01-01-1970 03:00 SİYASET

BELEDİYE BAŞKANINDAN MHP İLÇE BAŞKANINA ZİYARET

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP'li Şener Tok­can, MHP'nin Ocak ayı içe­ri­sin­de ya­pı­lan kong­re­de gö­re­ve se­çi­len ilçe baş­ka­nı Oktay Gök­taş'a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MHP  İLÇE BAŞKANINA ZİYARET

Zi­ya­ret­te Tok­can'a CHP-li mec­lis üye­le­ri İnci Bil­gin, Hay­ri­ye Bal­kan ve Gök­han Sağır'ın yanı sıra Ak Par­ti­li mec­lis üyesi Bü­lent San­cak­dar da eşlik etti.

MHP'li be­le­di­ye mec­lis üyesi İrfan Cem Çe­le­bi'nin ve MHP Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ahmet Er­do­ğan, Al­pas­lan Ka­ra­ba­cak, Mük­re­min Baş­kurt hazır bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te, Gök­taş ko­nuk­la­rı­nı ka­pı­da kar­şı­la­dı.

'HİÇBİR ZAMAN AY­RIM­CI­LIK YAP­MA­DIK’

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can soh­bet ha­va­sın­da geçen zi­ya­ret­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, hiz­met eder­ken hiç­bir zaman si­ya­si ay­rım­cı­lık yap­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. 

Seçim bit­tik­ten sonra si­ya­si kim­li­ği­ni bir ke­na­ra bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten Tok­can, 'Uz­laş­ma­cı ve ka­tı­lım­cı bir an­la­yı­şı be­nim­siyo­ruz. Be­le­di­ye mec­li­sin­de de örnek bir yö­ne­tim ser­gi­le­me nok­ta­sın­da­yız. Bunda MHP'li üye­miz Cem bey'in de çok büyük rolü var­dır. 

Böyle bir ça­lış­ma or­ta­mı­nın ha­zır­lan­ma­sın­dan çok mem­nu­nuz.Mec­lis­te 11 ki­şi­yiz. Ama hiç­bir zaman ses to­nu­muz yük­sel­me­di. Ses to­nu­muz tabii ki yük­se­le­bi­lir, ancak belli bir çiz­gi­yi aş­ma­ya­ca­ğı­mız ve be­lir­li ne­za­ket ku­ral­la­rı­nın dı­şı­na çık­ma­ya­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da mec­li

­sim adına te­mi­nat ve­re­bi­li­rim' dedi.

Datça'nın bü­yü­yen ve ge­li­şen bir ilçe ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tok­can, 'Ama se­çim­ler­de ge­rek­li si­ya­si ol­gun­lu­ğa eriş­miş ol­du­ğu­nu her­ke­se gös­ter­miş­tir. Ör­ne­ğin Mar­ma­ris'te hiç nor­mal bir mec­lis top­lan­tı­sı ol­mu­yor. Bunu eleş­ti­ri an­la­mın­da söy­le­mi­yo­rum. 

Datça'mızın far­kı­nı gös­ter­mek için söy­lü­yo­rum. Ta­bi­ki bu ko­nu­da biz­le­re de büyük görev dü­şü­yor. 
Biz be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ilçe baş­kan­la­rı ve mec­lis üye­le­ri ola­rak si­ya­set­te üst ka­de­me­de­ki in­san­la­rız. 

İşte bizim bu tav­rı­mız hal­kı­mı­za da örnek olu­yor.Biz zıt­la­şır­sak va­tan­da­şı­mız da zıt­la­şa­cak­tır. Bu se­bep­le müm­kün ol­du­ğu kadar se­çi­mi o ta­rih­te bı­ra­kı­yo­ruz. 

Seçim dö­ne­min­de is­te­me­den de olsa bir takım kır­gın­lık­lar ola­bi­lir. Ama hepsi 30 Mart'ta kaldı. Seçim bit­tik­ten sonra si­ya­si kim­li­ği­mi­zi de bir ta­ra­fa bı­rak­tık. 

Va­tan­daş be­le­di­ye­ye gel­di­ğin­de bizim için sa­de­ce bir va­tan­daş­tır. Si­ya­si kim­li­ği hiç­bir önem ta­şı­maz' diye ko­nuş­tu.Datça Be­le­di­ye­si ola­rak il­çe­de­ki tüm si­ya­si par­ti­ler­le kar­deş ve dost­luk iliş­ki­le­ri içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı da be­lir­ten Tok­can, 'MHP'nin yeni olu­şu­mu­nun da aynı an­la­yı­şı devam et­ti­re­ce­ği ko­nu­sun­da hiç­bir şüp­he­miz yok­tur. Her zaman fi­kir­le­ri­ni­zi al­ma­ya ih­ti­ya­cı­mız var­dır. 

Eski dö­nem­ler­de de her zaman bu kar­deş­lik ve dost­luk iliş­ki­si­ni sür­dür­mü­şüz­dür. Bu dö­nem­de de sür­dü­re­ce­ği­miz­den emin olun' di­ye­rek, MHP ilçe baş­ka­nı Oktay Gök­taş'a gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

‘İLÇE TA­BE­LA­SI HEMEN DEĞİŞTİRİLMELİ’

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Gök­taş da si­ya­se­tin saygı çer­çe­ve­sin­de ya­pıl­dı­ğı sü­re­ce hiç­bir sı­kın­tı­nın ya­şan­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çekti.

Datça'nın nü­fu­su­nun 20 bin'e ulaş­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Gök­taş Tok­can'dan ilçe gi­ri­şin­de yer alan ta­be­la­nın de­ğiş­ti­ril­me­si­ni de is­te­di. Gök­taş 'Nü­fu­su­muz 20 bin ol­du­ğu­na göre ta­be­la­mı­zı da artık de­ğiş­tir­me­li­yiz. 

Mil­let­ve­kil­le­ri gel­di­ğin­de bu­ra­sı 10 bin ki­şi­lik­miş de­me­sin artık.İlçe­nin gi­ri­şin­de bu­lu­nan ta­be­la­nın bir önce de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir' dedi.

Gök­taş'ın is­te­ği­ne yanıt veren Tok­can da, ilçe ta­be­la­sı­nın de­ğiş­ti­ri­le­ce­ği­ni, ta­be­la­nın ye­ri­nin de Ka­ra­in­cir ta­ra­fı­na yani yer­le­şim böl­ge­si gi­ri­şi­ne alı­na­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Bu haber 2387 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer