14-05-2020 Orhan Keskinsoy

Sayın Ruh­sar Pek­can'a(Güm­rük Ba­ka­nı) Açık Mek­tup;
Sayın Ba­ka­nım; zaten uzun za­man­dır de­net­len­me­yen, ba­şı­boş bı­ra­kıl­mış bir pi­ya­sa vardı. Covit 19 ola­yın­dan sonra pi­ya­sa artık hiç ama hiç de­net­len­mi­yor.
Özel­lik­le sağ­lık ve hij­yen ürün­le­rin­de gözle gö­rü­lür bir fiyat ar­tı­şı göz­len­mek­te­dir.
Fiyat ar­tı­şı­na bile ra­zı­yız ne­re­dey­se. Daha kö­tü­sü var. Pi­ya­sa­da kimin,neyi hangi ku­ral­lar­la sa­ta­ca­ğı da unu­tul­muş du­rum­da­dır.
Bun­la­ra on­lar­ca örnek ve­re­bi­li­rim. Kendi ba­şım­dan geçen bir olayı an­la­ta­yım.;
Çok ünlü bir in­ter­net si­te­sin­den şarj­lı saç kesme ma­ki­ne­si aldım. Kargo ka­pı­ya ge­ti­rip, bı­rak­mış. (kar­go­nun yap­tı­ğı da doğru değil, onu aşağı an­la­ta­ca­ğım)
Açıp bak­tım, ga­ran­ti bel­ge­si yok. Haydi fa­tu­ra­sı var, bunu hal­le­de­riz dedim. Ancak daha önem­li olan bir şey yoktu. TÜRK­ÇE KUL­LAN­MA KI­LA­VU­ZU-Türk­çe ol­ma­yan da yoktu ya)
Ürünü gön­de­ren ve firma ile in­ter­net or­ta­mın­da ya­zış­ma­ya baş­la­dım. Bana söy­le­dik­le­ri aynen şöyle idi
-Kul­lan­ma kı­la­vu­zu­na ne gerek var, zaten ta­ra­ğı ta­kı­yor­sun,ça­lı­şı­yor…
Neyse Cayma Hak­kı­mı kul­lan­dım, ürünü iade ettim.
Benim yap­tı­ğı­mı kaç kişi ya­pı­yor? Ya­pa­bi­li­yor?
Bir başka konu daha, mart 2020 ta­ri­hin­den önce TE­MAS­SIZ ATEŞ ÖLÇER fi­yat­la­rı 120-150 TL ara­sın­day­ken, şimdi 500 TL dan baş­lı­yor. Bu fır­sat­çı­lık­tır. Bu etik de­ğil­dir.
Daha on­lar­ca örnek sa­ya­bi­li­rim. İlk baş­lar­da şimdi bir li­ra­ya sa­tı­lan mas­ke­ler on li­ra­ya bile sa­tıl­dı!
GELELİM KAR­GO­LA­RA;
Kargo bir ürünü ge­ti­rip,ka­pı­ya bı­ra­ka­maz. Bütün kar­go­lar ge­tir­miş ol­duk­la­rı ürün için TESLİM ALMA BEL­GESİni kar­şı­lık­lı tü­ke­ti­ci ile im­za­la­mak zo­run­da­dır. Eğer paket açı­lıp, için­de bir kırık, nok­san ayıp varsa, o zaman da HASAR TESPİT TU­TA­NA­ĞI tut­mak zo­run­da­dır. Bunu çoğu kargo yap­mı­yor.
Tüm bu say­dık­la­rı­mın ta­ki­bi, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı TÜKETİCİNİN KO­RUN­MA­SI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ ­nün gö­re­vi­dir.


Bu yazı 900 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer