01-01-1970 03:00 SİYASET

AK PARTİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU

AK Parti İlçemiz Teş­ki­la­tı'nın yeni bi­na­sı, Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Boğa ve Yük­sel Özden'in de ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı.

AK PARTİ YENİ  BİNASINA KAVUŞTU

AK Parti'nin 7 Ara­lık'ta ya­pı­lan kong­re­sin­de gö­re­ve gelen İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net'in ilk ic­ra­atı yeni bir hiz­met bi­na­sı­na ta­şın­mak oldu. 

Eski parti bi­na­sı­nın kul­la­nış­sız ve ye­ter­siz ol­ma­sı ne­de­niy­le, İlçe yö­ne­ti­mi­nin yanı sıra Kadın ve Genç­lik Kol­la­rı­nın daha geniş ve daha ferah ko­şul­lar­da ça­lı­şa­bil­me­si­ne ola­nak sağ­la­mak için düğ­me­ye basan AK Parti Datça İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net parti teş­ki­la­tı­nı yeni ye­ri­ne ta­şı­dı.

Parti teş­ki­la­tı­nın yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­na ka­tıl­mak için il­çe­ye gelen Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Boğa ve Yük­sel Özden, Kız­lan altı Yel de­ğir­men­le­ri mev­ki­in­de par­ti

­li­ler ta­ra­fın­dan kon­voy­la kar­şı­lan­dı.


Ga­ze­te­ci­le­rin de hazır bu­lun­du­ğu kar­şı­la­ma sı­ra­sın­da, ol­duk­ça et­ki­le­nen mil­let­ve­ki­li Ali Boğa 'Sa­mi­mi­yet­le söy­lü­yo

­rum, Datça'yı bu kadar ta­dın­da gör­me­dim' der­ken, mil­let­ve­ki­li Yük­sel Özden de 'Gün ka­rar­ma­ya baş­la­dı ama sanki güne yeni baş­lı­yor­muş gibi olduk. Emeği geçen, dü­şü­nen her­kes­ten Allah razı olsun' dedi. 

Par­ti­li­ler­le tek tek to­ka­la­şan Boğa ve Özden daha sonra kon­voy eş­li­ğin­de ilçe mer­ke­zin­de­ki yeni parti bi­na­sı­na ge­çe­rek,bu­ra­da ilçe yö­ne­ti­mi­nin yanı sıra kadın ve genç­lik kol­la­rı üye­le­riy­le bir araya geldi.

Meh­met Cen­net tö­re­nin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ik­ti­dar par­ti­si AK Parti'ye ya­kı­şır şe­kil­de dü­zen­le­dik­le­ri yeni ilçe bi­na­sı­nı mil­let­ve­kil­le­ri Ali Boğa ve Yük­sel Özden'in ka­tı­lım­la­rıy­la büyük bir coş­kuy­la açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­mek­ten 

duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu ifade etti.
Mil­let­ve­ki­li Boğa da, “Datça'yı bu kadar ta­dın­da gör­me­dim, Bu kadar tat al­ma­dım. Allah bu tadı Muğla'nın ve Tür­ki­ye'nin ta­ma­mı­na yay­sın” dedi ve şöyle devam etti: “Biz An­ka­ra'da Muğla'yı an­la­ta­mı­yo­ruz. 

Niye an­la­ta­mı­yo­ruz bi­li­yor mu­su­nuz? Bu­ra­ya ge­li­yo­ruz in­sa­nı­mı­zı bi­li­yo­ruz, biz in­san­la­rın için­den çık­tık Muğla bu değil, 

Muğla'nın tab­lo­su bu değil, Muğla'nın gö­rün­tü­sü ve hak et­ti­ği yer bu değil. 

Ama An­ka­ra'nın öl­çe­bil­di­ği şeyde san­dık, san­dık­tan da böyle çık­mış di­yor­lar. Çok şükür il­çe­le­ri­miz kong­re sü­re­ci­ni bi­tir­di­ler, il baş­kan­lı­ğı sü­re­ci­ni de 17 Ocak'ta at­lat­tık­tan sonra bizim he­de­fi­miz ha­zi­ran se­çim­le­ri. Val­la­hi de bil­la­hi de ina­na­rak söy­lü­yo­rum, dedi.


Bu haber 1665 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer