10-09-2018 Orhan Keskinsoy


*Muğla Bü­yük­şe­hir Mez­ba­ha­sın­da Datça'da sa­tıl­mak için ke­si­len, bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­van sa­yı­sı bir yılda kaç adet­tir?
*Şar­bon has­ta­lı­ğı,halk sağ­lı­ğı açı­sın­dan son de­re­ce kaygı ve­ri­ci­dir.
*Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı ve Gıda Gü­ven­li­ği açı­sın­dan önem arz et­mek­te­dir.
*Sağ­lık­lı olup ol­ma­dı­ğı belli ol­ma­yan,kont­rol edil­me­yen,et ve et ürün­le­ri halk sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­mak­ta­dır.
*Bu ko­şul­lar­da tü­ke­ti­ci­ler,ka­sap­lar­dan,ya da et ve et ürünü satan yer­ler­den nasıl et ala­cak­lar­dır?
*Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı bi­rim­le­ri­ni gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz
An­ka­ra-Göl­ba­şı'nda şar­bon has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le bir kısım hay­va­nın öl­dü­ğü­nü,dört bine yakın hay­va­nın da şar­bon has­ta­lı­ğı teh­li­ke­si ne­de­niy­le ka­ran­ti­na­ya alın­dı­ğı­nı öğ­ren­miş­tik ki,Si­liv­ri ve başka yer­ler­den de şar­bon ha­ber­le­ri gel­me­ye baş­la­dı!
Çok kaygı ve­ri­ci bir du­rum­la karşı kar­şı­ya bu­lun­mak­ta­yız.
Uz­man­la­rı­nın iz­niy­le şar­bon hak­kın­da bir­kaç cümle etmek is­ti­yo­rum:
*Şar­bon has­ta­lı­ğı mik­ro­bu Ba­cil­lus ant­ra­cis de­ni­len bir bak­te­ri­dir. Top­rak ve me­ra­lar­da bu­lu­nur. So­lu­num yo­luy­la bu­laş­ma­sı çok teh­li­ke­li­dir. Ancak,şar­bon aşısı bu­lun­mak­ta­dır. %90 kadar et­ki­li ol­du­ğu söy­len­mek­te­dir.
Ül­ke­miz­de 150 kadar ki­şi­de ol­du­ğu tah­min edi­len,in­san­dan in­sa­na bu­laş­ma­yan bir has­ta­lık­tır.
Şar­bon Nasıl Bu­la­şır?
*Şar­bon­lu hay­van­lar­la doğ­ru­dan,ya da do­lay­lı te­mas­la;
*Bu hay­van­la­rın eti­nin ye­nil­me­si,hay­va­nın ke­sil­me­si sı­ra­sın­da hay­van­la temas edil­me­si;
*Sa­na­yi ürün­le­rin­de kul­la­nı­lan hay­van yün­le­ri,de­ri­le­ri ve kıl­la­rı;
*Has­ta­lı­ğın gö­rül­dü­ğü ül­ke­den hay­van ve hay­van ürün­le­ri almak;
*Bu­la­şı­cı bir has­ta­lık­tır.
*Ancak in­san­dan in­sa­na bu­laş­ma­dı­ğı söy­len­mek­te­dir
ŞİMDİ TARIM VE ORMAN BA­KAN­LI­ĞI­NA SO­RU­YO­RUZ:
1-2017 ve 2018 yıl­la­rın­da yurt­dı­şın­dan ne kadar canlı hay­van ge­ti­ril­di(Bü­yük-kü­çük­baş)
2-Bu hay­van­la­rın Tür­ki­ye'ye gi­ri­şin­de güm­rük­ler­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­dı mı? Uy­gu­lan­dıy­sa,hay­van­lar ne kadar süre ka­ran­ti­na­da tu­tul­du.
3-Yurt­dı­şın­dan Tür­ki­ye'ye gelen hay­van­la­rın ge­ti­ril­di­ği ül­ke­den sal­gın has­ta­lık­la­ra karşı aşı­lan­ma ya­pıl­dı mı?
4-Has­ta­lık kaç hay­van­da or­ta­ya çıktı?
5-Bu şar­bon has­ta­lı­ğı güm­rük­ler­den Tür­ki­ye'ye gi­ri­şin­den ne kadar süre sonra or­ta­ya çıktı?
6-Has­ta­lık kay­na­ğı ne­re­si? Yur­ti­çi mi,yurt dışı mı?
7-Hay­van­la­ra ye­di­ri­len ot ve yem­ler ne­re­ler­den ge­ti­ri­li­yor­du? Yurt içi mi,yurt dışı mı?
8-Yurt dı­şın­dan et ve yem it­ha­la­tı ya­pıl­dı mı? Ya­pıl­dıy­sa ne kadar?
9-İthal edi­len et­le­rin kont­ro­lü nasıl ya­pı­lı­yor?
10-Yurt için­de ke­si­len hay­van­la­rın kont­rol­le­ri ve­te­ri­ner he­kim­ler ta­ra­fın­dan sü­rek­li ya­pı­lı­yor mu?Hay­van­la­ra vu­ru­lan dam­ga­lar oku­nak­lı mı? Hay­van­la­ra damga vu­ru­lup vu­rul­ma­dı­ğı kont­rol edi­li­yor mu?
11-Tür­ki­ye'de ka­sap­la­rın sat­tı­ğı et­le­rin ta­ma­mı mez­ba­ha­lar­da mı,ya da kom­bi­na­lar­da mı ke­si­li­yor
Son bir so­ru­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mez­ba­ha­sı­na so­ru­yo­ruz: Mez­ba­ha­nız­da,Datça'da sa­tıl­mak üzere ke­si­len hay­van sa­yı­sı ay ve yıl ola­rak(kü­çük­baş-bü­yük­baş) ne ka­dar­dır?
 


Bu yazı 1592 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer