04-03-2021 19:02 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN VE EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ TOY­GUN'DAN HEM ZİYARET, HEM DENETİM

Sebiha ARSLAN : Ülke ge­ne­lin­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, İlçe­miz de de de­ne­tim­ler ara ve­ril­me­den devam edi­yor. Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun ,Kum­luk Plajı ile Liman Mev­ki­in­de­ki iş­let­me­le­ri ve cadde es­na­fı­nı zi­ya­ret ede­rek hem ha­yır­lı olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du, hem de de­ne­tim ger­çek­leş­tir­di.

KAY­MA­KAM ÇOBAN VE EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ  TOY­GUN'DAN HEM ZİYARET, HEM DENETİM


Ko­ro­na virüs risk ha­ri­ta­sı­na göre yük­sek risk­li ola­rak tu­run­cu ka­te­go­ri­de bu­lu­nan Muğla' da kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ,Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ın ön­cü­lü­ğün­de yo­ğun­laş­tı­rıl­mış di­na­mik de­ne­ti­mi ya­pıl­dı. İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ile bir­lik­te aylar sonra iş yer­le­ri­ni açan es­na­fı zi­ya­ret etti. Kay­ma­kam Çoban ,uya­rı­lar­da bu­lu­na­rak maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uyul­ma­lı­dır dedi. Datça'nın düşük risk­li yer­le­şim yer­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ifade eden Kay­ma­kam Çoban, ilçe ge­ne­lin­de büyük bir has­sa­si­yet için­de de­ne­tim­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade etti.
Çoban ''Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me dö­ne­mi­ne baş­la­dık. Yavaş yavaş açıl­ma sü­re­ci­ne gi­re­ce­ğiz ama tabi bu­ra­da iş yine bize dü­şü­yor. Maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat etmek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Eğer bu bi­te­cek­se he­pi­mi­zin elin­de. Do­la­yı­sıy­la he­pi­mi­zin bu ko­nu­da aynı ti­tiz­lik­le ve ku­ral­la­ra uyma nok­ta­sın­da­ki du­yar­lı­lı­ğı­mız devam et­me­li­dir. Bu ko­nu­da Datça Hal­kı­mı­za               ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.


Bu haber 3507 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer