20-12-2018 Orhan Keskinsoy

Sayın Ba­ka­nım;
Son yıl­lar­da ül­ke­miz­de in­ter­net üze­rin­den(me­sa­fe­li sa­tış­lar) ço­ğal­mış du­rum­da­dır. Bu se­vin­di­ri­ci bir olay. Ancak,bunu kö­tü­ye kul­la­nan kimi in­san­lar veya şir­ket­ler tü­re­di.Bir ör­nek­le an­lat­mak is­ti­yo­rum
A fir­ma­sın­dan(in­ter­net­te ad­re­si var) bir mal al­dı­nız. Kargo ge­ti­rip size tes­lim etti. Kargo açıp,tes­lim tu­ta­na­ğı da tut­ma­dı. Mal ayıp­lı. Ya da tam tersi,mal da ayıp yok. Cayma hak­kı­nı­zı kul­lan­mak is­ti­yor­su­nuz. Karşı ta­ra­fa baş­vur­du­ğu­nuz­da ad­re­si ve fir­ma­yı bu­la­mı­yor­su­nuz. Sav­cı­lık olaya bak­mı­yor. Ya­pan­la­rın ya­nı­na kar ka­lı­yor.
Çö­zü­mü gayet kolay;
Kar­go­ya malı tes­lim ede­nin adı so­ya­dı ve TC Kim­lik nu­ma­ra­sı ya­zıl­sın. Ora­dan takip edi­le­bi­lir.
Bunun için 6502 Sa­yı­lı Ka­nu­na göre ha­zır­lan­mış,ME­SA­FELİ SÖZ­LEŞ­ME­LER YÖ­NET­MELİK'ine bir madde ek­le­me­niz ye­ter­li­dir.
Bu hem do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı ön­le­yecek,hem de,işini iyi ya­pan­la yap­ma­ya­nı belli ede­cek­tir.
De­ğer­li tü­ke­ti­ci­ler size de bir iki cümle etmek is­ti­yo­rum:
Bu şe­kil­de kargo yo­luy­la alış­ve­riş yap­mış­sa­nız,kargo tem­sil­ci­si ya­nın­da ürü­nün pa­ke­ti­ni aç­tı­rın ve DURUM TESPİT TU­TA­NA­ĞI tut­tu­run. Her kargo şir­ke­tin­de var­dır. Bunu size ver­mek zo­run­da­dır­lar.


Bu yazı 1204 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer