06-12-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

ZA­MA­NI HİÇ GEÇ­ME­YECEK CÜM­LE­LER,,,YA­ŞA­MI IS­KA­LA­MA­YIN…

Son za­man­lar­da bir in­ter­net si­te­sin­de do­la­şı­yor. Bun­la­rın ba­zı­la­rı­nı bir yer­ler­den duy­muş ola­bi­lir­si­niz. Ancak,hep­si­ni bir arada zor gö­rür­sü­nüz. Bahsi geçen cüm­le­ler. TOLS­TOY'un 100 önce dile ge­tir­di­ği cüm­le­ler. İşte önem­li 17 cümle;
1.Öyle ho­roz­lar var­dır ki, öt­tük­le­ri için gü­ne­şin doğ­du­ğu­nu sa­nır­lar.
2.?Hayat ne gi­de­ni geri ge­ti­rir, ne de kay­bet­ti­ğin za­ma­nı geri çe­vi­rir. Ya ya­şa­man ge­re­ken­le­ri za­ma­nın­da ya­şa­ya­cak­sın,ya da ya­şa­ma­dım diye ağ­la­ma­ya­cak­sın.
3.?Bozuk para in­sa­nın ce­bi­ni deler,bozuk insan da kal­bi­ni. Bu yüz­den har­ca­yın iki­si­ni de git­sin.
4.İnsanı be­de­nen ame­li­yat etmek için uyut­mak, ruhen ame­li­yat etmek için ise uyan­dır­mak ge­re­kir.
5.Her­kes in­san­lı­ğın kö­tü­ye git­ti­ği­ni kabul eder ama hiç kimse ken­di­si­nin kö­tü­ye git­ti­ği­ni kabul etmez. Her­kes in­san­lı­ğı de­ğiş­tir­me­yi dü­şü­nür ama hiç kimse önce ken­di­ni de­ğiş­tir­me­yi dü­şün­mez.
6.Var­lı­ğı bir şey ka­zan­dır­ma­yan in­san­la­rın,yok­lu­ğu hiç­bir şey kay­bet­tir­mez.
7.Ne diye şey­ta­na kı­zar­sın? Bir iyi­lik yap da o sana kız­sın.
8.Bil ki,ya­şa­dı­ğın­la değil de,ya­şat­tık­la­rın­la anı­lır­sın. Ve unut­ma; ne ya­şat­tıy­san elbet bir gün onu da ya­şar­sın.
9.Bir in­sa­nı bu­lun­du­ğu mev­kiy­le değil,göz koy­du­ğu mev­kiy­le ölç­mek ge­re­kir.
10-En güçlü iki sa­vaş­çı sabır ve za­man­dır.
11.Bir insan acı du­yu­yor­sa can­lı­dır. Baş­ka­sı­nın acı­sı­nı du­yu­yor­sa in­san­dır.
12.İnsa­nın ger­çek gücü sıç­ra­yış­ta değil, sar­sıl­maz du­ruş­ta­dır.
13. Kendi mut­lu­lu­ğun­dan başka he­de­fi ol­ma­yan insan kö­tü­dür.
14. İnsan­la­rın çoğu onu ya­pı­yor diye yan­lış,yan­lış ol­mak­tan çık­maz.
15. Kimse kim­se­yi kü­çüm­se­yecek kadar büyük de­ğil­dir,bil­me­li­sin. Kü­çüm­se­di­ğin her şey için gün gelir,önem­se­di­ğin bir bedel öder­sin.
16. Bi­ri­ne çamur at­ma­dan önce iyi düşün ve sakın unut­ma; önce senin el­le­rin kir­le­necek.
17. Baş­ka­la­rı­nın ha­ya­tın­dan ders alın. İnsan, bütün ha­ta­la­rı ken­di­si ya­pa­cak kadar uzun ya­şa­mı­yor.


Bu yazı 3920 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer