14-05-2020 Orhan Keskinsoy

Tür­ki­ye Kent Kon­sey­le­ri le­hi­ne di­ye­bi­le­ce­ğiz bir karar ve­ril­di. Göz­den ka­ça­bi­lir. Karar şu; Geç­ti­ği­miz ay­lar­da, An­ka­ra Kent Kon­se­yi Genel Ku­ru­lu top­lan­mış, ancak Kent Kon­sey­le­ri'nin doğal bi­le­şen­le­rin­den, Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği ve TMMOB 'den tem­sil­ci ça­ğı­rıl­ma­mış. Bunun üze­ri­ne An­ka­ra Tabip Odası ve Tür­ki­ye Mimar ve Mü­hen­dis Odası ayrı ayrı dava aça­rak, bu genel ku­ru­lun usul­süz ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nı talep et­miş­ler­dir.
An­ka­ra 12. İdare Mah­ke­me­si baş­vu­ru­yu haklı gör­müş ve An­ka­ra kent Kon­se­yi se­çi­mi­ni iptal et­miş­tir.
Ge­rek­çe­li ka­ra­rı daha gör­me­dim. Ancak bu ha­liy­le bile çok önem­li­dir.
Yıl­lar­dır tar­tı­şı­lan, “Kent Kon­sey­le­ri tüzel ki­şi­lik midir?” Bir sta­tü­sü var mıdır? Gibi tar­tış­ma­lar bence son bul­muş­tur. Yargı Kent Kon­sey­le­ri'nin ana­ya­sal bir kurum ol­du­ğu­na karar ver­miş­tir. Yani mu­ha­tap al­mış­tır.
Bu süreç takip edil­me­li ve de­va­mın­da, bu­ra­dan ha­re­ket­le Kent Kon­sey­le­ri'nin ucube du­ru­mu or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır.
Bu karar çok önem­li­dir.
Bir umut­tur. Bir ipu­cu­dur. Bir yol­dur.


Bu yazı 976 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer