01-01-1970 03:00 SİYASET

MHP DATÇA İLÇE KONGRESİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Cemil Gündüz, 23. Dönüm MHP Muğla Milletvekili Metin Ergun, çevre ilçelerin baş-kanları, İL Başkanı adayları ve çok sayıda partili üye katıldı.

MHP DATÇA İLÇE KONGRESİ GEÇTİĞİMİZ  HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumartesi günü ger-çekleştirilen kongreye CHP İlçe Başkanı Önel Akdeniz ve AK Parti İlçe Baş-kanı Mehmet Cennet nezaket ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular.Saygı du­ru­şu ve İstik­lal mar­şı­mı­zın okun­ma­sı ile baş­la­yan MHP Datça İlçe Kong­re­sin­de divan baş­kan­lı­ğı­nı MHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan, MHP Muğla İl Baş­ka­nı Meh­met Kork­maz, Bod­rum ilçe baş­ka­nı Asım Ba­şa­ran ve il sek­re­te­ri Ab­dul­lah çelik ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.Divan he­ye­ti olu­şu­mun­dan sonra MHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Çevre il­çe­ler­den kong­re­ye mi­sa­fir­le­rin ta­nı­tı­mı ya­pıl­ma­sın­dan sonra Genel Baş­kan Dev­let Bah­çe­li'nin kong­re­ye gön­der­di­ği mesaj okun­du.

Kong­re­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı ilçe baş­ka­nı Oktay Gök­taş ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Si­ya­si geç­mi­şi ele al­dı­ğı 

“Kim­li­ğim ve du­ru­şum bel­li­dir” di­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Gök­taş, “Türk İslam da­va­sı­nın turan yo­lun­da Er­zu­rum Şair Nefi orta oku­lun­da okul reisi ola­rak baş­la­dım.

Uzun­de­re li­se­sin­de orta öğ­re­tim masa baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­dum. 

İzmir il Ocak'ta sayın Abi­din bil­gin yö­ne­ti­min­de 5 ay Ege Üni­ver­si­te­si teş­ki­lat baş­kan­lı­ğın­dan sonra Ke­mal­pa­şa Ocak baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­dum. 

Bağ­yur­du belde baş­kan ve­kil­li­ği gö­re­vin­den sonra Datça Ülkü Ocak­la­rı Mük­re­min Baş­kurt yö­ne­ti­min­de ikin­ci baş­kan­lık, ilçe yö­ne­ti­min­de il de­le­ge­li­ği, 

30 Mart ma­hal­li ida­re­ler genel se­çim­le­rin­de ilçe seçim ko­mi­te baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­dum. Hiç bir zaman çiz­gi­mi boz­ma­dım, hiç­bir men­fa­at bek­le­me­dim. Ve­ri­len her gö­re­vi la­yı­kıy­la en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tım. 

Bun­dan son­ra­da Al­la­hın iz­niy­le Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­ni Datça'da hak et­ti­ği yere hep bir­lik­te omuz omuza ve­re­rek ge­ti­re­ce­ğiz. Teş­ki­la­tı­mı­zın yıp­ra­tıl­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. Üze­ri­miz­de oyun­lar oy­na­mak is­te­yen­le­re plan ya­pan­la­ra fır­sat ta­nı­ma­ya­ca­ğız. 

Seni beni bı­ra­kıp biz ol­ma­lı­yız. Ül­ke­mi­zin du­ru­mu or­ta­da­dır te­rö­rist­le pa­zar­lık ya­pan­la­ra, ül­ke­miz de­ğer­le­ri­ni ya­ban­cı­la­ra peş­keş çe­ken­le­re, yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ka­pat­ma­ya ça­lı­şan­la­ra ge­re­ken dersi 7 Ha­zi­ran'da ver­me­li­yiz. Artık gün bir­lik gü­nü­dür, artık gün omuz omuza ça­lış­mak gü­nü­dür, artık gün mil­li­yet­çi ha­re­ke­ti ik­ti­da­ra ta­şı­ma gü­nü­dür. 

­ke­miz­de ve Datça'mızda doğ­ru­lu­ğa ve ada­le­te ışık olup za­li­me düş­man olmak için bende varım.Ül­ke­mi­zin temiz bir ge­le­ce­ği ve mutlu bir ya­rı­nı hak et­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum biz­ler ül­ke­miz ve güzel il­çe­miz için eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ha­zı­rız” dedi. 

Oktay Gök­taş'ın ko­nuş­ma­sın­dan sonra il baş­ka­nı Meh­met Kork­maz ve MHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­rir­ken hü­kü­me­ti hedef alan Kong­re­mi­zin par­ti­mi­ze Dat­ça­mı­za Muğ­la­mı­za ve ül­ke­mi­ze 

­nuş­ma­lar yap­tı­lar.

Oktay Gök­taş'ın ko­nuş­ma­sın­dan sonra il baş­ka­nı Meh­met Kork­maz ve MHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­rir­ken hü­kü­me­ti hedef alan ko­nuş­ma­lar yap­tı­lar.

Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan tek liste ha­lin­de ya­pı­lan se­çim­ler­de ata­may­la gö­re­ve ge­ti­ri­len Oktay Gök­taş se­çim­le İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni ye­ni­den dev­ral­dı.

Oktay Gök­taş Baş­kan­lı­ğın­da ye­ni­den olu­şan MHP Datça İlçe Teş­ki­la­tı Yö­ne­tim Ku­ru­lun­da şu isim­ler yer aldı:

Ser­hat Yıl­maz, Özay Bacak, Osman Özler Cu­ra­cı, Yavuz Bir­sen, Al­pars­lan Ka­ra­ba­cak, Mük­re­min Baş­kurt, Tarık Yıl­dı­rım, İsmail Ko­şu­lu, Ahmet Er­do­ğan, Er­do­ğan Ba­la­ban, Ra­ma­zan Erol, Ali Okçu, Ferdi Muslu ve Bay­ram Deniz.

İl De­le­ge­li­ği­ne Oktay Gök­taş, Bey­do­ğan Özcan, Cafer Kara, Mük­re­min Baş­kurt, Adil Erol, Hakan Çakır, Ser­dar Ören, Mesut Baş­buğ, Ali Ka­ra­kaş, Al­pars­lan Ka­ra­ba­cak, Ahmet Er­do­ğan,Kong­re­de ay­rı­ca par­ti­ye uzun yıl­lar hiz­met ver­miş üye­le­re ilçe baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan he­di­ye­ler Mil­let­ve­ki­li Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ve­ril­di.


Bu haber 4125 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer