11-02-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

NASIL BİR YEREL YÖNETİM.., NASIL BİR BELEDİYE İSTİYORUZ? 3

3 - Kentliye Yö­ne­lik Hiz­met­ler

Ka­tı­lım­cı Be­le­di­ye­ci­lik
Hal­kın ta­lep­le­ri ile be­le­di­ye hiz­met­le­ri­nin or­tak­laş­tı­rıl­ma­sı,halen ça­lış­mak­ta olan Kent Kon­se­yi­ne des­tek ve­ril­me­si,be­le­di­yey­le or­tak­la­şa ça­lış­ma­la­rı­nın ze­mi­nin oluş­tu­rul­ma­sı
Be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı­nın in­ter­net or­ta­mın­da ya­yın­lan­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Uy­gu­la­na­cak tüm ka­rar­lar­dan hal­kın ha­ber­dar edil­me­si,karar oluş­tu­rul­ma­dan önce Kent Kon­se­yi ara­cı­lı ile halk­la bir­lik­te,de­mok­ra­tik,ka­tı­lım­cı an­la­yış­la ve ta­raf­sız bir şe­kil­de ka­rar­la­rın alın­ma­sı
Ka­dı­na Yö­ne­lik Hiz­met­ler
Ka­dı­na yurt­taş ol­ma­nın,eşit birey ol­ma­nın,öz­gü­ve­ni ge­liş­ti­ri­ci ted­bir­le­ri ve ça­lış­ma ha­ya­tı­na ka­tı­lı­mı­nın öne­mi­nin an­la­tıl­ma­sı,bil­gi­ye ve des­te­ğe eri­şim yol­la­rı­nın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı.
Aile için­de­ki eme­ği­ni ku­rum­sal­laş­tı­rıp,eko­no­mi­ye kat­kı­sı­nın sağ­lan­ma­sı için ted­bir­ler alın­ma­sı
Ka­dın­la­rın is­tih­da­mı­na yö­ne­lik kurs­lar açıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır
En­gel­li ve Ço­cuk­la­ra Yö­ne­lik Hiz­met­ler
Özel ve kamu bi­na­la­rı­na,iş­yer­le­ri­ne,alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne,sos­yal ve kül­tü­rel alan­la­ra en­gel­li­le­rin eri­şi­mi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak çö­züm­le­rin üre­til­me­si.
En­gel­li­ler için kent ya­şa­na­bi­lir hale ge­ti­ril­me­li­dir.
Ma­hal­le­ler­de­ki açık alan­la­rın en­gel­li­le­rin fay­da­la­na­bi­le­ce­ği şe­kil­de dü­zen­len­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik evde bakım hiz­met­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı,oyun so­kak­la­rı­nın ve bah­çe­le­ri­nin sa­yı­sı­nın art­tı­rıl­ma­sı
Genç­le­re Yö­ne­lik hiz­met­ler
Ma­hal­le­ler­de ya­pı­laş­ma­mış alan­la­rın dü­zen­le­ne­rek,genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın spor ya­pa­bi­le­ce­ği alan­lar ha­li­ne ge­ti­ril­me­si
Yaş­lı­la­ra Ve Yok­sul­la­ra Yö­ne­lik hiz­met­ler
Yaş­lı­la­ra yö­ne­lik evde bakım hiz­me­ti­nin ge­liş­ti­ril­me­si,sü­rek­li ve sa­at­li evde yaşlı bakım hiz­met­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı,am­bu­lans hiz­me­ti­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı
Ma­hal­le­ler­de yaşlı gün­düz bakım mer­kez­le­ri­nin ku­rul­ma­sı,gö­nül­lü yaşlı hiz­met bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ve Kent Kon­se­yi ara­cı­lı­ğıy­la ih­ti­ya­ca göre hiz­met­le­rin sağ­lan­ma­sı
Sokak hay­van­la­rı­na Yö­ne­lik Hiz­met­ler
İlçe sı­nır­la­rı dı­şın­da hay­van ba­rı­nak­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı,sokak hay­van­la­rı­nın hay­van se­ver­ler ve gö­nül­lü­ler ara­cı­lı­ğıy­la bu ba­rı­nak­la­ra yön­len­di­ril­me­si.
İlçeye bağlı ma­hal­le­ler­de muh­tar­lar ara­cı­lı­ğıy­la sokak hay­van­la­rı­nın sa­hip­len­di­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı
Park,bahçe ve so­kak­lar­da kö­pek­le­ri­ni do­laş­tı­ran ki­şi­le­rin hay­van pis­lik­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin top­la­ma­sı­na yö­ne­lik ta­be­la­la­rın ha­zır­lan­ma­sı ve de­net­len­me­si.
Evde bes­le­nen hay­van­la­rın tes­pi­ti­nin,ka­yıt­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve takip edil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı.


Bu yazı 1841 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer