01-01-1970 03:00 SİYASET

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU MUĞLA'YI SALLADI

Ak Parti Genel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Prof Dr. Ahmet Da­vu­toğ­lu par­ti­si­nin 5. Ola­ğan kong­re­si için Muğla'ya geldi.mil­let­ve­ki­li so­ru­yor. Mil­let ira­de­si her türlü oyunu bozar. Artık bu mas­ke­le­ri in­dir­me­nin vak­ti­dir.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU  MUĞLA'YI SALLADI

Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan kong­re­de­ki ko­nuş­ma­sı­na, “Selam olsun Muğla'nın yi­ğit­le­ri­ne” di­ye­rek baş­la­yan Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu par­ti­li­le­rin­den Ha­zi­ran ayın da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de Muğla'da Ak Parti'yi bi­rin­ci parti yap­ma­la­rı­nı ve yüzde 50'nin üze­rin­de oy al­ma­la­rı­nı is­te­di. 

Muğ­la­lı­la­rın Ak Parti da­va­sı­na sahip çık­tık­la­rı­nı Ha­zi­ran ayın­da gös­te­re­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı kay­de­den Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, “Biz Muğ­la­lı ol­du­ğu­mu­zu 4. Ola­ğan kong­re­de ilan et­miş­tik. Selam olsun Ku­va­yi Kil­li­ye de 

en çok şehit ve­ren­le­rin to­run­la­rı­na. 4. Ola­ğan kong­re için gel­di­ğim­de Muğla'da do­la­şır­ken Konya'nın ha­va­sı­nı te­nef­füs ettim. Şa­hi­di Haz­ret­le­ri­nin hu­zu­ru­na var­dı­ğım­da Hz. Mev­-la­na'nın hu­zu­ru­na var­mış gibi his­set­tim. Son zi­ya­re­tim­de be-ni Muğla ba­ka­nı ola­rak görün de­miş­tim. 

Şimdi tüm T.C'nin Baş­ba­ka­nı ola­rak gör­mek­le bir­lik­te beni özel­lik­le Muğla'nın da Baş­ba­ka­nı ola­rak görün. Kong­re tak­vi­mi­ne bakıp teş­ki­lat baş­ka­nı­ma mut­la­ka Muğla kong­re­si­ne git­mek is­ti­yo­rum dedim. Biz sö­zü­müz­de dur­duk gel­dik. Şimdi 

siz­den de söz is­ti­yo­ruz. Ak Parti'yi Ha­zi­ran 2015'de bi­rin­ci parti yap­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Muğla'da Ak Parti bi­rin­ci parti ola­cak in­şal­lah yüzde 50'yide aşa­cak işte o zaman Muğla'nın Baş­ba­ka­nı ola­rak bu­ra­ya gelip siz­ler­le ayrı bir şölen ya­pa­ca­ğız. Muğ­la­lı­lar bu da­va­ya sahip çık­tı­ğı­nı­zı gös­te­re­cek­si­niz. Ha­zi­ran 2015'de siz­den büyük bir zafer bek­li­yo­rum” dedi.

“DİĞER PARTİLER GEÇİCİ SİYASET İÇİNDE­LER”
Ko­nuş­ma­sın­da Mil­li­yet­çi­li­ğin va­ta­nın her ye­rin­de var olmak an­la­mı­na gel­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, diğer par­ti­le­rin kon­jonk­tü­rel parti ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Tür­ki­ye'nin 12 yıl­dır bir ba­şa­rı hi­kâ­ye­si yaz­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, “Tür­ki­ye'de bazı par­ti­le­rin ba­tı­da var doğu'da yok. Ba­zı­la­rı do­ğu­da var ba­tı­da var yok. Mil­li­yet­çi­lik nedir bilir mi­si­niz yur­dun her ye­rin­de var ol­mak­tır. Va­tan­per­ver­lik, va­ta­nın her kö­şe­sin

­de da­va­nın bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dır­mak­tır. Bi­zim­le di­ğer­le­ri ara­sın­da­ki fark bu. 

Neden gezi pro­vo­kas­yon­la­rıy­la bizi sars­ma­ya ça­lış­tı­lar, Neden 17-25 Ara­lık'ta bir çete pa­ra­lel çete dı­şa­rı­da­ki iş­bir­lik­çi­le­riy­le Ak Parti ha­re­ke­ti­ne karşı Darbe te­şeb­bü­sün­de bu­lun­du neden? Su­ri­ye'deki kar­deş­le­ri­mi­ze yar­dım gö­tü­ren tır­la­rı bas­ma­ya kalk­tı­lar. Neden? 27 Mart'ta benim odamı din­le­me­ye kalk­tı­lar. Çünkü bi­ri­le­ri Tür­ki­ye'nin yük­se­li­şin­den ra­hat­sız. Bi­ri­le­ri is­la­mın te­rör­le anıl­ma­sı­nı is­ti­yor. 12 yıl önce baş­la­yan bu kutlu yü­rü­yüş de Ak Parti öy­le­si­ne ba­şa­rı hi­ka­ye­si oluş­tur­du ki Dünya'daki tüm ka­ran­lık odak­la­rı ra­hat­sız etti” diye ko­nuş­tu.
Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu ko­nuş­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
“12 yılda gayri Safi Milli Hâ­sı­la­sı­nı 4 kere bü­yü­ten, Dünya'ya da en fazla in­sa­nı yar­dım yapan dev­let oldu Tür­ki­ye. Maz­lum­la­rı hi­ma­ye et­me­miz­den ra­hat­sız 

ol­du­lar. Ol­sun­lar, Hi­ma­ye et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Fi­lis­tin'e sahip çık­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Su­ri­ye'de ki Türk­men­le­re de sahip çık­tık. Bu ba­şa­rı hi­kâ­ye­si­ni dur­du­ra­ma­ya­cak­lar. 

CHP Pen­sil­van­ya'dan gelen ta­li­mat­la 30 Mart ön­ce­sin­de de­nil­di ki ne­re­de Ak Parti varsa kar­şı­sın­da kim güç­lüy­se onu des­tek­le­ye­cek­si­niz. Bazı yer­ler­de CHP'yi bazı yer­ler­de MHP'yi bazı yer­ler­de BDP'yi des­tek­le­ye­rek ko­alis­yon oluş­tur­ma­ya ça­lış­tı­lar. Ne oldu? Mil­le­tin ira­de­sin­den başka hiç­bir şey bu top­rak­lar­da hük­me­de­me­ye­cek­tir. Bunu gös­ter­dik. Onlar hesap ve­recek on­lar­la iş­bir­li­ği yapan CHP'de hesap ve­recek.Bir CHP'li vekil Kı­lıç­da­roğ­lu'na 12 tane soru sor­muş. Pa­ra­lel çe­tey­le niye iş­bir­li­ği yap­tık? Nasıl yap­tık? Neler ko­nuş­tuk? Bu so­ru­la­ra Kı­lıç­da­roğ­lu'nun cevap ver­me­si­ni bek­li­yo­rum. Eğer ve­re­mez­se Muğ­la­lı­lar gel­di­ğin de siz ona sorun. Hangi ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da kim­ler­le hangi pa­zar­lı­ğı yap­tı­lar. Kimse otur­du

­ğu yer­den Cum­hu­ri­yet­çi­lik ya­pa­maz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ik­ba­li de iz­ze­ti de Ak Par­tiy­le zir­ve­ye çık­mış­tır.”

“MUĞ­LA­LI­LAR BAŞ EĞ-MEZ”
Muğ­la­lı­la­rın mil­li­yet­çi­li­ği ve cum­hu­ri­yet­çi­li­ği is­tis­mar eden­le­re fır­sat ver­me­ye­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:
“Muğ­la­lı­lar baş eğmez onlar mil­li­yet­çi­li­ği cum­hu­ri­yet­çi­li­ği is­tis­mar eden­le­re fır­sat ver­mez.
Bir si­ya­si yü­rü­yüş mil­le­ti de ar­dı­na al­dıy­sa onu dur­dur­mak müm­kün de­ğil­dir. Şimdi Kı­lıç­da­roğ­lu'nun hesap ver­me­si­nin vak­ti­dir. 17-25 Ara­lık darbe gi­ri­şim­le­ri­ni dü­zen­le­yen pa­ra­lel çe­tey­le hangi iş­bir­li­ği­ni yaptı. Çık­sın açık­la­sın. Bunu kendi 

mil­let­ve­ki­li so­ru­yor. Mil­let ira­de­si her türlü oyunu bozar. Artık bu mas­ke­le­ri in­dir­me­nin vak­ti­dir. 

Pen­sil­van­yay­la he­sa­ba gi­re­rek An­ka­ra'da ko­alis­yon oluş­tu­ra­rak bu mil­le­tin kal­bi­ni ka­za­na­maz­sı­nız. Bizim gibi Tür­ki­ye'nin her ye­ri­ne gi­de­rek bu mil­le­tin kalbi ka­za­nı­lır. Baş­ba­ka­nı­mı­zın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ma­sı için yine kirli bir ko­alis­yon kur­du­lar ne oldu. Mil­let ira­de­siy­le Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di. Mil­li­yet­çi­lik üze­ri­ne nutuk atan­la­ra ses­le­ni­yo­rum. Mil­li

­yet­çi­lik Tür­ki­ye'yi bir bütün gör­mek­tir. Ho­ra­san'a, Şa­hi­di'ye sahip çık­mak­tır.İşte va­tan­per­ver­lik ta­ri­he saygı budur. Allah bir daha bu mil­le­tin ba­şı­na IMF'den borç is­te­mek du­ru­mun­da olan rezil in­san­lar ge­tir­me­sin.”

“AYAK­TA BİR MUĞLA İSTİYORUZ”
Ko­nuş­ma­sı sık sık te­za­hü­rat

­lar­la ke­si­len Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, tüm sa­lon­da­ki­le­re ayağa kalk­ma­la­rı­nı söy­le­di. Da­vu­toğ­lu, “CHP'liler MHP'liler biraz kork­ma­ya baş­la­sın ga­li­ba Muğla ayağa kalk­tı. Ayak­ta bir Muğla is­ti­yo­ruz, koşan bir teş­ki­lat is­ti­yo­ruz. Ho­ca­nız da Şa­hi­di haz­ret­le­ri­nin izin­de, Men­te­şe Beyi'nin izin­de Türk­men Eren­le­ri­nin izin­de­yiz. Muğla böyle ayağa kalk­mış ise Tür­ki­ye'de ayağa kal­ka­cak de­mek­tir. Muğla'ya gü­ve­ni­yo­ruz. Bi­ri­le­ri artık sa­hil­ler bize ait­tir. 

Bu­ra­da Ak Parti bi­rin­ci parti ola­maz di­ye­mez. Bütün ka­le­le­ri de­vi­re­ce­ğiz sa­de­ce milli irade ka­le­si­ni ayak­ta tu­ta­ca­ğız. Karış karış Muğla'yı gez­me­ni­zi ta­li­mat ola­rak ve­ri­yo­rum. Adım adım dağ tepe sahil kıyı de­me­den her yere ula­şa­ca­ğız ve in­şal­lah bir tarih ya­za­ca­ğız. Muğla'ya her türlü hiz­me­ti ge­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Muğla'ya 12 yılda 9 mil­yar TL ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan 

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, “2002'de 90 ki­lo­met­re bö­lün­müş yol vardı. Şimdi onun üze­ri­ne 318 ki­lo­met­re daha bö­lün­müş yol yap­tık. Bayır Ak­ge­dik ve De­rin­ce ba­raj­la­rı­nı ta­mam­la­dık. Da­la­man Ak köprü Ba­ra­jı 1995'de baş­la­mış­tı 8 yıl­dır hiç bir şey ya­pıl­ma­mış­tı. Biz ta­mam­la­dık. Muğla'ya be­re­ket Ak Par­tiy­le geldi. Ören, Datça, Da­la­man yat li­man­la­rı ile Muğla'yı Ak­de­niz'in en büyük liman alan­la­rın­dan biri ha­li­ne ge­tir­dik. Muğla Orman böl­ge­si.

Muğla'ya 88 buçuk mil­yon fidan dik­tik. Ben 4. Ola­ğan kong­re­ye gel­di­ğim­de bu sa­lon­da yap­mış­tık kong­re­yi ve ben bu salon Muğla'ya ya­kış­mı­yor de­miş­tim. Yeni bir spor sa­lo­nu ya­pa­ca­ğız de­miş­tim. İnşal­lah 2 ay sonra açı­la­cak. 

Muğla'ya seçim mi­tin­gi için ge­le­ce­ğim. Mey­dan­la­rı tık­lım tık­lım dolu gör­mek is­ti­yo­rum. Her bir Muğ­la­lı­ya ula­şa­cak­sı­nız. O zaman Ka­pa­lı Spor sa­lo­nu­nu da aça­ca­ğız. Biz Muğla'ya ne söz ver­miş­sek yap­tık, yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz.

Dünya'da çok az yer Muğla'nın gü­zel­li­ği­ne sa­hip­tir. Muğla'yı sa­de­ce Tür­ki­ye'nin değil Dünya'nın da marka kenti ya­pa­ca­ğız. 2015 se­çim­le­ri de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en kri­tik se­çi­mi ola­cak ve en büyük za­fe­ri de ola­cak­tır in­şal­lah“.

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Ak Parti Genel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan İl Baş­ka­nı ol­ma­sı için se­çi­len İhsan Kü­re­ci, Mil­let­ve­ki­li adayı Nihat Öz­türk ve be­ra­be­rin­de­ki Bakan'larla bir­lik­te kong­re­ye ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­dı. Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu daha sonra Muğla Va­li­li­ği­ne geçti. Muğla Va­li­si Amir Çiçek'le gö­rü­şen Da­vu­toğ­lu daha sonra Muğla'dan ay­rıl­dı.


Bu haber 1660 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer