01-01-1970 03:00 SİYASET

ANADOLU PARTİSİ İL BAŞKANI : ‘BÖLMEYE DEĞİL, BİRLEŞTİRMEYE GELDİK’

Mil­let­ve­ki­li Emine Ülker Tar­han'ın Genel Baş­kan­lı­ğı'nda ku­ru­lu­şu­nu ta­mam­la­yan Ana­do­lu Par­ti­si'nin Muğla İl Baş­ka­nı Aylin Ça­lış­kan ve Mar­ma­ris İlçe Baş­ka­nı Ahmet Emre Top­rak, dü­zen­le­dik­le­ri basın top­lan­tı­sıy­la, Muğla il ku­ru­cu­lar ku­ru­lu­nu ve ilçe teş­ki­lat­la­rı­nı ta­nıt­tı.

ANADOLU PARTİSİ İL BAŞKANI :  ‘BÖLMEYE DEĞİL, BİRLEŞTİRMEYE  GELDİK’

Mar­ma­ris'te bir ca­fe­de dü­zen­le­nen kah­val­tı­lı basın top­lan­tı­sı­na, Ana­do­lu Par­ti­si İzmir İl Baş­ka­nı Hüsnü Bay­lav da konuk oldu. Mar­ma­ris, Datça, Bod­rum, Fet­hi­ye, Köy­ce­ğiz, Men­te­şe ve Ula ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den olu­şan yak­la­şık 50 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da söz alan Ana­do­lu Par­ti­si Muğla İl Baş­ka­nı Aylin Ça­lış­kan; “Bugün ül­ke­mi­zin gi­di­şa­tı­na en­di­şe duy­ma­ya­nı­nız var mı? Peki gü­nü­müz si­ya­si kon­jonk­tö­rün­de gü­ve­ni­ni­zi yi­tir­me­di­ği­niz si­ya­si parti li­de­ri var mı? İşte Ana­do­lu Par­ti­si 14 Ka­sım­da Sayın Tar­han ve 45 ku­ru­cu üye­siy­le bu yüz­den yola çıktı” dedi.

“ANA­DO­LU PARTİSİ BÖL­ME­YE DEĞİL BİRLEŞTİRMEYE GELDİ”
Aylin Ça­lış­kan, par­ti­si­nin ba­ra­jı aşa­maz­sa bö­lü­cü du­ru­mu­na dü­şe­ce­ği id­di­ala­rı­na, “Biz eşit­lik, ada­let, öz­gür­lük ve sö­mü­rü­süz bir ülke is­ti­yo­ruz. Bize ser­ma­ye­niz var mı diye so­ru­yor­lar, di­yo­ruz ki Ser­ma­ye­miz yü­re­ği­miz. Biz bi­ri­le­ri gibi sa­ray­lar­da ya­şa­mak için yola çık­ma­dık. Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Tar­han'ın ifa­de­siy­le, eli­mi­zin ter­siy­le iter, iki göz odada mutlu olu­ruz. Çünkü biz Ali us­ta­nın kızı, ba­lık­çı İdris' in oğlu, memur Rıza 'nın ço­cuk­la­rı­yız. Algı yö­ne­ti­mi yap­ma­ya ça­lı­şa­rak ve di­yor­lar ki, “Ana­do­lu Par­ti­si oy­la­rı bö­lü­yor!” tam ak­si­ne böl­mü­yor, çar­pıp top­lu­yo­ruz”

“HER KESİMDEN İNSAN GELİYOR”
Ça­lış­kan, Ana­do­lu Par­ti­si'nde her ke­sim­den in­sa­nın bu­lun­du­ğu­nu kay­de­re­rek, “Sa­de­ce 10 gün için­de Muğla'da Bod­rum, Mar­ma­ris, Fet­hi­ye, Ula, Köy­ce­ğiz, Men­te­şe ve Datça il­çe­le­ri­miz­de teş­ki­lat­lan­ma­mı­zı ta­mam­la­dık, diğer il­çe­ler­den de ta­lep­ler ge­li­yor. 
Ara­mız­da eski MHP'li, CHP' li, HEPAR'lı ar­ka­daş­la­rı­mız var, par­ti­ler üstü bir olu­şum­dur bu. 
He­pi­mi­zin bir­leş­ti­ği tek bir nokta var o da tek dil, tek mil­let, tek vatan" dedi.


Bu haber 2448 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer