02-04-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

SAĞ­LIK­ÇI­LA­RI­MIZ BÜYÜK RİSK AL­TIN­DA;BÜYÜK RİSK TA­ŞI­YAN BAŞ­KA­LA­RI DA VAR.

*Po­lis­ler
*Jan­dar­ma­lar

*Za­bı­ta­lar
*En önem­li­si mar­ket ça­lı­şan­la­rı

Polis, top­lum gü­ven­li­ği için, bir ola­yın pe­şi­ne ta­kı­lır­ken, orada virüs var. Şunda yok,öteki ta­ra­fa gi­de­yim demez. Koşar,gider. Bu arada kendi sağ­lı­ğı­nı da teh­li­ke­ye atar. Çok dik­kat et­me­le­ri ge­re­kir.
Jan­dar­ma, kır­sal ke­sim­de(şimdi mer­kez­de de ) görev yapan gü­ven­lik in­sa­nı­dır. O da ko­ru­ma­sız­lar içe­ri­sin­de­dir.
Di­ye­lim ki, Ba­lı­ka­şı­ran'da oto­mo­bil ve oto­büs kont­ro­lü ya­pı­yor. Kim­lik kont­ro­lün­de bile ken­di­ni vi­rü­sün içe­ri­sin­de bu­la­bi­lir. Onlar ken­di­le­ri­ne çok dik­kat et­me­li, bizim de on­la­ra karşı hem say­gı­lı,hem de ko­ru­ma me­sa­fe­si­ne uy­ma­mız ge­rek­li­dir.
Za­bı­ta bence en ko­ru­ma­sız ola­nı­dır. Böyle gün­ler­de otu­rup bir kez daha dü­şün­mek­te yarar var. Çöp için onu ça­ğı­rı­rız, bir te­miz­lik so­ru­nu,yan­lı­şı varsa onu ça­ğı­rı­rız,hij­ye­ne uy­ma­yan varsa onu ça­ğı­rı­rız, kaçak in­şa­at için onu ça­ğı­rı­rız. Yani o da ko­ru­ma­sız­lar ara­sın­da, onu da ko­ru­ma­ya ala­lım. Hiç de­ğil­se yar­dım­cı­sı ola­lım.
En sa­hip­si­zi ve teh­li­ke­li işi ya­pan­lar ise, mar­ket ça­lı­şan­la­rı;
Hem,raf­la­rı dü­zel­ten­ler, (çünkü dü­zelt­ti­ği rafta bi­ri­nin virüs izi ka­la­bi­lir), hem de­po­da­ki­ler,
Hele ka­sa­da­ki­ler…En büyük zor­luk on­la­rın. Geç kal­mış olsa bile bazı mar­ket­ler maske ve el­di­ven ver­miş­ler. Yet­mez!
Ka­sa­la­rın önüne, cam­dan bir kabin ya­pıl­ma­lı, hiç de­ğil­se ka­sa­da­ki ça­lı­şan­la, müş­te­ri yüz yüze gel­mez. Bu o kadar mas­raf­lı ve zor bir şey de­ğil­dir. Bu der­hal ya­pıl­ma­lı­dır.
Mar­ke­te gi­riş­te,özel­lik­le ka­sa­ya ödeme yap­ma­dan önce bir şişe ko­lon­ya bu­lun­du­rul­ma­lı.
Bu hem müş­te­ri­yi,özel­lik­le de ka­sa­da­ki ele­ma­nı ko­ru­ya­cak­tır.
Başka ön­lem­ler de alı­na­bi­lir. Ama bir kez daha al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum.
Mar­ket ça­lı­şan­la­rı da büyük risk al­tın­da­dır….


Bu yazı 1866 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer