08-11-2018 Savaş Ünlü

1. Oku­lu­muz ve Rıfat Ilgaz (Yağ­mur Güven)
2. Kuş­ku­suz Rıfat Ilgaz'ı ta­nıt­mak, kısa bir za­man­da ta­nıt­mak ger­çek­ten çok zor. Gizem Konu ar­ka­da­şı­mız siz­le­re Rıfat Ilgaz'ı an­la­ta­cak…
3. Ba­cak­sız'ın ki­tap­la­rı­nı oku­duk­tan sonra Ba­cak­sız Bahri'nin ar­ka­da­şı­mız ol­du­ğu­nu an­la­dık. Pırıl Al­tın­ke­ser ar­ka­da­şı­mız “ Ba­cak­sız Bahri He­pi­mi­zin Ar­ka­da­şı “ ko­nuş­ma­sıy­la siz­ler­le…
4. Büyük Usta Rıfat Ilgaz, en çok biz ço­cuk­la­rı sev­miş, hele öğ­ren­ci­le­ri bir başka sev­miş. Biz­le­ri not def­te­rin­den de öğ­ren­me­miş. Eliz Tek­can ar­ka­da­şı­mız Ço­cuk­la­rım şi­iri­ni ses­len­di­recek.
5. Şimdi de gel­dik Ba­cak­sız'ın se­rü­ven­le­ri­ne. Ba­cak­sız atlet olur da ma­ce­ra­la­ra koş­maz mı? Zey­nep Er­türk ar­ka­da­şı­mız, Ba­cak­sız Pa­ra­lı Atlet, ki­ta­bı­nı an­la­tıp yo­rum­la­ya­cak.
6. Git­mek, söz­cü­ğü bile hüzün yük­lü­dür. Ege Özer ar­ka­da­şı­mız, Koca Çınar Rıfat Ilgaz'ın Gi­di­şi­ni An­la­tı­yo­rum, şi­iri­ni ses­len­di­recek.
7. Si­ga­ra­nın çok za­rar­lı ol­du­ğu­nu iyi bi­li­yo­ruz. Ba­cak­sız Si­ga­ra Ka­çak­çı­sı, ki­ta­bın­da ma­ce­ra­la­ra yel­ken açtık. Ba­cak­sız'ın ma­ce­ra­la­rı­nı Ceren ar­ka­da­şı­mız an­la­ta­cak.
8. Rıfat Ilgaz'ın Uçurt­ma şi­iri­ni La­ris­sa Aksel ar­ka­da­şı­mız ses­len­di­recek.
9. Şimdi de Melis De­mir­kol ar­ka­da­şı­mız Rıfat Ilgaz'ın Ka­ra­kıl­çık şi­iri­ni ses­len­di­recek…
10. Bir­kaç şi­ir­den sonra yine Ba­cak­sız se­ri­si­ne gel­dik. Ba­cak­sız Bahri'yle aynı sı­nıf­ta oku­mak kim bilir, nasıl da zevk­li olur­du. Bu ki­ta­bı okur­ken çok gül­dük. Ba­cak­sız Okul­da ki­ta­bı­nı Damla Yar­dım­cı ar­ka­da­şı­mız siz­le­re ta­nı­ta­cak.
11. Tüm sa­nat­çı­lar, ya­zar­lar, şa­ir­ler aydın ki­şi­ler ol­ma­lı­dır. Ken­din­den çok borç­lu ol­duk­la­rı ül­ke­le­ri­ni dü­şün­me­li­dir­ler. Rıfat Ilgaz'ın Aydın mısın, şi­iri­ni Efe Beşok ar­ka­da­şı­mız ses­len­di­recek.
12. Rıfat Ilgaz'ın tüm şi­ir­le­ri bir­bi­rin­den güzel ve an­lam­lı. Beş altı şiir se­çer­ken zor­lan­ma­dık di­ye­me­yiz. Rıfat Ilgaz, Ço­cuk­lar İçin şi­irin­de ne­le­re de­ğin­miş hep bir­lik­te Sıla Türk­soy'dan din­le­ye­lim…
13. Ba­cak­sız'ın bir se­rü­ve­ni­ne daha gel­dik. Ba­cak­sız Kam­yon Sü­rü­cü­sü olur­sa neler yapar, neler yaşar, bun­la­rı da bize Nehir şim­şek ar­ka­da­şı­mız an­la­ta­cak.
14. Ba­cak­sız'ın se­rü­ven­le­ri bu­ra­da bitti. Bu se­rü­ven­le­rin daha çok ol­ma­sı­nı nasıl is­ter­dik, bir bil­se­niz. Bun­dan çok et­ki­le­nen Tay­lan ar­ka­da­şı­mız, Ba­cak­sız Benim Ar­ka­da­şım, dedi. Ba­ka­lım biz­le­re neler an­la­ta­cak…
15. Boyu kadar ki­tap­lar yazan bir yazar, bir şair, bir sa­nat­çı ve de düşün in­sa­nı olan Ev­re­nin Koca Çı­na­rı Rıfat Ilgaz, ba­ka­lım nasıl bir sal­ta­nat ya­şa­mış, çok sev­di­ği oğlu Aydın Ilgaz'a neler bı­rak­mış. Onat Şeker ar­ka­da­şı­mız Sal­ta­nat şi­iri­ni ses­len­di­recek.
16. Biz­ler Efes ko­le­ji'nin al­tın­cı sınıf öğ­ren­ci­le­ri ola­rak Rıfat Ilgaz'a olan bor­cu­mu­zu ha­zır­la­dı­ğı­mız bu kısa prog­ram­la öde­mek is­te­dik. Bunu se­ve­rek ve is­te­ye­rek, kendi ça­ba­mız­la yap­tık. Bazı ko­nu­lar­da öğ­ret­me­ni­miz Savaş Ünlü'den yar­dım aldık. Ge­lecek yı­lar­da daha güzel pro­je­ler­le kar­şı­nı­za çık­ma­yı is­ter­ken Koca Çınar'ın oğlu, oku­lu­mu­zun dostu Aydın Ilgaz'ı bu­ra­ya davet edi­yo­rum. Ba­ka­lım biz­le­re neler an­la­ta­cak.


Bu yazı 4481 defa okunmuştur.Savaş Ünlü Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer