22-04-2021 17:23 GÜNDEM

KİNDAR­LI­ĞA BAK! DÜŞ­MAN­LI­ĞA BAK!

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'un okullarda dağıtılmasına izin verilmemesi iddiası ile soruşturma başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal 'ı genel merkezle eş za­man­lı basın açıklaması düzenleyerek kınadı.

KİNDAR­LI­ĞA BAK! DÜŞ­MAN­LI­ĞA BAK!

Başkan  Şahin  ifadelerinde''
Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi düş­ma­nı zih­ni­yet­ler­den al­dık­la­rı güç ve ce­sa­ret­le, Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'e ve eser­le­ri­ne dil uzat­mak­tan zer­re­ce çe­kin­me­yen­le­re, Mer­sin Çam­lı­yay­la İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü 'de ek­len­di. NUTUK da­ğı­tı­mı­na yasak ge­tir­di. Bir­kaç gün önce Sa­kar­ya İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü ve be­ra­be­rin­de­ki­ler bir ta­ri­kat li­de­ri­ni zi­ya­ret ede­rek bağ­lı­lık­la­rı­nı dile ge­tir­di­ler. Her geçen gün ATA­TÜRK'e ve Cum­hu­ri­ye­te yö­ne­lik düş­man­lık­la­ra bir ye­ni­si daha ilave ol­mak­ta­dır.
NUTUK neyi an­lat­mak­ta­dır?
 ATA­TÜRK'ün Sam­sun'a çı­kı­şı­nı, bu sı­ra­da Os­man­lı Dev­le­ti'nin gö­rü­nü­mü­nü
 Milli Mü­ca­de­le­yi do­ğu­ran ne­den­le­ri
 İstan­bul yö­ne­ti­mi­nin ay­maz­lı­ğı­nı, içine düş­tü­ğü ça­re­siz­li­ği
 İstan­bul yö­ne­ti­mi­nin tes­li­mi­ye­ti­ni
 Es­ki­miş, çü­rü­müş ve çağın ge­ri­sin­de kal­mış bir yö­ne­tim tar­zı­nı
NUTUK oku­nur­sa ne olur? Oku­yan­lar:
 Milli mü­ca­de­le­yi ve ata­la­rı­mı­zın em­per­ya­liz­me karşı elde et­tik­le­ri büyük za­fe­ri öğ­re­nir­ler
 Ha­ne­dan­lık, sal­ta­nat ve hi­la­fe­tin em­per­ya­list güç­ler­le iş bir­li­ği­ni öğ­re­nir­ler
 Bir mil­le­tin do­ğu­şu­nu ve uya­nı­şı­nı öğ­re­nir­ler
 Bir büyük dev­rim­ci­nin do­ğu­şu­nu ve mil­le­ti­nin ka­de­ri­ni nasıl de­ğiş­tir­di­ği­ni öğ­re­nir­ler
 Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi­ne ve milli dev­le­te uza­nan sü­re­ci ay­rın­tı­la­rıy­la öğ­re­nir­ler
İşte bu ne­den­ler­le, öğ­ren­ci­le­re NUTUK da­ğı­tıl­ma­sı uygun gö­rül­me­miş­tir. Ne­re­sin­den ba­kar­sa­nız bakın kin­dar­lık, düş­man­lık ve kar­şıt­lık he­pi­mi­zin yü­zü­ne tokat gibi çarp­mak­ta­dır.
NUTUK, Büyük Dev­rim­ci, Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ün genç­li­ğe ses­le­ni­şi ile biter. İşte o ses­le­ni­şin ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­mek her yurt­ta­şın so­rum­lu­lu­ğu­dur. TBMM'nin açı­lı­şı­nın 101. yıl­dö­nü­mün­de; hi­la­fet ve sal­ta­nat he­ves­li­le­ri­ne, laik de­mok­ra­tik ve sos­yal hukuk dev­le­ti­ne her şe­yi­miz­le sahip çı­ka­rak ge­rek­li me­sa­jı ve­re­ce­ğiz. Ya­şa­sın Laik Cum­hu­ri­yet… Ya­şa­sın Milli Ege­men­lik… Ya­şa­sın De­mok­ra­si…


Bu haber 264 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer