17-04-2015 Vehbi Mutlugeldi

    AFRA - TAFRA - KADAVRA...

Al­kış­lı­yo­ruz...12 yıl­lık Der­viş po­li­ti­ka­la­rı­nın ül­ke­yi ge­tir­di­ği nok­ta­yı ;Şimdi CHP de S.S Böke bu yolda iler­li­yor..
Ül­ke­nin gel­di­ği nok­ta­ya ba­ka­lım ;
Dolar 2,7 e da­yan­mış daha yu­ka­rı­sı belli değil , 
Pa­ta­tes 4-5 T.L / Kg.
Kuzu eti 40 - 100 T.L / Kg
Dana eti 35 - 100 T.L / Kg 
Pa­zar­da 5 T.L / adet - kg aşa­ğı­sın­da bir ürün yok gibi..
12 Yılda emek­li­ye kal­kın­ma­dan pay yok , gös­ter­me­lik enf­las­yon ar­tı­şı kadar zam , sonuç ; emek­li ça­lış­tı­ğı­nın % 50 sini ala­mı­yor..
Ya ça­lı­şan , onun du­ru­mu or­ta­da % 80 i as­ga­ri üc­ret­li.
Ülke borç ba­ta­ğın­da,
Ül­ke­yi bu du­ru­rum­da kur­ta­ra­cak tarım olur­du , o çok­tan mefta.
Eği­tim 4+4+4 ile Rabia ya bı­ra­kıl­mış du­rum­da ( ünlü Rabia işa­re­ti ile ta­nıt­mış­lar­dı )
La­ik­lik ana­ya­sa­da sa­de­ce ilk üç mad­de­de ya­zı­lı kaldı ,
Tem­rin­le eği­tim ta­ma­men bi­ti­ril­miş , Tek­nik eği­tim yok edil­miş du­rum­da..
Sa­na­yi sa­na­yi diye övü­nü­len Bursa nın gö­be­ğin­de­ki bir oto­mo­bil fab­ri­ka­sın­da 550-600 mü­hen­dis , Ar-Ge için is­tih­dam edi­yor­sun , şim­di­ye kadar bir cı­va­ta­nın di­zay­nı­nı dahi ya­pa­ma­mış­lar. Bu fab­ri­ka­lar Kore ' nin Hyun­dai ile aynı za­man­da yola çık­mış...düşün..
100 T.L lık oto­mo­bil ih­ra­ca­tı­na 115 T.L oto­mo­bil ithal edi­yor­sun. İşte sa­na­yi..
Bol Do­la­ri­zas­yo­nu ül­ke­yi borç­lan­dır­ma ve fab­ri­ka­la­rı ta­la­nı için kul­lan­dı­nız..​Or­ta­da borç yı­kı­mı .
Dış po­li­ti­ka­da ne set kaldı ne yiv.. Ka­çın­cı­ya du­va­ra tos­lan­dı.. Sonuç sıfır komşu ve Lozan ön­ce­si Sevr ko­nu­mu...
Daha ne sa­ya­lım..
Ma­te­ma­tik : sıfır ..
Fizik :Sıfır 
Kimya : sıfır
Fel­se­fe – Man­tık – Sos­yo­lo­ji ; O da ne ?
Mü­hen­dis­lik yok..
İyi kötü var olan Sanat ens­ti­tü ve Tek­nik öğ­re­tim yok edil­miş ...
Elin ga­vu­ru ge­li­yor tel koptu diye ha­ra­ki­ri ya­pı­yor..
Ya bizde ; Maden ka­za­la­rı yüz­ler­ce ölü , Gün boyu elekt­rik ke­sil­me­si so­rum­lu yok.
Ne­re­de so­rum­lu var ki..?
Yasa var iş­le­mi­yor. Hukuk olmuş guguk ( bunca ağır­laş­tır­mış ya­sa­ya rağ­men )
12 Yıl­lık eko­no­mi ve kur­may­la­rın­dan hesap so­ra­ca­ğı­na sen on­la­rı baş tacı ya­pı­yor­sun..
Hala Afra - Tafra. Ka­dav­ra...
Yet­mez mi ?
Kime alkış...
İşte Ül­ke­miz...

 


Bu yazı 6237 defa okunmuştur.Vehbi Mutlugeldi Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer