10-07-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

LACİVERT HI­YAR­LI DON­DUR­MA! GER­ÇEK­TEN DON­DUR­MA MI YEDİĞİNİZİ SA­NI­YOR­SU­NUZ?


 

*La­ci­vert renk­li don­dur­ma olur mu?
*Don­dur­ma yi­ye­rek kan­ser ve şeker has­ta­sı olu­nur mu?
*Don­dur­ma tez­gah­la­rın­da gök ku­şa­ğı­nın tüm renk­le­ri­ni ba­rın­dı­ran don­dur­ma­lar var
İnsan­lar karnı doy­duk­tan sonra ye­di­ğin­den piş­man olur­muş. Bunun bir tek is­tis­na­sı var­mış. Don­dur­ma!Ye­dik­ten sonra piş­man olun­ma­ya­cak tek yi­ye­cek­miş.!Ama bizim sö­zü­nü et­ti­ği­miz ger­çek don­dur­ma­dır.
As­lın­da baş­lı­ğı “Don­dur­ma Oyun­la­rı” ya da” Don­dur­ma­da­ki Oyun­lar” doğru olur­du sa­nı­rım.
Ma­hal­le don­dur­ma­cı­la­rın­dan, en büyük üre­ti­ci­le­re kadar don­dur­ma­lar bil­di­ği­niz gibi değil!
Üre­ti­ci­ler siz öyle bir ze­hir­li­yor­lar ki…Gelin an­la­ta­lım:
*He­pi­mi­zin hemen hemen her don­dur­ma tez­ga­hın­da gör­dü­ğü mavi renk­li don­dur­ma hı­yar­lı don­dur­ma de­ğil­dir. Ta­ma­men ze­hir­li boya ve yapay aro­ma­dan iba­ret ne ol­du­ğu be­lir­siz soğuk şey!(Ger­çek­ten şey! Don­dur­ma değil yani”
Sırf ismi “İtal­yan Ka­ra­me­li” diye yiyor ya da ço­cu­ğu­nu­za ye­di­ri­yor­sa­nız siz de bu kor­kunç oyu­nun bir pa­ça­sı­sı­nız de­mek­tir! Şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­lim; ka­ra­mel;doğal şe­ker­le sütün kay­na­tı­lıp,ka­rış­tı­rıl­ma­sın­dan elde edi­lir ve rengi kahverengidir.?Kaldı ki do­ğa­da kah­ve­ren­gi bir meyve rengi de yok. Yani bu renk­te de don­dur­ma olmaz!
Li­mon­lu Don­dur­ma:
Li­mo­nu sı­kın­ca rengi nasıl olu­yor? Açık sarı değil mi? Ne­re­dey­se beyaz da di­ye­bi­li­riz. Peki size don­dur­ma tez­gah­la­rın­da uza­tı­lan li­mon­lu don­dur­ma­nın rengi pırıl pırıl sap­sa­rı mı? Kat­kı­lı­dır,al­ma­yın,ye­me­yin!
Çi­lek­li Don­dur­ma:
Haydi çi­lek­li don­dur­ma ala­lım mı de­di­niz. Peki ala­lım da…Çilek dışı kır­mı­zı,içi beyaz bir mey­ve­dir. Yani su­yu­nu sık­sa­nız açık pembe bir renk çıkar. Fakat don­dur­ma­cı­nız­da­ki çi­lek­li don­dur­ma­nın rengi cezp edici bir kır­mı­zı renk­te ise bilin ki kat­lı­dır. O don­dur­ma çi­lek­li don­dur­ma değil,siz de as­lın­da çilek esan­sı(aro­ma­sı) yi­yor­su­nuz. Bun­la­rı ço­ğalt­mak müm­kün­dür. Ki­vi­li,kar­puz­lu, va­nil­ya­lı, ka­vun­lu,man­go­lu,bö­ğürt­len­li,ahu­du­du­lu gibi…Bun­lar yapay aro­ma­lı ve renk­len­di­ril­miş don­dur­ma­lar­dır…
Ti­ra­mi­su,Cap­pu­ci­no,Latte…
Hani don­dur­ma­cı­lar ge­nel­de İtal­yan­dır ve algı da ge­nel­de ROMA don­dur­ma­cı­sı­dır ya,işte bu algı yü­zün­den siz­ler için Ti­ra­mi­su,Cap­pu­ci­no,Latte isim­li don­dur­ma aro­ma­la­rı üre­til­di. Hepsi doğru don­dur­ma­nın İtal­yan don­dur­ma­sı ol­du­ğu­na safça inan­ma­mız yü­zün­den. Aro­ma­la­rın hepsi ithal. Hepsi yapay. Hepsi sağ­lı­ğı­mız­la oy­nu­yor..
Ger­çek Süt Kul­la­nan Var mı?
Durum o kadar vahim ki, bı­ra­kın aroma ve boya kul­la­nı­mı­nı,don­dur­ma ya­pı­mın­da ger­çek süt kul­la­nı­cı­la­rı bile arar olduk. Hem de mumla!* Kıvam art­tı­rı­cı­lar, raf ömrü uza­tı­cı­lar,yapay tat­lan­dı­rı­cı­lar( gli­koz şu­rup­la­rı) ile don­dur­ma­cı­lar res­men korku film­le­rin­den çıkan birer Falkonetti.?Dracula,yü­zü­mü­ze gülen ama her türlü kö­tü­lü­ğü yapan ya­ra­tık­lar gi­bi­ler…Sa­na­yi tip don­dur­ma üre­ti­ci­le­ri ise tam bir fi­yas­ko. Süt tozu,mar­ga­rin, aroma,boya…Haydi bin bir rek­lam ve pi­ya­sa­ya…Sonuç: Ero­tik isim­li,pa­rıl­da­yan am­ba­laj­lı,insan sağ­lı­ğıy­la oy­na­yan ucuz ama as­lın­da sizi çok güzel ve pa­ha­lı ürün­ler al­dı­ğı­nı­za ikna eden ka­pi­ta­lizm nu­ma­ra­la­rı…
So­nuç­la­rı Kor­kunç!
Bey­ni­niz renk ve sahte tatla kan­dı­rı­lı­yor. Lakin o ye­di­ği­niz sözde don­dur­ma­lar mi­de­ni­ze girip de sin­di­rim baş­la­dı­ğı andan iti­ba­ren ka­ra­ci­ğe­ri­niz ve pank­re­ası­nız bey­ni­ni­ze” İyi de biz bize gön­der­di­ğin ar­ka­daş­la­rı ta­nı­mı­yo­ruz ki,nasıl öğü­te­ce­ğiz, ne­re­ye ko­ya­ca­ğız. Nasıl tas­fi­ye ede­ce­ğiz,ne yap­sak? “diye dert­len­me­ye baş­lı­yor­lar. Sonuç: Hor­mon­la­rı­mız­da, hücre ya­pı­mız­da,ge­ne­ti­ği­miz­de de­for­mas­yon ve tah­ri­bat. Yani kan­ser,di­ya­bet,obe­zi­te, erken er­gen­lik, sinir sis­te­mi­nin bo­zul­ma­sı ve daha ni­ce­si….
Fi­ya­tı Uy­gun­sa Bir Dü­şü­nün;
Süt kul­la­na­rak ki­lo­su 60-70 li­ra­ya don­dur­ma sa­tan­la, aroma ve renk­len­di­ri­ci kul­la­na­rak 40-50 li­ra­ya don­dur­ma sa­ta­nı aynı ke­fe­ye koy­ma­yın. Bunu ya­par­sa­nız sağlğnğzğ teh­dit edi­yor­su­nuz…Top­lu­mu­muz bilgi sa­hi­bi ol­ma­dan fikir sa­hi­bi ol­du­ğu için hemen nor­ma­li anor­mal kabul edip, di­ğe­ri­ni tü ka­ka­la­ma­ya baş­lı­yor. Al­gı­la­rı­mız­la tam da bu yüz­den oy­nu­yor­lar işte. “Over­run”de­ni­len ve don­dur­ma­yı hava ile şi­şi­rip,hac­men bü­yü­ten don­dur­ma­cı­lar ko­nu­su­na gir­me­ye­lim bile…Hi­le­baz­lık­ta yön­tem­ler tü­ken­mek bil­mi­yor.
Datça'da Durum…
Datça'da don­dur­ma fi­yat­la­rı 60-70-80 TL ara­sın­da. Zaten kilo ile don­dur­ma satan az. Top işi, ya da kü­lah­la sa­tı­lı­yor. Bir top 3-4 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. (yak­la­şık 40-50 gr) –Kime sor­dum­sa kaç gram ol­du­ğu­nu bil­mi­yor. 50 gram­sa 60 ile 80 TL ara­sın­da.

Don­dur­ma­la­rın çoğu kat­kı­lı. Ancak, bir don­dur­ma­cı(adını ver­mek­te sa­kın­ca yok-ÇI­NAR) Kat­kı­lı don­dur­ma­la­rın üze­ri­ne Kat­kı­lı iba­re­si­ni koy­muş. Bu etik bir dav­ra­nış­tır. Onu da şöyle eleş­tir­mek is­ti­yo­rum. Kat­kı­sız don­dur­ma­nın topu 4 TL ise kat­kı­lı­nın topu 3 TL ol­ma­lı ki, in­san­lar ger­çek don­dur­ma ye­me­ye yö­nel­sin­ler.
Benim ço­cuk­lu­ğum­da Çar­şam­ba'nın batı ya­ka­sın­da El­ma­cı Meh­met, Doğu ya­ka­sın­da Hacı Ömer vardı. Don­dur­ma­nın için­de salep ko­ku­su­nu alır­dın yer­ken. Hani macun gibi der­ler ya tam öy­ley­di. Tabii o za­man­lar­da da yavaş yavaş sah­te­kar­lık­lar baş­la­mış­tı. Ör­ne­ğin ma­hal­le ara­la­rın­da ara­ba­lar­la gezen don­dur­ma­cı­la­rın ço­ğu­nun süt tozu kul­lan­dı­ğı söy­le­nir­di.
Ger­çek süt­ten üre­til­me­miş don­dur­ma ye­me­yin ve ye­dir­me­yin.  


Bu yazı 6064 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer