01-01-1970 03:00 SİYASET

ELVAN GÖÇER'DEN GENÇLERE ÇIKARMA

Elvan Göçer Ula Zi­ya­re­ti­ne genç­le­re ve ka­dın­la­ra des­tek ve­ril­me­si grek­ti­ği­ni ve ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di.

ELVAN GÖÇER'DEN  GENÇLERE ÇIKARMA

Ula İlçesi'ne bağlı Ak­ya­ka Ma­hal­le­si'nde AK Parti seçim bü­ro­su açı­lı­şa ka­tı­lan Ak Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Elvan Göçer; “Kadın ayak­tay­sa top­lum­da ayak­ta kalır ve bu ayak­ta kal­ma­yı da ya­rın­la­rı­mı­zın ay­dın­lık yüz­le­ri olan genç­le­ri­miz­le devam et­ti­re­ce­ğiz,” dedi.?
AK Parti, Ak­ya­ka seçim bü­ro­su açı­lı­şı­na ka­tı­lan AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı Hasan Özyer, Hasan Kök­ten, Elvan Göçer ve Yelda Erol Gök­can par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. 

Açı­lış­ta ko­nuş­ma yapan mil­let­ve­ki­li aday­la­rı, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de Muğla'da en büyük ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­cak­la­rı­na gö­nül­den inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ve bu çer­çe­ve­de daha ge­liş­miş bir Muğla için halk­tan des­tek is­te­di­ler.Öte yan­dan AK Parti Ak­ya­ka seçim bü­ro­su açı­lı­şı­na parti il baş­ka­nı İhsan Kü­re­ci, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Man­sur Har­man­dar ve eşi AK Parti Muğla il Sos­yal İşler Baş­ka­nı Suzan Har­man­dar, Ula il­çe­si muh­tar­la­rı, par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
“Bana 'Hadi Gari Bizim Gız' De­di­ler, Bende Hiz­met İçin Yola Çık­tım”Açı­lı­şa ka­tı­lan her­kes­te tek tek soh­bet ede­rek fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan AK Parti Muğla 3. sıra Mil­let­ve­ki­li Adayı Elvan Göçer, ka­dı­nın ha­ya­tın her yö­nün­de çok önem­li bir yeri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “Kadın ayak­tay­sa top­lum­da ayak­ta kalır ve bu ayak­ta kal­ma­yı da ya­rın­la­rı­mı­zın ay­dın­lık yüz­le­ri olan genç­le­ri­miz­le devam et­ti­re­ce­ğiz.” dedi.
Göçer, tüm ka­dın­la­rın ve­ki­li ve söz­cü­sü ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti; “ Muğla'nın iki bayan ada­yın­dan bi­ri­si­yim. İki kadın ada­yın da AK Parti'den ol­ma­sı par­ti­mi­zin ka­dın­la­ra olan bakış açı­sı­nın en güzel ör­ne­ği­dir. 
Ben kadın ola­rak Muğla'mızın Mec­lis'teki sesi ola­ca­ğım. Ben Muğla'nın ve Muğ­la­lı­la­rın, her par­ti­li­nin, genç­le­rin ve ka­dın­la­rı­mı­zın ve­ki­li ola­ca­ğım. Bana 'Hadi gari bizim gız' de­di­ler, bende hiz­met için yola çık­tım. 
Uma­rım siz­le­ri mah­cup et-mem. He­pi­mi­ze ha­yır­lı olsun di­yo­rum” dedi.


Bu haber 2043 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer