01-01-1970 03:00 SİYASET

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MEHMET CENNET ADAY ADAYLARI İÇİN BİR AÇIKLAMADA BULUNDU

Ak parti İlçe başkanı Mehmet Cennet 7 Haziranda yapılacak seçimler öncesi, Ak parti'den aday adaylarının başvuruları ile ilgili bir demeç verdi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MEHMET  CENNET ADAY ADAYLARI İÇİN  BİR AÇIKLAMADA BULUNDU

7 Ha­zi­ran 2015 Pazar günü ger­çek­leş­me­si bek­le­nen 25. Dönem TBMM Mil­let­ve­kil­le­ri Se­çim­le­ri, Ana Yasa ve Ya­san­la­rın Ön Gör­dü­ğü şart­lar çer­çe­ve­sin­de 4 Yılda bir ya­pı­lan Se­çim­ler­dir.

Ana Ya­sa­nın 76.?mad­de­si uya­rın­ca 25 ya­şı­nı dol­du­ran her Türk Va­tan­da­şı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­le bilir.Ül­ke­miz­de 31 Par­ti­nin ka­tı­la­ca­ğı Se­çim­le­re kısa bir süre kaldı.

7 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler için; Ak Parti , Aday Aday­la­rı­nın Baş­vu­ru­la­rı­nı 11 Şubat 2015 Çar­şam­ba günü al­ma­ya baş­lı­yor.Aday Aday­lı­ğı için son baş­vu­ru ta­ri­hi için ise 20 Şubat 2015 Cuma günü sona eri­yor.
Mü­ra­ca­at­lar Genel Mer­kez ve İl Teş­ki­lat­la­rı­na ya­pı­la­cak­tır.

BAŞ­VU­RU­YA EK­LE­NECEK BEL­GE­LER
 
1) Adli sicil bel­ge­si (Mil­let­ve­ki­li aday­lı­ğı için ol­du­ğu be­lir­ti­lecek),
2) Dip­lo­ma su­re­ti,
3) Nüfus cüz­da­nı su­re­ti (T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­sı­nı gös­te­rir),
4) As­ker­lik durum bel­ge­si,
5) Banka de­kon­tu (Baş­vu­ru aida­tı­nın ya­tı­rıl­dı­ğı­na dair),
6) 2 adet ve­si­ka­lık fo­toğ­raf,
7) Aday­lık için is­ti­fa­sı zo­run­lu olan kim­se­le­rin, il­gi­li mer­ci­le­re su­nul­muş is­ti­fa veya emek­li­lik di­lek­çe­le­ri­nin fo­to­ko­pi­si

BAŞ­VU­RU AİDATI

a) Erkek aday aday­la­rın­dan 5.000 TL.Kadın aday aday­la­rın­dan 2.500 TL. baş­vu­ru aida­tı alı­nır.
b) Engel oranı %40 ve üze­rin­de olan en­gel­li­ler­den baş­vu­ru aida­tı alın­maz.

Baş­vu­ru aida­tı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı, An­ka­ra Ye­ni­şe­hir Şu­be­si­nin TR­3100 0150 0158 0072 9353 2398 nolu AK PARTİ Genel Mer­kez he­sa­bı­na ya­tı­rı­la­cak­tır.Banka de­kon­tun­da aday ada­yı­nın T.?C.?Kim­lik nu­ma­ra­sı ve ad­re­si de ya­zı­la­cak­tır. Dedi.


Bu haber 2006 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer