08-02-2018 Savaş Ünlü
Savaş Ünlü

Savaş Ünlü

19.?EREĞLİ SEVGİ, BARIŞ, DOST­LUK FESTİVALİ VE KARİKATÜR

Ül­ke­mi­zin ve Av­ru­pa'nın en büyük fes­ti­va­li 6-7-8 Tem­muz 2012 gün­le­rin­de ger­çek­leş­ti. Bel­lek­ler­de iz bı­ra­kan bir fes­ti­val­di. Ül­ke­mi­zin ala­nın­da ses ge­ti­ren sa­nat­çı­la­rı ka­tıl­dı. Orhan Gen­ce­bay, Gür­kan Uygun, Halil Sezai, Ser­dar Ortaç, Şeb­nem Ferah, MFÖ, Ay­şe­nur Ya­zı­cı, Kenan Işık, Saba Tümer, Hande Yener, İpek Tan­rı­yar, Meh­met Sel­çuk, Adem Ka­ya­oğ­lu, Kamil Ko­ralp, Yusuf Ak­me­şe, Hay­rul­lah Altay, Gök­han Kılıç, İsa Mus­lu­baş, Ercan Ka­ra­ca, Darya, Gül­se­ren Gün­sün Ergin fes­ti­va­lin çağ­rı­lı sa­nat­çı­la­rıy­dı.
Se­ne­gal, Mek­si­ka, Lit­van­ya, Kuzey Oset­ya, Ya­ku­tis­tan dev­let­le­ri halk dans­şa­rı ekip­le­ri fes­ti­va­le ayrı bir renk kattı. Ser­gi­ler açıl­dı. Söy­le­şi­ler, din­le­ti­ler ya­pıl­dı. Bel­lek­ler­de iz bı­ra­ka­cak gü­zel­lik­ler hep bir­lik­te ya­şan­dı.
Bu yıl 30. Sanat yı­lı­nı kut­la­yan ka­ri­ka­tür sa­nat­çı­sı Meh­met Sel­çuk, 19. Ka­ra­de­niz Ereğ­li­si Sevgi, Dost­luk, Barış Şen­lik­le­rin­de bir sergi açtı. Şen­li­ğin ilk günü ya­pı­lan sergi açı­lı­şı­na ka­la­ba­lık bir top­lu­luk ka­tıl­dı. Açı­lı­şı Ereğ­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Pos­bı­yık yaptı. Sa­de­ce eğ­len­ce değil, kül­tür sanat ala­nın­da eser ve­ren­le­re de ev sa­hip­li­ği yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu çoğu şeye de­ği­şil­mez. Ül­ke­mi­zin ve Av­ru­pa'nın en büyük fes­ti­va­lin­de sanat, kül­tür faz­la­sıy­la yer al­mak­ta­dır. Bun­dan büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz, diye ko­nuş­tu.
Sa­nat­çı Meh­met Sel­çuk da Ereğ­li'de ol­mak­tan duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu dile ge­tir­di. “20. Ereğ­li Sevgi, Barış, Dost­luk fes­ti­va­lin­de ulu­sal bir ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı Sev­gi­li Baş­ka­nı­mı­za öne­ri­yo­rum, biz­ler eli­miz­den gelen kat­kı­yı ya­pa­rız,” dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Pos­bı­yık, bu öne­ri­ye sıcak baktı. Önü­müz­de­ki yıl ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı da şen­lik­ler­de yer ala­cak. Meh­met Sel­çuk, sa­de­ce mer­kez­de değil, köy­ler­de de sergi aça­rak büyük tak­dir top­la­dı.
Git­ti­ği­miz köy­ler­de ço­cuk­la­rın il­gi­si gö­rül­me­ye de­ğer­di. Her ka­ri­ka­tür­de dik­kat ke­si­lip so­ru­lar so­ru­yor­lar­dı. İçle­rin­den çiz­gi­si güzel olan­lar da var­mış. Meh­met Sel­çuk on­lar­dan söz alı­yor. Çizip ken­di­si­ne yol­la­ya­cak­la­rı­na dair. Elin­de kağıt kalem ora­cık­ta çiz­gi­le­ri ko­nuş­tu­ru­yor Meh­met Sel­çuk. Göz­ler tek bir nok­ta­da bir­leş­miş. Ka­ğı­dın üze­ri­ne çi­zi­lecek şekle ba­kı­yor­lar. Ka­ri­ka­tür bi­tin­ce hep­si­nin yü­zün­de tatlı bir gü­lüm­se­me ya­yı­lı­yor. Ben de çi­ze­rim, di­ye­ne Meh­met ka­ğı­dı uza­tı­yor. Şa­şı­rı­yo­ruz. Hiç eği­tim al­ma­dan çi­zi­yor­lar. Hepsi de söz ve­ri­yor. Çiz­gi­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­ği­ne iliş­kin. Hem ço­cuk­lar hem biz­ler eğe­le­ni­yo­ruz. Meh­met dos­tum, eği­tim­ci ol­du­ğun­dan ço­cuk­la­ra nasıl dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni çok iyi bi­li­yor. Biraz da mizah gü­cü­nü ka­tın­ca unu­tul­ma­ya­cak bir gün ya­şa­nı­yor.
Daha sonra ka­ri­ka­tür ser­gi­si­nin açı­lı­şı­na sıra ge­li­yor. Tüm ço­cuk­lar se­fer­ber olu­yor. Muh­tar­lı­ğın odası sergi sa­lo­nu ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Ço­cuk­lar­dan ba­zı­la­rı ka­ri­ka­tür­le­ri se­çi­yor. Bant­la­rı ke­si­yor bazı ço­cuk­lar. Ka­ri­ka­tür­le­rin ser­gi­le­ne­ce­ği yer­le­ri yine ço­cuk­lar se­çi­yor. Özen­le ya­pış­tı­rı­lı­yor du­va­ra. Ya­pış­tır­ma­lar bi­tin­ce ka­ri­ka­tür­le­rin önün­de bir ha­tı­ra pozu çek­ti­ri­yo­ruz. Sergi du­var­da bir­kaç gün ka­la­cak. Daha sonra is­te­yen­ler ka­ri­ka­tür­le­ri ala­bi­le­cek­ler…
Bir fes­ti­val ya­pı­lı­yor. Ço­cuk­lar unu­tul­mu­yor. Özel­lik­le köy ço­cuk­la­rı­nın aya­ğı­na gi­di­li­yor. Ya­şa­nan mut­lu­luk an­la­tı­lır gibi değil. Sev­gi­li Baş­ka­nı­mız Halil Pos­bı­yık, ge­lecek yıl yap­ma­yı plan­la­dı­ğı ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sın­da gö­re­vi biz­le­re ve­rir­ken bun­la­rı dü­şün­dü­ğü­ne emin­dik. Baş­ka­nı­mız, in­sa­nı­nı, hal­kı­nı çok iyi ta­nı­yor­du. Gönül ra­hat­lı­ğıy­la Ereğ­li'ye dö­ner­ken on­lar­ca et­kin­li­ğin biz­le­ri bek­le­di­ği­ni çok iyi bi­li­yor­duk. MER­HA­BA SEVGİLİ HALİL POS­BI­YIK…


Bu yazı 5432 defa okunmuştur.Savaş Ünlü Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer