01-01-1970 03:00 SİYASET

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİN'DEN EĞİTİMDE LAİKLİK İÇİN İMZA

Birleşik Haziran Hareketi dün öğle Ata­türk Cad­de­sin­de eği­tim­de Öz­gür­lük an­la­yı­şıy­la imza kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİN'DEN  EĞİTİMDE LAİKLİK İÇİN İMZA

İlçe­mi­zin en işlek cad­de­si olan Ata­türk Cad­de­si'nde Ber­kin Elvan yon­tu­su önün­de stant açan BHH üye­le­ri, va­tan­daş­la­rı imza kam­pan­ya­sı­na davet etti.Dört gün bo­yun­ca saat 15.00'dan sonra devam edecek olan kam­pan­ya kap­sa­mın­da top­la­na­cak im­za­la­rın, 24 Nisan Cuma günü İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

‘BİLİMSEL VE LAİK EĞİ-TİM İÇİN 10 TALEP’
İmza kam­pan­ya­sı ön­ce­si grup adına bir açık­la­ma yapan Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti yü­rüt­me ku­ru­lu üyesi Oktay Çu­ka­dar, ço­cuk­la­rın ge­ri­ci bir ku­şat­ma içe­ri­si­ne alın­dı­ğı­nı sa­vun­du. 
Tür­ki­ye'nin laik eği­tim­den uzak­laş­tı­ğı­nı öne süren Çu­ka

­dar, 'laik ve bi­lim­sel eği­tim' için 10 mad­de­lik ta­lep­le­ri­ni açık­la­dı. Zo­run­lu Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si der­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen Çu­ka­dar, “Okul­la­rın imam ha­tip­leş­ti­ril­me­si­ne son ve­ril­sin” ta­le­bin­de bu­lun­du.

Çu­ka­dar, “AKP ik­ti­da­rı eği­ti­min her aşa­ma­sı­nı din­sel­leş­tir­mek­te­dir. Ne­re­dey­se tüm okul­lar imam hatip ha­li­ne ge­ti­ril­mek­te­dir. Ço­cuk­la­rı­mız bi­lim­sel ni­te­li­ği or­ta­dan kal­dı­rı­lan, gi­de­rek ge­ri­ci­leş­ti­ri­len bir eği­tim sis­te­mi içe­ri­sin­de ita­ate zor­lan­mak­ta­dır. 

Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti, 13 Şubat 2015'te ger­çek­leş­tir­di­ği uyarı boy­ko­tuy­la Bi­lim­sel ve Laik Eği­tim için bir adım attı. 

Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni ka­rar­tan, ço­cuk­la­rı­mı­za korku ve itaat aşı­la­yan, ço­cuk­la­rı­mı­zın ka­rar­lı­ğı­nı, inan­cı­nı ve umu­du­nu öl­dü­ren ge­ri­ci eği­ti­me karşı ba­ri­ka­tı­mı­zı güç­len­di­ri­yo­ruz. Şimdi bu adı­mı­mı­zı hep bir­lik­te bü­yü­tü­yo­ruz” dedi.

Çu­ka­dar, Bir­le­şik Ha­zi­ran Ha­re­ke­ti ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı bil­di­ri­de 'laik ve bi­lim­sel eği­tim' için ta­lep­le­ri­ni şu şe­kil­de sı­ra­la­dı:
-Zo­run­lu Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si dersi kal­dı­rıl­ma­lı­dır
-Seç­me­li-Zo­run­lu Din Ders­le­ri Kal­dı­rıl­ma­lı­dır.
- Okul­la­rın İmam Ha­tip­leş­ti­ril­me­si­ne Son Ve­ril­me­li­dir.
- Okul­lar­da cami imamı gö­rev­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rı­na son ve­ril­me­li­dir.

-Okul­lar­da Kutlu Doğum Haf­ta­sı Uy­gu­la­ma­la­rı­na Son Ve­ril­me­li­dir.
-Ders Ki­tap­la­rı Bi­lim­sel İçe­ri­ğe Ka­vuş­tu­rul­ma­lı­dır.
-Öğ­ren­ci­le­rin Kı­lık Kı­ya­fet­-le­ri­ne Ka­rı­şıl­ma­ma­lı­dır.
-Okul­lar­da Mes­cit Uy­gu­la­ma­sı­na Son Ve­ril­me­li­dir.
-MEB Şura Ka­rar­la­rı Yok Sa­yıl­ma­lı­dır.
-Bi­lim­sel ve Laik Eği­tim İçin Söz ve Karar Öğ­ren­ci­le­rin, Öğ­ret­men­le­rin, Ve­li­le­rin­dir.”

Bu ta­lep­ler Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­dir.Biz­ler ada­let ve özgür ge­lecek için daha doğ­ru­su ço­cuk­la­rı­mız için sa­va­şı­ca­ğız, şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.?Kampan­ya­yı baş­la­tan grup
Ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın ar­dın­dan olay­sız şe­kil­de da­ğıl­dı.  


Bu haber 1997 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer