20-10-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

MUĞLA ,ÜLKE ÇA­PIN­DA MUT­LU­LUK SI­RA­LA­MA­SIN­DA 72 SI­RA­DA,DÜN­YA­NIN EN MUTLU ÜLKESİ NOR­VEÇ

Dün­ya­nın en mutlu ül­ke­le­ri,eko­no­mik ge­liş­miş­lik dü­ze­yi,en azın­dan bir fak­tör ola­rak dik­ka­te alın­dı­ğın­da; şöyle:
1.Sı­ra­da Nor­veç
2-Da­ni­mar­ka
3-İzlan­da
4-İsviç­re
5-Fin­lan­di­ya
6-Hol­lan­da
7-Ka­na­da
8-Ye­ni Ze­lan­da
9-Avust­ral­ya
10-İsveç
Tür­ki­ye ne­re­de di­yor­sa­nız? TÜRKİYE 69.sı­ra­da….
Tür­ki­ye iller sı­ra­la­ma­sın­da,%77.66 ile Sinop bi­rin­ci,Tun­ce­li% 41.05 ile so­nun­cu..​Muğla ili bu sı­ra­la­ma­da %52.40 ile 72. Sı­ra­da gö­rü­nü­yor.
Bu lis­te­ye bakıp bir­çok şey söy­le­ne­bi­lir.En oku­muş­lar,en ge­liş­miş­ler ön sı­ra­lar­da,en ge­liş­me­miş,en sağ si­ya­se­tin hakim ol­du­ğu yer­de­ki­ler ge­ri­ler­de de­ni­le­bi­lir. Tam tersi de söy­le­ne­bi­lir. Ama hiç­bi­ri­si bize doğru bil­gi­ler ver­mez. Şöyle ki.
En mutlu olan Sinop,ge­liş­miş­lik ba­kı­mın­dan çok ile­ri­de de­ğil­dir. Oku­ma-yaz­ma oranı yük­sek­tir. Ancak en mut­suz il olan Tun­ce­li Tür­ki­ye'nin oku­ma-yaz­ma ba­kı­mın­dan en başta gelen il­le­rin­de­dir. O halde neden bu­ra­sı mut­suz­dur?
Tabii so­ru­lar nasıl,neye göre so­rul­muş­tur bil­mi­yo­ruz… Biz yine de bu sı­ra­la­ma­dan şüp­he­li­yiz…
Ba­zı­la­rı Sinop'un mutlu ol­ma­sı­nı,çok balık tü­ket­me­si­ne bağ­lı­yor. Oysa Ça­nak­ka­le(Ge­li­bo­lu) Ordu,Gi­re­sun,Trab­zon Sinop kadar balık tü­ket­mek­te­dir.
Bir şey­ler söy­le­ne­cek­se;
Mutlu il­le­re ba­kıl­dı­ğın­da,(Sinop,Afyon,Bay­burt,Kı­rık­ka­le,Kü­tah­ya,Çan­kı­rı,Düzce,Uşak. Vb.)hepsi de İÇİNE dönük,yani ka­pa­lı yer­ler. Dı­şa­rı ile pek ilin­ti­le­ri yok. İçe dönük bir eko­no­mi ya­pı­lan­ma­sı var. Sa­na­yi yok,lüks tü­ke­tim yok. Bizce ço­ğun­da bir si­ne­ma,bir ti­yat­ro sa­lo­nu bile yok. Çok yorum yapan insan da yok de­ne­bi­lir bu du­rum­da…
Mut­suz yer­le­rin bir kısmı,yorum ya­pa­bi­len,ne­re­de ,nasıl ya­şa­dı­ğı­nı gö­re­bi­len in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı yer­ler. Ya da terör ve diğer iliş­ki­ler et­ki­li olmuş ola­bi­lir.
İlk ba­kış­ta gör­dük­le­ri­miz bun­lar. Tabii sos­yo­log­lar in­ce­le­yip bir şey­ler söy­le­ye­bi­le­cek­ler­dir.


Bu yazı 1354 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer