken­di­le­ri­ni ta­nı­ta­rak ülke gün­de­min­de ge­li­nen nok­ta­yı de­ğer­len­dir­di.

7 HAZİRAN TÜRKİYE-'NİN KI­RIL­MA NOK­TA­SI OLA­CAK.
MHP mev­cut mil­let­ve­ki­li ve bi­rin­ci sıra adayı Meh­met Er­do­ğan her se­çi­min ayrı bir önemi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, 7 Ha­zi­ran genel se­çim­le­ri­nin Tür­ki­ye açı­sın­dan bir kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Dev­le­tin ve bü

­rok­ra­si­nin bütün gü­cü­nün ik­ti­da­ra ça­lış­tı­ğı­nı öne süren Er­do­ğan, “Şim­di­ye kadar alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız şim­di­ye kadar ak­lı­mı­za gel­me­yen her şeyi ya­şa­ya­rak bu se­çi­me gi­di­yo­ruz. 

Türk mil­le­ti ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak se­çi­len ancak se­çil­di­ği gün­den bu yana Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu­nun far­kı­na hiç var­ma­yan, öyle bir ni­ye­ti de ol­ma­yan ve mey­dan mey­dan mi­ting ya­pa­rak oy di­le­nen 

bir cum­hur­baş­ka­nı var. Bu bir defa si­ya­se­tin edebi, ah­la­kı, ku­ral­la­rı, ana­ya­sa, si­ya­si par­ti­ler ka­nu­nu, de­mok­ra­tik ge­le­nek­le­ri­mi­zin hep­si­ni or­ta­dan kal­dı­ran bir uy­gu­la­ma. İş bu­nun­la da sı­nır­lı değil. Dev­le­tin bütün gücü, bü­rok­ra­si­nin bütün gücü ik­ti­da­ra ça­lı­şı­yor. 

Muğla'mızda geç­ti­ği­miz Pazar günü yine buna örnek ola­rak, şim­di­ye kadar hayal bile ede­me­ye­ce­ği­miz başka bir olay­la kar­şı­laş­tık. İkti­dar par­ti­si­nin Ak­ya­ka'daki seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şın­da kur­de­le­yi Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü kesti. Şimdi rek­tö­rü is­ti­fa­ya davet edi­yo­ruz ses yok. YÖK'ü gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz ses 

yok. İşte böyle bir dö­nem­de se­çim­le­re gi­di­yo­ruz. Bunun için biz bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­pı­sı­nı tek tek ça­la­rak Tür­ki­ye'nin için­de bu­lun­du­ğu bu tab­lo­yu on­la­ra an­la­ta­ca­ğız. Başka şan­sı­mız yok. 

Bizim em­ri­miz­de TRT yok. Bi-zim em­ri­miz­de havuz med­ya­sı yok. Bizim em­ri­miz­de dev­le­tin ara­ba­sı, pa­ra­sı, pulu yok. Bizim mü­ca­de­le ede­ce­ği­miz tek bir şey var. O da kapı kapı do­la­şa

­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za Tür­ki­ye'nin sü­rük­len­di­ği bu du­ru­mu an­lat­mak. Ül­ke­yi bu ik­ti­dar­dan bir an önce kur­tar­ma­lı­yız. Başka ça­re­miz yok” dedi.

‘13 YIL­DIR ÜL­KE­DEKİ TABLO VAHİM, ÇARE MHP’
Tür­ki­ye'nin için­de bu­lun­du­ğu tab­lo­nun çok vahim bir durum ol­du­ğu­nu söy­le­yen Er­do­ğan, bu du­ru­mun dü­zel­me­si için tek ça­re­nin MHP ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Er­do­ğan, “Eko­no­miy­di te­rör­dü bun­la­rı ko­nuş­mak bile is­te­mi­yo­rum. AKP ik­ti­da­ra ilk gel­di­ği za­man­lar­da Tür­ki­ye'de ço­cu­ğu­nu as­ke­re gön­de­ren va­tan­daş ra­hat­tı, Doğu ve Gü­ney­do­ğu'nun her ye­ri­ne her­kes gidip ge­ze­bi­li­yor­du. 

Üni­ver­si­te­ye ço­cu­ğu­nu gön­de­ren va­tan­daş ra­hat­tı. Ama bugün Doğu ve Gü­ney­do­ğu Pkk'ya tes­lim edil­miş. 
Pkk orada kim­lik kont­ro­lü ya­pı­yor, Pkk orada vergi top­lu­yor, Pkk orada mah­ke­me ku­ru­yor. Öbür ta­raf­ta da İzmir'in gö­be­ğin­de Fırat Ça­kı­roğ­lu şehit edi­li­yor. An­ka­ra'nın gö­be­ğin­de, Tür­ki­ye'nin baş­ken­tin­de üni­ver­si­te­ler­de hü­kü­met gü­ven­li­ği sağ­la­ya­ma­dı­ğı için üni­ver­si­te­ler gü­ven­lik se­be­biy­le tatil ya­pı­yor­lar. Bun­lar 12 Eylül ön­ce­sin­de bil­di­ği­miz duy­du­ğu­muz olay­lar. Bu olay­lar ya­şa­nır­ken yan­daş basın çı­kı­yor kar­şıt gö­rüş­lü öğ­ren­ci­ler diyor. 

Bu­ra­da kar­şıt gö­rüş­lü öğ­ren­ci söz ko­nu­su değil. Bir ta­raf­ta te­rö­rist­ler var bir ta­raf­ta bu mil­le­tin ço­cuk­la­rı var” diye ko­nuş­tu.Hü­kü­me­tin eko­no­mi ve tarım po­li­ti­ka­la­rı­nı da eleş­ti­ren 

Er­do­ğan, şöyle devam etti:
“Eko­no­mi­ye ge­lin­ce köy­lü­nün ha­li­ne bakın dün­ya­nın en pa­ha­lı ma­zo­tu­nu kul­la­nı­yor, dün­ya­nın en pa­ha­lı ila­cı­nı kul­la­nı­yor, dün­ya­nın en pa­ha­lı güb­re­si­ni kul­la­nı­yor. Bunu kul­la­nan köy­lü­müz bu do­lan­dı­rı­cı tüc­car ta­kı­mıy­la karşı ka­şı­ya kaldı. 

Diğer ta­raf­tan Tür­ki­ye'de ça­lı­şan va­tan­da­şı­mı­zın her iki ta­ne­sin­den bi­ri­si as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şı­yor. As­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan va­tan­daş­la­rı­mız kadar da as­ga­ri üc­re­te razı ama iş bu­la­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mız var. 13 se­ne­dir 

ik­ti­dar ül­ke­de is­tih­da­mı ar­tır­mak için hangi ted­bir­le­ri aldı? 13 se­ne­dir uy­gu­la­nan eko­no­mik po­li­ti­ka, rant ve sat ye po­li­ti­ka­sın­dan başka nedir? Dev­le­tin, Cum­hu­ri­ye­tin ba­şın­dan beri bi­rik­tir­di­ği bütün var­lık­la­rı sat­tı­lar, ye­di­ler. Artık ya­pa­cak­la­rı bir şey kal­ma­dı. Şimdi de 'Efen­dim biz yeni far­kı­na var­dık mil­le­ti­mi­zi ihmal et­mi­şiz' deyip, eko­no­mi­de dö­nü­şüm po­li­ti­ka­sı di­yor­lar. E gü­nay­dın di­yo­ruz biz de… Artık sizin bun­dan sonra bun­la­rı ya­pa­cak bir gü­cü­nüz yok”

HEDEFİMİZ MİLLET­VEKİL LİĞİNDEN ÖTE MHP'Yİ İKTİDARA TA­ŞI­MAK
MHP'nin ik­ti­da­ra hazır tek parti ol­du­ğu­nu ifade eden Er­do­ğan, “7 Ha­zi­ran'da da Türk mil­le­ti­ne ik­ti­dar talep et­mek­te­yiz” dedi. Er­do­ğan, “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Tür­ki­ye'nin bütün so­run­la­rı­nı, iş­çi­nin köy­lü­nün emek­li­nin gü­ven­lik­le il­gi­li her­ke­sin sı­kın­tı­la­rı­nı gö­ğüs­le­ye­bi­lecek top­ye­kûn 550 ki­şi­lik bir aday lis­te­si oluş­tur­muş­tur. 
Gerek eko­no­mi­de­ki gerek gü­ven­lik­te­ki bütün sı­kın­tı­la­rı çö­zecek bu tab­loy­la da ik­ti­da­ra hazır ol­du­ğu­nu ilan et­miş­tir.


Bu haber 1928 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer